Meny

Livsmedelsverksamhet - coronaviruset

Här hittar du som driver livsmedelsverksamhet specifik information om livsmedelsverksamhet kopplat till coronaviruset. 

Viktigt att veta för dig som hjälper till med utkörning av mat i coronatider.

Restaurang 

Den 1 juli infördes en ny tillfällig lag som inrättats skyndsamt av regeringen för att motverka en befarad andra våg av smittspridning av covid-19.

Kommunerna får nu ett utökat myndighetsansvar för tillsyn av restauranger, barer och caféer. Uppdraget kopplas också till befogenheter att utfärda åtgärder om de nya föreskrifterna inte efterlevs.

Är du medborgare och vill anmäla om trängsel eller läsa mer om vad som gäller om de nya reglerna, läs mer på den här webbsidan. 

Vad krävs av näringsidkaren?

Vidta åtgärder för att undvika trängsel genom att skapa förutsättningar för avstånd (minst 1 meter)

 • Möblera om eller på annat sätt skapa mer utrymme
 • Markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera inom vilket avstånd till varandra som besökare får vistas
 • Begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället
 • Använda alternativa lösningar till köer som nummerlappssystem
 • Mat och dryck ska kunna intas sittande
 • Mat får hämtas vid buffé utan trängsel
 • Informera personal och gäster om hygienrutiner för att minska smittspridning

Länsstyrelsen Södermanlands webbplats finns aktuell information om den nya lagen. Kommunen kommer regelbundet att rapportera läget till Länsstyrelsen.

Frågor och svar om avstånd och trängsel: 

 

Vilka serveringsställen omfattas av lagen?

Vilka serveringsställen omfattas av lagen?

Lagen gäller näringsverksamheter som bedriver servering till allmänheten där det finns förtäring i form av mat och/eller dryck. Lagen gäller även verksamheter som inte har serveringstillstånd. Verksamheter där det inte ges möjlighet till förtäring på stället omfattas inte, exempelvis kiosker, food trucks och liknande där det saknas sittplatser och bord. Lagen gäller inte heller för personalrestauranger och skolmatsalar.

Vilka ytor på serveringsställen omfattas av lagen?

Till restauranger och serveringsställen hör enligt lagen även biutrymmen som vestibuler, foajéer, separata rum med dansgolv, korridorer, trappor, hissar, toaletter och liknande (proposition 2003/04:65 sidan 28). Lagen gäller även uteserveringar.

Vem ansvarar för kön till serveringsställen?

Ansvaret för att förhindra trängsel vid entréer ligger hos den som driver serveringsstället förutsatt att denne äger eller på annan grund disponerar entréområdet. Eftersom trängsel måste undvikas behöver förebyggande åtgärder göras även vid entréer. Om det blir kö ska gästerna kunna stå i den med avstånd mellan sig. Ett sätt att undvika trängsel i köer kan vara att märka upp på golvet hur långt ifrån varandra gästerna ska stå, eller att begränsa antalet gäster på serveringsstället.

Vad krävs av den som driver ett serveringsställe?

1. Den som driver ett serveringsställe ska vidta åtgärder för att undvika trängsel på de inom- och utomhusytor som besökare och gäster har tillträde till. Det handlar om att skapa förutsättningar för att gästerna ska kunna hålla avstånd (minst 1 meter), vilket till exempel kan ske genom att

 • möblera om eller på annat sätt skapa mer utrymme
 • markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera inom vilket avstånd till varandra som besökare får vistas
 • begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället
 • använda alternativa lösningar till köer som nummerlappssystem.

2. Den som driver ett serveringsställe ska även se till att besökarna kan inta mat och dryck sittande vid ett bord. Man får hämta mat vid en disk eller en buffé om det kan ske utan trängsel, men man ska sitta ner när man intar måltid och dryck.

3. Besökare ska ha möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjudas handsprit.

4. Tydlig information som förklarar hur man som gäst kan minska risken för smittspridning ska finnas på varje serveringsställe.

Folkhälsomyndigheten specificerar att informationen till gästerna ska vara väl synlig och innehålla information om vikten av att

 • hålla avstånd • att sköta sin handhygien
 • mat och dryck ska intas sittandes vid ett bord
 • man bör stanna hemma om man har symptom på covid-19.

5. Personalen på ett serveringsställe ska också få tydlig information om hur man hindrar smittspridning mellan besökare och vilka hygienrutiner som gäller. Även här ligger ansvaret hos ägaren som driver stället.

Vilket avstånd måste finnas mellan sällskap?

Enligt föreskrifterna ska det som riktlinje vara en dryg armlängd mellan sällskapen, vilket betyder minst 1 meter. Verksamhetsutövare får gärna uppmuntra besökarna att hålla ännu större avstånd, cirka 1,5-2 meter, för ge utrymme att resa sig upp och skjuta ut stolen med tillräckligt stort avstånd till nästa sällskap. Inom eget sällskap avgör individen själv hur stort avståndet kan vara.

För att minimera trängsel och undvika långbord kan restaurangverksamheten begränsa sällskapens storlek vid ett och samma bord genom aktiv bordsplacering (”var god invänta hovmästare för bordsplacering”).

Gäller lagen vid servering till slutna sällskap?

Serveringsställen som normalt bedriver verksamhet till allmänheten omfattas även vid de tillfällen som stället är bokat av ett slutet sällskap (proposition 2019/20:172 sidan 17) samt när en del av serveringsstället är uthyrt till ett slutet sällskap medan stället i övrigt är öppet till allmänheten.

Räcker det med skriftlig information till gästerna?

Olika människor tar till sig information på olika sätt. I det här fallet kan det vara bra att ta det säkra före det osäkra och både informera muntligt och skriftligt om det är möjligt. Till exempel bör det finnas skyltar eller affischer med informationen synlig där gästerna uppehåller sig som vid entréer och toaletter.

Muntlig information kan ges av hovmästare, serveringspersonal eller liknande i mötet med gästerna. Anpassa informationen efter vilken typ av restaurang eller serveringsställe det gäller: är det ett mindre ställe kanske en skylt och bordsmarkeringar räcker, har man ett stort serveringsställe behöver det finnas en mer genomtänkt plan för hur man synligt informerar kunderna på flera platser, så att informationen syns och går fram.

Har man många kunder som talar andra språk än svenska bör kanske informationen även finnas på andra språk och så vidare.

Var har jag information till gäster?

Din information till gästerna kan finnas lättläst vid ingången till restaurangen och vid varje bord.

Omfattas serveringsställen av 50-personers regeln?

Regeringen har beslutat om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare inte längre får hållas. Restauranger och övriga serveringsställen omfattas normalt inte av denna bestämmelse, däremot gäller denna bestämmelse vid dans som är en offentlig tillställning. Det innebär att det inte får finnas fler än 50 personer på ett dansgolv, men det får finnas fler personer i övriga utrymmen på restaurangen. Regeln om max 50 personer gällen även konserter och liknande. Den gäller inte heller för ideella föreningar och föreningar utan vinstintressen.

Se Polisens information om begränsade möjligheter till sammankomster och tillställningar.

Vem ansvarar för trängsel på andra platser exempelvis stränder, butiker, bussar?

Den tillfälliga lag som ger kommuner möjlighet att utöva tillsyn och besluta om åtgärder vid trängsel på serveringsställen gäller enbart på serveringsställen. Länsstyrelserna ska ge råd, stöd och vägledning till kommunerna i detta arbete. För trängsel på annan plats gäller Folkhälsomyndighetens allmänna föreskrifter om allas ansvar att se till att trängsel inte uppstår.

Föreskrifter om allas ansvar hos Folkhälsomyndigheten.

Varken kommunerna, länsstyrelserna eller någon annan aktör har för närvarande något tillsynsansvar gällande risk för smittspridning på grund av trängsel på badstränder, bassängbad, gator och torg, butiker, bussar etc. Här gäller den enskildes ansvar. Länsstyrelserna har dock ett uppdrag att ta in lägesbilder från ett antal aktörer för att se hur rekommendationerna efterlevs. Frågor gällande efterlevnadsuppdraget kan skickas till samverkan.skane@lansstyrelsen.se

Ska kommunen ta ut en tillsynsavgift för den tid som läggs ner gällande trängsel på serveringsställen?

Verksamhetsutövarna ska inte debiteras för den tillsyn som utövas gällande trängsel på serveringsställen. Staten går in och finansierar denna tillsyn. Pengarna till kommunerna utbetalas av Kammarkollegiet vid ett tillfälle efter rekvisition. Rekvisitionen ska ske till Kammarkollegiet senast den 30 september 2020. Utbetalningen utförs sedan till samtliga kommuner under oktober månad.

Vilket ansvar och vilka roller har de olika myndigheterna?

Allmänheten

Att hålla avstånd och stanna hemma om man har symptom.

Serveringsställen

Ansvarar för att vidta vissa åtgärder för att förhindra spridning av det virus som orsakar covid-19.

Kommunen

Utövar tillsyn och får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen och anslutande föreskrifter ska följas.

Länsstyrelsen

Ger råd och vägledning till kommunerna. Tar in lägesbilder från ett antal aktörer för att se hur rekommendationerna efterlevs.

Smittskyddsläkaren

Kommunens tillsynsmyndighet Miljö- och samhällsbyggnadsämnden ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren.

Polisen

Ska på begäran hjälpa kommunen vid tillämpningen av lagen. Utövar tillsyn över allmänna folksamlingar och offentliga tillställningar och att maxgränsen på 50 personer gäller. 

Hur stort får ett sällskap vara?

Det finns ingen formell gräns, men med tanke på trängsel bör bord som rymmer flera sällskap undvikas.

Det bör dock tilläggas att det är bra om gästerna själva begränsar storleken på sitt sällskap, utifrån varje persons eget ansvar om att medverka till de råd som finns i HSLF-FS 2020:12 (”Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.”).

Vad gäller för avstånd inom ett sällskap?

Ett sällskap utgörs ofta av personer som träffas även utanför det aktuella serveringstillfället, som till exempel familjemedlemmar, arbetskamrater osv. Inom ett sällskap behöver det därför inte hållas en armlängds avstånd. Det ligger på individen själv att avgöra vilket avstånd som är lämpligt.

Vad innebär att hålla avstånd?

Folkhälsomyndigheten har definierat ett säkert avstånd som ”minst 1 meter” till andra sällskap. Det är ett förtydligande av det tidigare begreppet ”armlängds avstånd”. Inom det egna sällskapet har individen själv ett eget ansvar att bedöma vilket avstånd man bör hålla, där gäller istället Folkhälsomyndighetens föreskrift om allas ansvar.

Föreskrift om allas ansvar, från Folkhälsomyndigheten.

Får gäster sitta axel-mot-axel?

Inom ett och samma sällskap kan det accepteras att sitta axel-mot-axel, men man ska alltid sträva efter så lite trängsel som möjligt. Mellan olika sällskap gäller regeln om en dryg armlängds avstånd. (Se ovan Vilket avstånd måste finnas mellan sällskap?)

Vad gäller för rygg-mot-rygg?

Mellan olika sällskap bör man eftersträva en dryg armlängds avstånd (1 meter) oavsett riktning vilket innebär att gäster inte ska bli sittande direkt rygg mot rygg om de tillhör olika sällskap. (Se ovan fåga "Vilket avstånd måste finnas mellan sällskap?").

I en situation med fastskruvade bänkar/soffor innebär det att varannan bänk/soffa eller hel sittgrupp i sådant fall bör markeras som ’ej i bruk’. Exempel: på en uteservering där det ofta förekommer sittgrupper för 4 personer blir vår rekommendation att man då ha följande sittningar som tätast: 4 – 0 – 4 eller 4 – 2 – 2 etcetera.

Hur ska jag veta vilka som tillhör samma sällskap?

Genom att aktivt styra bordsplaceringen.

Vad gäller för skärmar och draperier?

Plexiglas eller avskiljare kan skydda mot rena stänk och på det sättet hindra viss smittspridning. Användning av avskiljare kan därför vara en av flera komponenter att beakta vid bedömningen av om besökare kan hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Ju högre och bredare avskiljaren är desto mer kan detta beaktas. Den viktigaste åtgärden för att minska risken för smittspridning är dock att hålla avstånd mellan sällskapen.

 

Polisen - Ytterligare begränsade möjligheter vid sammankomster och tillställningar 

Polismyndigheten har information om de ytterligare begränsningar för allmänna folksamlingar och offentliga tillställningar som gäller från och med 29 mars. Polisen har rätt att ingripa med agerande i det fall anordnare bryter mot restriktionerna.

För mer information, se Polismyndighetens webbplats. Vid eventuella frågor hänvisas till Polisens växel 114 14 och man ska be att få prata med en tillståndshandläggare.

Tips för avstånd

Om det finns smittade personer i lokalen som kommer nära andra människor i trängseln kan smitta spridas från person till person.

avstånd livsmedel.jpg

Du som verksamhetsutövare ska enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare.

Du ska säkerställa att det inte förekommer trängsel eller långa köer i verksamhetens lokaler eller i anslutning till din lokal. Det är du själv som formar rutiner utefter just din verksamhet.

Ett tips är att tejpa på golvet så att dina gäster lättare kan hålla avstånd mellan varandra i betal- och buffékön. Avståndet rekommenderas vara 1,5 till 2 meter, men minsta tillåtna avstånd är 1 meter.

Om bufféservering 

Vi får många frågor om det går att ha bufféservering öppen. Det är inte maten i sig eller serveringsbesticken som är problemet. Men om det finns smittade personer i lokalen skulle trängsel och att människor är nära varandra kunna bidra till att smitta sprids.

För att hålla din bufféservering öppen måste du uppfylla kraven i Folkhälsomyndighetens föreskrift "Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m." samt fortsätta att följa verksamhetens ordinarie hygienrutiner.

Folkhälsomyndigheten poängterar att det inte får förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Källa: Livsmedelsverket

Om smittspridning 

Vi får många frågor om smitta sprids genom att ta i köksredskap eller förpackningar som andra tagit i.

Risken för att bli smittad med coronavirus genom så kallad indirekt kontaktsmitta som när man rör vid ytor eller redskap bedöms vara mycket liten. 

För att ytor och föremål, som till exempel livsmedelsförpackningar och redskap, ska kunna överföra coronavirus måste först en sjuk person hosta eller nysa på ett föremål och en frisk person direkt därefter ta på samma föremål och på så vis få små droppar saliv eller snor på händerna. Om den friska personen sedan tar med handen mot mun, näsa eller ögon utan att ha tvättat händerna skulle hen kunna bli smittad.

Men med den kunskap vi har i dag finns det alltså inte några rapporter om att personer smittats på detta sätt.

Källa: Livsmedelsverket

Information från Livsmedelsverket

Kunskapsläget för coronaviruset förbättras hela tiden. För uppdaterade råd, läs på Livsmedelsverkets webbsida för fråga-svar om corona för företag.

Kontroller

De livsmedelsinspektörer som genomför kontroll hos dig har förståelse för att situationen just nu kan vara mycket ansträngd för din verksamhet. Prata med din inspektör om hur ni bäst löser kontrollen för just ditt företag.

Verksamheter där personer i riskgrupper vistas, till exempel äldreboenden, kommer inte att kontrolleras i dagsläget.

Bufféserveringar, lösgodisförsäljning och liknande behöver inte upphöra och vi kommer inte att kontrollera dem särskilt med anledning av corona (covid-19).

Vanliga hygien- och städrutiner räcker, utifrån vad vi vet idag, även under rådande läge med corona (covid-19). Den som är sjuk ska aldrig hantera livsmedel.

Just nu behöver restaurangbranschen, berörda myndigheter och kommuner tillsammans hjälpas åt för att förhindra spridningen av covid-19, utan att införa mer tvingande åtgärder som påverkar restaurangbranschen.

Butiker

Folkhälsomyndigheten publicerade råd om covid-19 den 1 april som rör livsmedelsbutiker.

För att undvika spridning av covid-19 inom handel bör köpcentrum, affärer, varuhus, butiker och liknande verksamheter, begränsa antalet kunder i butiken och ta fram alternativa lösningar till kassörer eller visa hur långt kunderna bör stå mellan varandra, för att minska smittspridning.

Mer information

Läs också mer om kommunens information till dig som driver företag. 

Kommunens information till allmänheten finns på www.nykoping.se/corona

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: