Kris och beredskap

Stora olyckor och kriser kan hända. Då är det viktigt att kommunen och du själv har en beredskap, för att uppleva trygghet och säkerhet i kris.

En extraordinär händelse, eller en kris, i en kommun är en händelse som:

  • avviker från det normala
  • innebär en allvarlig störning eller medför överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
  • kräver skyndsamma insatser av en kommun.

Krisledningsplan och oljeskyddsplan

Nyköpings kommun har en krisledningsplan. Den beskriver hur kommunen ska planera, organisera och bedriva krisledningsarbetet.

Kommunens verksamheter gör regelbundet säkerhetsronder. Där ska de behandla identifierade risker och utifrån det ta fram risk- och sårbarhetsanalyser.

Krisplaneringen baseras på den ordinarie organisationens grundförmåga. Beredskapsplaneringen handlar om att säkra viktiga samhällsfunktioner genom förebyggande arbete och förberedelser för åtgärder som begränsar skador.

Kommunen har även en oljeskyddsplan. Den ger vägledning om det blir ett större oljeutsläpp till sjöss. Oljeskyddsplanen gäller också Oxelösund och Trosa kommuner.

Risker och sårbarheter i kommunen

Nyköpings kommun arbetar kontinuerligt med att planera och förbereda sig för eventuella krishändelser och för att minska kommunens sårbarhet. Du kan också förbereda dig. Läs mer om de tre största riskerna.

Information till allmänheten vid en allvarlig händelse

I händelse av en kris eller en extraordinär händelse informeras allmänheten via kommunens webbplats, kommunens facebook och via media. Läs mer om information och stöd vid en kris.

Kommunens anställda får regelbundet utbildning 

  • Kommunens krisledningsorganisationen övas varje år.
  • Alla anställda i Nyköpings kommun erbjuds kommunal säkerhetsutbildning vart fjärde år.
  • Nyckelpersoner erbjuds olika aktuella utbildningar.

Din egen krisberedskap

Sverige är ett modernt land där de flesta av oss lever ett säkert och tryggt liv med alla tänkbara bekvämligheter. Men ett modernt samhälle är också ett sårbart samhälle. Hur beredd är du om ett långvarigt strömavbrott skulle inträffa eller om du blev utan vatten en längre tid?

Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för vårt lands och för vår egen och våra anhörigas säkerhet.

Det egna ansvaret innebär att du ska vara förberedd på att kunna hantera en svår situation och klara de omedelbara behov som kan uppstå under de första tre dygnen.

Läs mer om hur du kan förbereda dig och vad som kan vara bra att ha hemma ifall en kris inträffar. 

Frivillig resursgrupp (FRG)

Vill du göra en insats för lokalsamhället, vara en del av kommunens krisberedskap och bygga upp det civila försvaret? Vi söker deltagare till en frivillig resursgrupp (FRG).

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny