Meny

Kommunens krisberedskap

Kommunen ska vid stora olyckor och samhällsstörningar, extraordinära händelser och höjd beredskap kunna arbeta på ett effektivt sätt för att de som befinner sig i kommunen ska uppleva största möjliga trygghet och säkerhet.

Med en extraordinär händelse, eller en kris, i en kommun menas en händelse som:

  • avviker från det normala,
  • innebär en allvarlig störning eller medför överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner,
  • kräver skyndsamma insatser av en kommun.

Krisledningsplan och oljeskyddsplan

Nyköpings kommun har en krisledningsplan som beskriver hur kommunens krisledningsarbete ska planeras, organiseras och bedrivas.

I kommunens verksamheter görs säkerhetsronder regelbundet, där alla identifierade risker behandlas. Utifrån det tas risk- och sårbarhetsanalyser fram.

Krisplaneringen baseras på den ordinarie organisationens grundförmåga och beredskapsplaneringen handlar om att säkra viktiga samhällsfunktioner genom förebyggande arbete och förberedelser för skadebegränsande åtgärder.

Kommunen har även en oljeskyddsplan som ger vägledning i händelse av ett större oljeutsläpp till sjöss. Oljeskyddsplanen gäller också Oxelösund och Trosa kommuner.

Risker och sårbarheter i kommunen

Nyköpings kommun arbetar kontinuerligt med att planera och förbereda sig för eventuella krishändelser och för att minska kommunens sårbarhet. Du kan också förbereda dig. Läs mer om de tre största riskerna.

Information till allmänheten vid en allvarlig händelse

I händelse av en kris eller en extraordinär händelse informeras allmänheten via kommunens webbplats, kommunens facebook och via media. Läs mer om information och stöd vid en kris.

Kommunens anställda utbildas regelbundet 

  • Kommunens krisledningsorganisationen övas varje år.
  • Alla anställda i Nyköpings kommun erbjuds Kommunal säkerhetsutbildning vart fjärde år.
  • Nyckelpersoner erbjuds olika aktuella utbildningar.

Din egen krisberedskap

Sverige är ett modernt land där de flesta av oss lever ett säkert och tryggt liv med alla tänkbara bekvämligheter. Men ett modernt samhälle är också ett sårbart samhälle. Hur beredd är du om ett långvarigt strömavbrott skulle inträffa eller om du blev utan vatten en längre tid?

Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för vårt lands och för vår egen och våra anhörigas säkerhet.

Det egna ansvaret innebär att du ska vara förberedd på att kunna hantera en svår situation och klara de omedelbara behov som kan uppstå under de första tre dygnen.

Läs mer om hur du kan förbereda dig och vad som kan vara bra att ha hemma ifall en kris inträffar. 

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: