Meny

Om skola och förskola - coronaviruset

Här samlar vi information som rör skola och förskola med anledning av coronaviruset. 

Informationen uppdateras och fylls på löpande. Senast uppdaterad den 16 juni 2021. 

Hur skolor ska hantera situationen utifrån coronaviruset och åtgärder regleras på särskilt sätt, läs mer om det på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Du får information från din skola, förskola eller ditt fritids om vad som gäller.

Inriktning skolstart hösten 2021

Nu när vaccinationstäckningen ökar i den vuxna befolkningen och smittspridningen minskar bedömer Folkhälsomyndigheten att det i höst är möjligt att återgå till närundervisning som huvudregel i alla skolformer för barn och unga. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

Möjlighet till flexibla lösningar

Regeringen har beslutat att skolor har möjlighet till mer flexibla lösningar när det behövs. Den som ansvarar för skolan ska se till att Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer följs i så stor utsträckning som möjligt. 

Rektor ansvarar för verksamheten och för arbetsmiljön för elever och personal. Görs bedömningen att undervisningen inte kan genomföras som vanligt till exempel om det skulle bli stort personalbortfall, kan förändringar behöva göras med kort varsel.

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 stannar hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Barn i förskola och på fritids behöver inte vara hemma då familjemedlemmar visar symtom eller för att invänta familjemedlems provsvar. 

Efter utlandsresa

Rekommendationerna är olika gällande testning efter semesterresa utomlands, beroende på vilket land du har besökt.

Informera dig om vad som gäller för dig och/eller ditt barn som ska vara på förskola eller fritids efter en utlandsresa i sommar. 

Frågor och svar om inreseförbud till Sverige - Regeringen.se

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Så gör skola och förskola vid konstaterade fall av covid-19 i verksamheten

Nyköpings kommun följer Folkhälsomyndighetens och Region Sörmland Smittskydds råd och rekommendationer. Se länkar till deras webbplatser nedan.

Detta händer vid konstaterad smitta på skola eller förskola i Nyköping

När det finns ett eller flera bekräftade fall på någon av våra skolor blir skolledningen kontaktad av Smittskyddet på regionen. De personer som rektorn anser kan ha blivit utsatta för smittorisk blir då direkt informerade via skolan. Detta är nytt sedan 18 november, tidigare var det smittskydd på Region Sörmland som smittspårade. 

Dessa personer uppmanas att vara extra uppmärksamma och stanna hemma vid minsta symptom de närmaste 14 dagarna. På 1177.se och Folkhälsomyndigheten.se finns information om vilka symptom du ska vara uppmärksam på. Alla med symptom, d v s även med icke-konstaterad covid-19, uppmanas att testa sig och att då beställa ett test via 1177.se.

Får jag information om det finns någon person som bekräftats ha smitta i mitt barns förskola eller skola?

Nej, bara om rektor bedömer att ditt barn riskerar att ha blivit utsatt för smittorisk. Rektorn avgör vilka personer som kan ha riskerat att bli smittade och skickar information till berörda, informationen som skickas har tagits fram av Region Sörmland. Eftersom vi bara informerar de som rektor bedömer riskerar att ha smittats, kommer alltså vissa vårdnadshavare få information som inte andra får.

Barn och elever som kan ha utsatts för smittrisk i förskolan och skolan, får följande förhållningsregler av Region Sörmland. Förhållningsreglerna gäller från den dag personen som riskerar att ha smittat andra senast var i verksamheten och 14 dagar framåt.

Man ska:

 • Träffa så få personer som möjligt; undvika att träffa vänner och avstå från fritidsaktiviteter som innebär nära kontakt med andra; undvika att gå i affärer och vistas i allmänna lokaler samt om möjligt undvik att resa med kollektivtrafiken; hålla avstånd till de som du ändå måste träffa (1,5–2 meter), både inom- och utomhus.
 • Stanna hemma vid symtom, även om de är milda och inte utsätta andra för smittrisk. De vanligaste symptomen vid covid-19 hos barn och unga är hosta och/eller feber. Andra vanliga besvär är halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.

Har du funderingar kring skolans arbete kring smitta, kontakta rektorn på ditt barns skola eller förskola.

Mitt barn går på en skola där elev eller lärare är bekräftat smittade. Vad ska jag göra?

Så länge ditt barn är friskt ska det gå i skolan. Det är viktigt för barnets utveckling att ta del av utbildningen. Smittskydd på Region Sörmland bestämmer vad som ska göras vid konstaterade fall av covid-19: smittspårning, provtagning, karantän eller andra åtgärder. Du som vårdnadshavare kommer att få information från skolan.

Vilka ska testa sig?

Alla måste vara uppmärksamma på symtom på covid-19 och stanna hemma från sitt arbete eller skola vid minsta misstanke om sjukdom. På 1177.se kan du läsa om vilka symtom du ska vara uppmärksam på. Alla som fyllt 6 år kan testa sig. Du beställer testet på 1177.se. 

Jag är orolig för smitta inom skolan, vad ska jag göra?

Det är förståeligt att många känner oro kring smitta. Men enligt Folkhälsomyndigheten visar det sig att få barn och ungdomar drabbas av covid-19. Barn smittar också i lägre utsträckning än vuxna och olika skolverksamheter har inte visat sig vara drivande i smittspridningen. Den personal som arbetar inom skolverksamheter har inte diagnosticerats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Det gäller barnskötare, förskollärare, grundskollärare, fritidspedagoger, gymnasielärare, övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens och elevassistenter.

Länk till Skolverkets information om barnens rätt att gå i skolan under pandemin.

Länk till Folkhälsomyndighetens information till grundskolor. 

 

När ska barn och elever vara hemma?

När kan ett barn som varit sjukt återgå till förskola eller skola under coronapandemin?

Information från Region Sörmland

Nedan information hittas också på Region Sörmlands webbsida med information om skola och förskola

Regler om återgång till förskola, skola och andra aktiviteter

Vid negativt provsvar

Barnet ska stanna hemma så länge som det är sjukt. Det ska vara feberfritt och känna sig friskt innan återgång, men det behöver inte ha gått minst 7 dagar sedan insjuknandet.

Återgång kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet.

Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Vid positivt provsvar

Barnet behöver stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dagar efter symtomdebut.

I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Provtagning för att friskförklara någon är inte aktuellt.

Om inget prov tagits (gäller i princip bara förskolebarn)

Vid milda och snabbt övergående symtom (inom 1 dygn) behöver barnet stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom. Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet.

I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.

Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Vid förhållningsregler enligt smittskyddslagen gäller:

Barnet och dess vårdnadshavare får information om förhållningsregler enligt regionala smittspårningsrutiner.

Förskolor

Uppdaterad 6 juni 2021

Anpassningar i förskolorna 

Det är ett fortsatt ansträngt läge i förskolorna med både frånvarande barn och pedagoger. Det innebär att prioriteringarna i förskolornas uppdrag blir hårdare och kan betyda att du som vårdnadshavare inte alltid kan förvänta dig samma nivå av service som under normala omständigheter.

Anpassningar:

 • Utbildningen och undervisning sker utomhus under en stor del av dagen
 • Hämtning och lämning av barn sker utomhus i så stor utsträckning som möjligt. Tänk på att hålla avstånd. 
 • Vi ber om att en vårdnadshavare hämtar och lämnar barnet, ev. sällskap väntar utanför gården.
 • Barnen organiseras i mindre konstellationer och personalen håller isär grupperna i den mån det går.
 • Besök tas endast emot i sällsynta fall. Samtal som måste prioriteras förläggs utomhus, digitalt eller via telefon.
 • Det kan finnas fler vikarier än vanligt i verksamheten
 • Vi har ökad städning och skärper egenkontrollen kring hygienrutinerna på samtliga förskolor.

Läs också Skolverkets information till dig som är vårdnadshavare. 

Sommar på förskolorna

Grunden för fritids planering inför sommaren är det schema som vårdnadshavare har registrerat i Schoolsoft. 
Fritidsverksamheten har haft avstämning med Region Sörmland och smittskyddsläkaren och kommit fram till en plan som ska vara trygg och ansvarsfull.

Riskbedömningar har också gjorts både centralt och ute i områdena för att säkerställa att vi vidtagit de åtgärder som krävs.

Enheter kommer att samarbeta på samma adress, men kommer att hållas isär på olika avdelningar samt arbeta utomhus en stor del av dagen. Utomhus kommer barn och pedagoger från olika verksamheter att mötas.

Under vecka 27-30 är endast vissa enheter öppna och sammanslagna, information om vilka finns i Schoolsoft, där du som vårdnadshavare får all information som rör din skola, ditt fritids eller din förskola. 

Avgiftsfria veckor i sommar

Vi har erbjudit avgiftsfria veckor för fritids för dig som väljer att ha ditt barn/dina barn hemma mellan  vecka 24 och 32. Du behövde då lämna in schema senast 14 maj får att få avgiftsreducering.

Förskola och fritids för permitterade föräldrar

Vårdnadshavare som har korttidspermitterats till följd av coronavirusets spridning har rätt till omsorg enligt: 

Vistelse på fritids

Uppdaterad 9 juni

I dagsläget har vi en stabil personalsituation på fritids. 

Men om situationen skulle förändras kan vi komma att vidta åtgärder igen om att vårdnadshavare som är föräldralediga, arbetssökande eller permitterade skulle låta sina barn vara kortare tid eller inte alls på fritids. 

Fritids försöker ha mer vistelse utomhus.

Sommar på fritids

Grunden för fritids planering inför sommaren är det schema som vårdnadshavare har registrerat i Schoolsoft. 
Fritidsverksamheten har haft avstämning med Region Sörmland och smittskyddsläkaren och kommit fram till en plan som ska vara trygg och ansvarsfull.

Riskbedömningar har också gjorts både centralt och ute i områdena för att säkerställa att vi vidtagit de åtgärder som krävs.

Under vecka 27-30 är endast vissa enheter öppna och sammanslagna, information om vilka finns i Schoolsoft, där du som vårdnadshavare får all information som rör din skola, ditt fritids eller din förskola. 

Avgiftsfria veckor i sommar

Vi har erbjudit avgiftsfria veckor för fritids för dig som väljer att ha ditt barn/dina barn hemma mellan  vecka 24 och 32. Du behövde då lämna in schema senast 14 maj får att få avgiftsreducering.

Grundskolor - förskoleklass upp till och med årskurs nio

Uppdaterat 16 juni 2021

Inriktning skolstart hösten 2021

Nu när vaccinationstäckningen ökar i den vuxna befolkningen och smittspridningen minskar bedömer Folkhälsomyndigheten att det i höst är möjligt att återgå till närundervisning som huvudregel i alla skolformer för barn och unga. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

Anpassningar i grundskolan

 • Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer kring skolmatsalen, som att begränsa antalet elever som äter samtidigt och öka avstånden mellan borden där det går. Lösningarna ser lite olika ut på olika skolor, beroende på förutsättningar och omständigheter. Läs mer om skolmat och coronaviruset
 • För att minska smittspridning städas skolan minst en gång om dagen, på toaletter, handtag, lampknappar och andra kontaktytor enligt Skolverkets anvisningar. I den mån det är möjligt för vårt städbolag att städa extra, så görs det.
 • Gällande föräldramöten blir det andra lösningar, i vissa fall digitala i andra fall med avstånd. Din skola informerar dig. 
 • Vi är fortsatt restiktiva med skolresor, bedömningar görs från fall till fall och det beror bland annat på skola, klass och elevens ålder.
 • Vi pratar med eleverna om corona, bland annat om hur viktig handhygienen är, att hitta information på rätt webbsidor och inte tro på eller sprida rykten.

Folkhälsomyndighetens information 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Information från Folkhälsomyndigheten om covid-19 kopplat till förskola, grundskola och gymnasier. 

Distansundervisning vid långvarig frånvaro

En elev som på grund av förkylningssymptom inte kan vistas i skolan, men är tillräckligt frisk för att delta i undervisingen kan göra det på distans med hjälp av digitala hjälpmedel. Här har vi samlat information, tips och stöd vid distansundervisning för dig som är vårdnadshavare.

Trygga barn på nätet

I den situationen som vi just nu befinner oss i, är det fler barn än vanligt som befinner sig ute på nätet, ofta flera timmar om dagen.

Det är viktigt att du som vårdnadshavare både själv sätter dig in i vilka risker som finns, och att du pratar med ditt barn om det. Här har vi samlat information och länkar om det

 

Gymnasieskolor och Campus Nyköping

Uppdaterad 16 juni 2021

Inriktning skolstart hösten 2021

Nu när vaccinationstäckningen ökar i den vuxna befolkningen och smittspridningen minskar bedömer Folkhälsomyndigheten att det i höst är möjligt att återgå till närundervisning som huvudregel i alla skolformer för barn och unga. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

Campus

Läs mer om anpassningar i Campus Nyköpings undervisning. 

Folkhälsomyndighetens information 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Information från Folkhälsomyndigheten om covid-19 kopplat till förskola, grundskola och gymnasier. 

Stängt för besök hos handläggare

Besök hos handläggarna för förskola och fritidshem på östra Rundgatan 11 håller stängt tillsvidare. Telefontider är alla dagar 10-12 samt onsdagar 14-16.

Stöd vid oro

Coronaviruset kan väcka oro och rädsla – både bland vuxna och barn. 

Barn kan vara oroliga att de själva eller någon i familjen ska bli sjuka, att inte få gå till skolan eller fritidsaktiviteter, eller att inte få träffa kompisarna.

På Uppdrag psykisk hälsas webbplats finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider för barn och unga, i samband med covid-19. 

Barn- och elevhälsan

På respektive skola finns barn- och elevhälsan med tillgång till bland annat skolsköterska och skolkurator.

Ungdomsstödjarna - samtalsstöd för ungdomar och föräldrar

Kommunens ungdomsstödjare finns som ett samtalsstöd för dig upp till 20 år eller för dig som är förälder/vårdnadshavare för en ungdom. Du kan ringa, mejla eller höra av dig på deras sociala medier om du vill prata med dem.  

Familjecentralerna för föräldrar

På kommunens familjecentraler i Brandkärr och på Arnö finns kuratorer och förskollärare tillgängliga på telefon för dig som har barn upp till 12 år och som vill prata.

Vart vänder jag mig om jag misstänker att ett barn far illa? 

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa och behöver hjälp bör du kontakta socialtjänsten för att göra en orosanmälan eller för att diskutera hur barnet kan få hjälp.

Läs mer om socialtjänstens stöd för barn och unga. 

Trygga barn på nätet

De flesta kontakter som barn har på nätet är positiva och givande, men det gäller ändå att vara uppmärksam då det händer att barn råkar illa ut. Läs mer på vår webbsida om trygga ban på nätet. 

BRIS - för och om barn och unga

Om du som är under 18 år, känner dig orolig, vill prata eller behöver stöd  är du välkommen att höra av dig för att få stöd från Bris. Du kan till exempel chatta, mejla eller ringa.  

Bris har också stöd för vuxna om barn. 

Jourhavande kompis för unga

Röda korsets Jourhavande kompis finns för dig som är upp till 25 år och som behöver prata med någon.   

Mind - för psykisk hälsa

Självmordslinjen - är till för dig som har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar.

Föräldralinjen - stödtelefon för dig som vill reflektera över din roll som förälder, är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet.

Röda Korsets stödtelefon

Du kan ringa Röda Korsets stödtelefon för att prata om din oro, med  personer som har utbildning i psykologisk första hjälpen och förståelse för den nuvarande situationen.

Fler samlade informationsvägar vid oro 

Folkhälsomyndigheten: Om du känner oro för det nya coronaviruset

Krisinformation.se: Om du känner dig orolig på grund av coronaviruset

1177; råd och stöd på chat, mejl och telefon

På nykoping.se har vi också samlat information om stöd vid psykisk ohälsa

Skolmat och coronaviruset

Risken för att bli smittad med coronavirus genom så kallad indirekt kontaktsmitta som när man rör vid ytor eller redskap bedöms vara mycket liten. Det har inte rapporterats att någon har smittats med det nya coronaviruset genom att ta på ytor eller föremål där droppar med viruset finns. Därför kan elever fortsätta att ta mat själva, såväl kall som varm mat, från en buffé. De behöver inte serveras av personal, enligt Livsmedelsverket.

Alla måste däremot sitta och äta sin mat vid bord eller ta med för avhämtning och eleverna måste kunna hålla avstånd till varandra i köer till bufféer, när de tar mat och när de sitter och äter. Det är också viktigt med god handhygien, att alla tvättar händerna innan man går in i skolrestaurangen.

Skolresor

Vi är fortsatt restiktiva med skolresor, bedömningar görs från fall till fall och  det beror bland annat på skola, klass och elevens ålder.

Hur pratar jag med barn om coronaviruset?

Lyssna på ditt barn, ge saklig information och överför inte din egen oro. Det är några av tipsen från BRIS expert om hur man kan prata med sitt barn om coronaviruset. Läs mer och få tips på krisinformation.se och BRIS-barnens rätt i samhället. 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: