Centrum

Nyköping är en av Sveriges äldsta städer! Här har människor bott, verkat och vistats i flera tusen år. Även om staden har brandhärjats flera gånger finns spåren från historien kvar. Stadskärnan utvecklar vi extra varsamt - allt för att vi ska behålla småstadskänslan.

I centrum (Väster och Öster) förtätas kvarteren bland annat genom att det byggs bostäder på den gamla värdshustomten, som vi Nyköpingsbor säger, och i kvarteret Åkroken. Ett nytt torg vid Storgatans södra del där det tidigare var biltrafik är just klart. Flera "luckor" kommer att fyllas igen med bostadshus, till exempel nuvarande parkeringsyta vid Repslagaregatan. 

Bostäder byggs i centrala Nyköping

Åkroken

Arbete med strandskoningen (muren) vid promenaden utmed kvarteret har genomförts Åkroken. Ambitionen är att kunna öppna promenadstråket. En park och ett torg kommer att skapas av Nyköpings kommun när husbyggnationen är färdig. Se intervju med Pat Radestedt, enhetschef Tekniska divisoinen (Gata, Park, Hamn) från våren 2018:

Hyresrätter byggs av Nyköpingshem

Nyköpingshem planerar att bygga hyresrätter i kvarteret Åkroken. Här är det verkligen historisk mark! Kvarteret får ett torg och en parkyta (som Nyköpings kommun bygger), hyresrätter och ett p-hus.  Läs om arbetet med området, planer för framtiden och den arkeologiska utgrävningen som genomfördes 2010-2011.

Läs mer om Nyköpingshems planerade byggprojekt på deras webbplats.

Åkroken_SV_160408_1600x1000.jpg

Så här kan det se ut i kvarteret Åkroken om några år, med ett litet torg och grönska. Här med utsikt från korsningen Västra kvarngatan/Hospitalsgatan. Ner mot Nyköpingsån skapas en park. Illustration: Nyköpingshem/Kreativ fotografering

Kvarteret Hermelinen på Östra storgatan

I kvarteret Hermelinen på Öster byggs det bostadsrätter och här pågår försäljning. Här bor man i ena änden av Östra Storgatan, med restauranger, småbutiker och härliga Gripsholmsparken som granne. Läs mer om byggläget i Nyköpings kommun.

Kvarteret Sågaren på Repslagaregatan och Rättstjänaren på Brunnsgatan

Planläggning av parkeringsytan längs Repslagaregatan (Sågaren 6 och 9) pågår. Vi är i ett inledande skede men ytan planeras för bostäder. Det gäller även för Rättstjänaren 9 som hittas i hörnet Brunnsgatan/Repslagaregatan. Samråd arrangerades hösten 2017 och byggstart sker tidigast 2019. Läs mer om detaljplanearbetet för Sågaren 6 och 9 på Repslagaregatan. 

Sågaren_webben.jpg

Så här kan det komma att se ut på Repslagaregatan när bostäder är byggda på fastigheten Sågaren. 

Spinnerskan vid Hållet och Perioden

Strax intill det nyligen renoverade bostadsrättshuset Spinnerskan, intill Nyköpingsån vid Hållet, planerar PEAB för att omvandla det tidigare industriområdet till kvarter för främst bostadsändamål. Planen medger även småskalig verksamhet som inte är störande för omgivningen. Inom planområdet skapas ett bostadskvarter med ca 147 lägenheter i tre lamellhus som är vinkelställda mot Nyköpingsån. För att förbättra tillgängligheten till Nyköpingsån och centrum planeras ett gångstråk utefter Nyköpingsåns östra strand.

Teaterstråket med plats för lek och upplevelser blir till!

Centrum är en plats för möten mellan människor. Där Västerleden möter Västra Storgatan har ett nytt torg - Teatertorget - skapats som kopplas samman med Teaterparken. Fruängsgatan smalnas av och görs om till en parkgata avsedd för cyklister och fotgängare men även med plats för uteserveringar, samtidigt som parkytan breddas - istället för en plats för bilar blir det nu en plats för umgänge, lek och upplevelser. Läs mer om gång- och cykelstråket.

tillsammans_teatertorget.png

Konstverket "Tillsammans" på Teatertorget.

Idbäcken, en plats nära stan

Fastighetsägarna där Foria och Ingers däck idag har verksamheter har lämnat in ansökan om planbesked för att få bygga bostäder i området. Detaljplanearbetet är igång och ambitionen är att omvandla området till en stadsdel med en blandning av funktioner som bostäder, handel, kontor och verksamheter. Läs mer om detaljplanearbetet. 

Än så länge finns det inga visionsbilder eller detaljer kring antal lägenheter.  Under den planprocess som nu är igång finns behov av flera utredningar, till exempel om det finns markföroreningar, riskavstånd till angränsande trafikleder (väg och järnväg), områdets kopplingar till övriga staden och andra trafikfrågor. Även strukturen och höjder på framtida bebyggelse behöver studeras.

Området Idbäcken ligger direkt väster om stadskärnan i ett centralt läge i Nyköping, endast ett stenkast från gågatan. TGOJ-banan utgör en barriär mellan dagens verksamhetsområde och stadskärnan. Norr om området går Västerleden samt Idbäcken och i väster passerar riksväg 53 mot Oxelösund. Se kartbilden här nedanför.

Busstationen erbjuder plats för bostäder

När nuvarande busstation flyttas till Nyköpings resecentrum öppnar det möjligheter för nya bostäder i centrum. För den gamla brandstationen finns det också planer som inrymmer bostäder. Håll utkik efter mer information! Läs mer om Nyköpings resecentrum.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: