Meny

Om skola och förskola - coronaviruset

Här samlar vi information som rör skola och förskola med anledning av coronaviruset. 

Informationen uppdateras och fylls på löpande. Senast uppdaterad den 30 september.

Så gör skolan vid konstaterade fall av covid-19 i verksamheten

Nyköpings kommun följer Folkhälsomyndighetens och Region Sörmland Smittskydds råd och rekommendationer. Se länkar till deras webbplatser nedan.

Detta händer vid konstaterad smitta på skola eller förskola i Nyköping

När det finns ett eller flera bekräftade fall på någon av våra skolor blir skolledningen kontaktad av Smittskyddet på regionen. De personer som Smittskyddet anser kan ha blivit utsatta för smittorisk blir då direkt informerade via skolan.

Dessa personer uppmanas att vara extra uppmärksamma och stanna hemma vid minsta symptom de närmaste 14 dagarna. För beskrivning av vilka symptom man ska vara uppmärksam på hänvisas till 1177 och Folkhälsomyndigheten. Alla med symptom, dvs även med icke-konstaterad covid-19, uppmanas att testa sig och att då beställa ett test via 1177.

Får jag information om det finns någon person som bekräftats ha smitta i mitt barns förskola eller skola?

Nej, bara om Smittskydd på Region Sörmland bedömer att ditt barn riskerar att ha blivit utsatt för smittorisk. Smittskydd avgör vilka personer som kan ha riskerat att bli smittade, vilken information som behöver ges till vem och vilka åtgärder som behöver vidtas. Har du funderingar kring skolans arbete kring smitta, kontakta rektorn på ditt barns skola eller förskola.

Mitt barn går på en skola där elev eller lärare är bekräftat smittade. Vad ska jag göra?

Så länge ditt barn är friskt ska det gå i skolan. Det är viktigt för barnets utveckling att ta del av utbildningen. Smittskydd på Region Sörmland bestämmer vad som ska göras vid konstaterade fall av covid-19: smittspårning, provtagning, karantän eller andra åtgärder. Du som vårdnadshavare kommer att få information från skolan.

Vilka ska testa sig?

Alla måste vara uppmärksamma på symtom på covid-19 och stanna hemma från sitt arbete eller skola vid minsta misstanke om sjukdom. På 1177.se kan du läsa om vilka symtom du ska vara uppmärksam på. Alla som fyllt 16 år kan testa sig. Du beställer testet på 1177.se. Regionen kommer att börja testa yngre barn.

Jag är orolig för smitta inom skolan, vad ska jag göra?

Det är förståeligt att många känner oro kring smitta. Men enligt Folkhälsomyndigheten visar det sig att få barn och ungdomar drabbas av covid-19. Barn smittar också i lägre utsträckning än vuxna och olika skolverksamheter har inte visat sig vara drivande i smittspridningen. Den personal som arbetar inom skolverksamheter har inte diagnosticerats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Det gäller barnskötare, förskollärare, grundskollärare, fritidspedagoger, gymnasielärare, övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens och elevassistenter.

Länk till Skolverkets information om barnens rätt att gå i skolan under pandemin.

Länk till Folkhälsomyndighetens information till grundskolor. 

 

Förskolor

Uppdaterad 10 september

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, enligt följande:

 • För att minska risken för smittspridning ska alla vara uppmärksamma på symtom som kan förekomma vid covid-19. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.
 • Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn; som till exempel lätt rinnsnuva efter utevistelse eller gråt och/eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på tillkommen infektion och möjlig covid-19. Om besvären visar sig vara bestående över dagen och oberoende av om barnet har vistats utom-eller inomhus, bör det tolkas som tecken på en nytillkommen infektion och barnet bör gå hem eller stanna hemma.
 • Barn som insjuknar i förskolan ska hämtas så snart som möjligt av vårdnadshavare eller annan person utsedd av vårdnadshavarna.
 • Barn ska stanna hemma så länge de är sjuka och kan komma tillbaka till förskolan efter minst två symtomfria dagar.
 • Barn kan återgå till förskolan även om de har kvarvarande torrhosta när det har gått 7 dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.
 • Barn som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till förskola som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn i förskola.

Anpassningar i förskolorna

 • Utbildning och undervisning sker utomhus under stor del av dagen.
  Även hämtning och lämning sker utomhus i så stor utsträckning som möjligt.
 • Vi ber att en vårdnadshavare hämtar och lämnar barnet och att eventuellt sällskap väntar utanför gården. Tänk på att hålla avstånd!
 • Föräldramöten och utvecklingssamtal anpassas utifrån rekommendationerna och kan exempelvis hållas digitalt, utomhus och/eller i mindre grupper.
  Introduktioner av nya barn sker som planerat, men bör ske utomhus när vårdnadshavare deltar.
 • Vi behöver din hjälp att sjukanmäla ditt barn senast kl 7.30 och friskanmäla barnet senast kl 13 dagen innan barnet kommer tillbaka.

Folkhälsomyndighetens information 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Information från Folkhälsomyndigheten om covid-19 kopplat till förskola, grundskola och gymnasier. 

Förskola och fritids för permitterade föräldrar

Vårdnadshavare som har korttidspermitterats till följd av coronavirusets spridning har rätt till omsorg enligt: 

Vistelsetid på fritids

Uppdaterad 2020-08-13

I dagsläget har vi en stabil personalsituation på fritids. Önskemålet vi gick ut med i våras om att vårdnadshavare som är föräldralediga, arbetssökande eller permitterade skulle låta sina barn vara kortare tid eller inte alls på fritids på grund av en då ansträngd personalsituation, gäller därför inte längre. Men om situationen skulle förändras kan vi komma att vidta dessa åtgärder igen.

Grundskolor - förskoleklass upp till och med årskurs nio

Uppdaterat 30 september

 • Barn som känner sig sjuka med snuva, hosta och/eller feber stannar hemma, även vid lindriga symptom.
 • Varje elev eller medarbetare som varit hemma och varit sjuk måste ha minst två friskdagar hemma innan man återvänder till skolan, det är Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendation.
 • I de fall där inget prov för Covid-19 har tagits rekommenderas att barn och unga stannar hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det har gått sju dagar efter insjuknandet kan barnet återgå till skola och annan verksamhet även om inget prov för Covid-19 har tagits.
 • Friska barn ska gå till skolan.
 • Simundervisningen återupptas, Medley tittar på lösningar för omklädning.
 • Idrotten börjar hösten med idrott ute utan ombyte.
 • Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer kring skolmatsalen, som att begränsa antalet elever som äter samtidigt och öka avstånden mellan borden där det går. Lösningarna ser lite olika ut på olika skolor, beroende på förutsättningar och omständigheter. Läs mer om skolmat och coronaviruset
 • För att minska smittspridning städas skolan minst en gång om dagen, på toaletter, handtag, lampknappar och andra kontaktytor enligt Skolverkets anvisningar. I den mån det är möjligt för vårt städbolag att städa extra, så görs det.
 • Gällande föräldramöten blir det andra lösningar, i vissa fall digitala i andra fall med avstånd. Din skola informerar dig. 
 • Vi är fortsatt restiktiva med skolresor, bedömningar görs från fall till fall och det beror bland annat på skola, klass och elevens ålder.
 • Vi pratar med eleverna om corona, bland annat om hur viktig handhygienen är, att hitta information på rätt webbsidor och inte tro på eller sprida rykten.
 • Läs mer om hur det kommer att fungera i skolorna i höst och se pressträffen. 
 • Läs om skolstarten och kollektivtrafiken i samband med skolstarten. 

Folkhälsomyndighetens information 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Information från Folkhälsomyndigheten om covid-19 kopplat till förskola, grundskola och gymnasier. 

Distansundervisning vid långvarig frånvaro

En elev som på grund av förkylningssymptom inte kan vistas i skolan, men är tillräckligt frisk för att delta i undervisingen kan göra det på distans med hjälp av digitala hjälpmedel. Här har vi samlat information, tips och stöd vid distansundervisning för dig som är vårdnadshavare.

Trygga barn på nätet

I den situationen som vi just nu befinner oss i, är det fler barn än vanligt som befinner sig ute på nätet, ofta flera timmar om dagen. Det är viktigt att du som vårdnadshavare både själv sätter dig in i vilka risker som finns, och att du pratar med ditt barn om det. Här har vi samlat information och länkar om det

 

Gymnasieskolor och Campus Nyköping

Gymnasieskolor och vuxenutbildningen på Campus Nyköping återgick till  undervisning på plats efter nationellt beslut om det. 

Det finns en beredskap att övergå till digital undervisning om det skulle behövas i speciella fall.

Läs mer om Campus Nyköpings undervisning. 

Läs mer om hur det kommer att fungera i skolorna i höst och se pressträffen. 

Folkhälsomyndighetens information 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Information från Folkhälsomyndigheten om covid-19 kopplat till förskola, grundskola och gymnasier. 

Stöd vid oro

Coronaviruset kan väcka oro och rädsla – både bland vuxna och barn. 

Barn kan vara oroliga att de själva eller någon i familjen ska bli sjuka, att inte få gå till skolan eller fritidsaktiviteter, eller att inte få träffa kompisarna.

På Uppdrag psykisk hälsas webbplats finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider för barn och unga, i samband med covid-19. 

Barn- och elevhälsan

På respektive skola finns barn- och elevhälsan med tillgång till bland annat skolsköterska och skolkurator.

Ungdomsstödjarna - samtalsstöd för ungdomar och föräldrar

Kommunens ungdomsstödjare finns som ett samtalsstöd för dig upp till 20 år eller för dig som är förälder/vårdnadshavare för en ungdom. Du kan ringa, mejla eller höra av dig på deras sociala medier om du vill prata med dem.  

Familjecentralerna för föräldrar

På kommunens familjecentraler i Brandkärr och på Arnö finns kuratorer och förskollärare tillgängliga på telefon för dig som har barn upp till 12 år och som vill prata.

Vart vänder jag mig om jag misstänker att ett barn far illa? 

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa och behöver hjälp bör du kontakta socialtjänsten för att göra en orosanmälan eller för att diskutera hur barnet kan få hjälp.

Läs mer om socialtjänstens stöd för barn och unga. 

Trygga barn på nätet

De flesta kontakter som barn har på nätet är positiva och givande, men det gäller ändå att vara uppmärksam då det händer att barn råkar illa ut. Läs mer på vår webbsida om trygga ban på nätet. 

BRIS - för och om barn och unga

Om du som är under 18 år, känner dig orolig, vill prata eller behöver stöd  är du välkommen att höra av dig för att få stöd från Bris. Du kan till exempel chatta, mejla eller ringa.  

Bris har också stöd för vuxna om barn. 

Jourhavande kompis för unga

Röda korsets Jourhavande kompis finns för dig som är upp till 25 år och som behöver prata med någon.   

Mind - för psykisk hälsa

Självmordslinjen - är till för dig som har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar.

Föräldralinjen - stödtelefon för dig som vill reflektera över din roll som förälder, är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet.

Röda Korsets stödtelefon

Du kan ringa Röda Korsets stödtelefon för att prata om din oro, med  personer som har utbildning i psykologisk första hjälpen och förståelse för den nuvarande situationen.

Fler samlade informationsvägar vid oro 

Folkhälsomyndigheten: Om du känner oro för det nya coronaviruset

Krisinformation.se: Om du känner dig orolig på grund av coronaviruset

1177; råd och stöd på chat, mejl och telefon

På nykoping.se har vi också samlat information om stöd vid psykisk ohälsa

Skolmat och coronaviruset

Risken för att bli smittad med coronavirus genom så kallad indirekt kontaktsmitta som när man rör vid ytor eller redskap bedöms vara mycket liten. Det har inte rapporterats att någon har smittats med det nya coronaviruset genom att ta på ytor eller föremål där droppar med viruset finns. Därför kan elever fortsätta att ta mat själva, såväl kall som varm mat, från en buffé. De behöver inte serveras av personal, enligt Livsmedelsverket.

Alla måste däremot sitta och äta sin mat vid bord eller ta med för avhämtning och eleverna måste kunna hålla avstånd till varandra i köer till bufféer, när de tar mat och när de sitter och äter. Det är också viktigt med god handhygien, att alla tvättar händerna innan man går in i skolrestaurangen.

Skolresor

Vi är fortsatt restiktiva med skolresor, bedömningar görs från fall till fall och  det beror bland annat på skola, klass och elevens ålder.

Hur pratar jag med barn om coronaviruset?

Lyssna på ditt barn, ge saklig information och överför inte din egen oro. Det är några av tipsen från BRIS expert om hur man kan prata med sitt barn om coronaviruset. Läs mer och få tips på krisinformation.se och BRIS-barnens rätt i samhället. 

Vårdnadshavare med samhällsviktigt arbete

Har du ett arbete i en samhällsviktig verksamhet och har behov av omsorg på förskola eller fritidshem för ditt barn?

I det fall regeringen, kommunen eller den enskilde huvudmannen beslutar att stänga förskola, skola och fritidshem, för att hindra smittspridning av covid-19, kan du som är vårdnadshavare och arbetar i en samhällsviktig verksamhet erbjudas omsorg för barn, trots att den ordinarie verksamheten är stängd. Detta gäller dock under särskilda förutsättningar.

För dig som är vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare har möjlighet att anmäla behov av omsorg om din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, på en acceptabel nivå.

Du har bara rätt till omsorg om du inte kan ordna omsorg om barnet på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra ta hand om barnet. 

Du ska

 • Föra en dialog med verksamhetsutövaren om du deltar i samhällsviktig verksamhet och behövs i verksamheten vid en stängning.
 • Anmäla ditt behov av omsorg till hemkommunen eller huvudmannen. Kommunen eller huvudmannen kan ge dig  information om hur anmälan ska ske.
 • Om hemkommunen eller huvudmannen efterfrågar det, styrka ditt behov av omsorg med intyg.

Vem kan erbjudas omsorg för barn om skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet stänger? 

Om det fattas beslut om att stänga förskolor, skolor och fritidshem kommer du som har samhällsviktigt arbete att kunna anmäla ditt behov av omsorg. 

Informationen uppdaterad 17 april klockan 10.15

Beslut om max 50 personer gäller ej skolverksamhet

Regeringen beslutade den 27 mars om en ändring i förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet innebär att från och med söndag 29 mars och tills vidare, i hela Sverige, blir det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.

Verksamheter som skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte av det nya förslaget till reglering. 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: