Meny

Serveringsställen - coronaviruset

Den här sidan är till för dig som har servering, restaurang eller annan livsmedelsverksamhet och innehåller information kopplat till coronaviruset. 

Utkörning av mat

Viktigt att veta för dig som hjälper till med utkörning av mat i coronatider.

Begränsning av öppettider tas bort 

Från den 1 juli 2021 tas begränsningar av serveringars öppettider bort.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

Max 8 personer vid samma bord inomhus

Från och med den 1 juli 2021 får max 8 personer sitta vid samma bord inomhus. På uteserveringar finns inga begränsningar för storlek på sällskap. Det ska fortfarande vara en meters avstånd mellan olika sällskap. Läs om regeringens plan. 

Publikgränser - vad innebär det för serveringar?

Länsstyrelsen i Södermanlands län, liksom samtliga länsstyrelser, har beslutat att följa regeringens beslut om begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Från 1 juli 2021 är huvudregel att: för arrangemang inomhus utan anvisad sittplats får det vara 50 deltagare. Om deltagare anvisas sittplats kan upp till 300 personer tillåtas på arrangemang inomhus. Mer information om publikgränser och arrangemang finns hos Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Restaurangens vanliga verksamhet påverkas inte av det.

Polisen har rätt att ingripa i det fall anordnare bryter mot restriktionerna.

För mer information, se Polismyndighetens webbplats. Vid eventuella frågor hänvisas till Polisens växel 114 14 och man ska be att få prata med en tillståndshandläggare.

Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder

Den 1 juli 2020 infördes en ny tillfällig lag om Tillfälliga smittskyddsåtgärder, för att motverka smittspridning av coronaviruset.

Kommunerna har nu ett utökat myndighetsansvar för tillsyn av restauranger, barer och caféer. Uppdraget ger också befogenheter att utfärda åtgärder om de nya föreskrifterna inte efterlevs.

Är du medborgare och vill anmäla om trängsel eller läsa mer om vad som gäller om de nya reglerna, läs mer på den här webbsidan. 

Vad krävs av dig som har servering eller restaurang?

Vidta åtgärder för att undvika trängsel genom att skapa förutsättningar för avstånd (minst 1 meter)

 • Möblera om eller på annat sätt skapa mer utrymme
 • Markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera inom vilket avstånd till varandra som besökare får vistas
 • Begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället
 • Använda alternativa lösningar till köer som nummerlappssystem
 • Mat och dryck ska intas sittande
 • Mat får hämtas vid buffé utan trängsel
 • Informera personal och gäster om hygienrutiner för att minska smittspridning
 • Om ett serveringsställe vill anordna en konsert eller liknande ska publiken sitta ned.
 • Är ett sällskap större än åtta personer inomhus ska sällskapet delas upp på flera bord med minst en meter emellan.

Länsstyrelsen Södermanlands webbplats finns aktuell information om den nya lagen. Kommunen kommer regelbundet att rapportera läget till Länsstyrelsen.

Frågor och svar om avstånd och trängsel: 

Vilka serveringsställen omfattas av lagen?

Lagen gäller näringsverksamheter som bedriver servering till allmänheten där det finns förtäring i form av mat och/eller dryck. Lagen gäller även verksamheter som inte har serveringstillstånd. Verksamheter där det inte ges möjlighet till förtäring på stället omfattas inte, exempelvis kiosker, food trucks och liknande där det saknas sittplatser och bord. Lagen gäller inte heller för personalrestauranger och skolmatsalar.

Vilka ytor på serveringsställen omfattas av lagen?

Till restauranger och serveringsställen hör enligt lagen även biutrymmen som vestibuler, foajéer, korridorer, trappor, hissar, toaletter och liknande. Lagen gäller även uteserveringar.

Vem ansvarar för kön till serveringsställen?

Ansvaret för att förhindra trängsel vid entréer ligger hos den som driver serveringsstället förutsatt att denne äger eller på annan grund disponerar entréområdet. Eftersom trängsel måste undvikas behöver förebyggande åtgärder göras även vid entréer. Om det blir kö ska gästerna kunna stå i den med avstånd mellan sig. Ett sätt att undvika trängsel i köer kan vara att märka upp på golvet hur långt ifrån varandra gästerna ska stå, eller att begränsa antalet gäster på serveringsstället.

Vad krävs av den som driver ett serveringsställe?

1. Den som driver ett serveringsställe ska vidta åtgärder för att undvika trängsel på de inom- och utomhusytor som besökare och gäster har tillträde till. Det handlar om att skapa förutsättningar för att gästerna ska kunna hålla avstånd (minst 1 meter), vilket till exempel kan ske genom att

 • möblera om eller på annat sätt skapa mer utrymme
 • markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera inom vilket avstånd till varandra som besökare får vistas
 • begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället
 • använda alternativa lösningar till köer som nummerlappssystem.

2. Den som driver ett serveringsställe ska även se till att besökarna kan inta mat och dryck sittande vid ett bord. Man får hämta mat vid en disk eller en buffé om det kan ske utan trängsel, men man ska sitta ner när man intar måltid och dryck.

3. Besökare ska ha möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjudas handsprit.

4. Tydlig information som förklarar hur man som gäst kan minska risken för smittspridning ska finnas på varje serveringsställe.

Folkhälsomyndigheten specificerar att informationen till gästerna ska vara väl synlig och innehålla information om vikten av att

 • hålla avstånd • att sköta sin handhygien
 • mat och dryck ska intas sittandes vid ett bord
 • man bör stanna hemma om man har symptom på covid-19.

5. Personalen på ett serveringsställe ska också få tydlig information om hur man hindrar smittspridning mellan besökare och vilka hygienrutiner som gäller. Även här ligger ansvaret hos ägaren som driver stället.

Vilket avstånd måste finnas mellan sällskap?

För att trängsel ska undvikas ska den som driver ett serveringsställe se till att sällskap kan hålla minst en meters avstånd från andra sällskap. Med sällskap avses gruppering av besökare som sitter ned tillsammans på serveringsstället, alternativt räknas en enskild person som ett sällskap.

Avståndet om minst en meter gäller åt alla håll, dvs även om man sitter med rygg mot varandra eller om sittplatserna är placerade på olika nivåer i serveringen.

Hur stort får sällskapet vid samma bord vara?

Från och med den 1 juli 2021 får åtta personer sitta vid samma bord. Är ett sällskap större måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan.

Gäller lagen vid servering till slutna sällskap?

Serveringsställen som normalt bedriver verksamhet till allmänheten omfattas även vid de tillfällen som stället är bokat av ett slutet sällskap (proposition 2019/20:172 sidan 17) samt när en del av serveringsstället är uthyrt till ett slutet sällskap medan stället i övrigt är öppet till allmänheten.

Räcker det med skriftlig information till gästerna?

Olika människor tar till sig information på olika sätt. I det här fallet kan det vara bra att ta det säkra före det osäkra och både informera muntligt och skriftligt om det är möjligt. Till exempel bör det finnas skyltar eller affischer med informationen synlig där gästerna uppehåller sig som vid entréer och toaletter.

Muntlig information kan ges av hovmästare, serveringspersonal eller liknande i mötet med gästerna. Anpassa informationen efter vilken typ av restaurang eller serveringsställe det gäller: är det ett mindre ställe kanske en skylt och bordsmarkeringar räcker, har man ett stort serveringsställe behöver det finnas en mer genomtänkt plan för hur man synligt informerar kunderna på flera platser, så att informationen syns och går fram.

Har man många kunder som talar andra språk än svenska bör kanske informationen även finnas på andra språk och så vidare.

Var har jag information till gäster?

Din information till gästerna kan finnas lättläst vid ingången till restaurangen och vid varje bord.

Vem ansvarar för trängsel på andra platser exempelvis stränder, butiker, bussar?

Den tillfälliga lag som ger kommuner möjlighet att utöva tillsyn och besluta om åtgärder vid trängsel på serveringsställen gäller enbart på serveringsställen. Länsstyrelserna ska ge råd, stöd och vägledning till kommunerna i detta arbete. För trängsel på annan plats gäller Folkhälsomyndighetens allmänna föreskrifter om allas ansvar att se till att trängsel inte uppstår.

Föreskrifter om allas ansvar hos Folkhälsomyndigheten.

Varken kommunerna, länsstyrelserna eller någon annan aktör har för närvarande något tillsynsansvar gällande risk för smittspridning på grund av trängsel på badstränder, bassängbad, gator och torg, butiker, bussar etc. Här gäller den enskildes ansvar. Länsstyrelserna har dock ett uppdrag att ta in lägesbilder från ett antal aktörer för att se hur rekommendationerna efterlevs. Frågor gällande efterlevnadsuppdraget kan skickas till samverkan.skane@lansstyrelsen.se

Ska kommunen ta ut en tillsynsavgift för den tid som läggs ner gällande trängsel på serveringsställen?

Verksamhetsutövarna ska inte debiteras för den tillsyn som utövas gällande trängsel på serveringsställen. Staten går in och finansierar denna tillsyn. Pengarna till kommunerna utbetalas av Kammarkollegiet vid ett tillfälle efter rekvisition. Rekvisitionen ska ske till Kammarkollegiet senast den 30 september 2020. Utbetalningen utförs sedan till samtliga kommuner under oktober månad.

Vilket ansvar och vilka roller har de olika myndigheterna?

Allmänheten

Att hålla avstånd och stanna hemma om man har symptom.

Serveringsställen

Ansvarar för att vidta vissa åtgärder för att förhindra spridning av det virus som orsakar covid-19.

Kommunen

Utövar tillsyn och får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen och anslutande föreskrifter ska följas.

Länsstyrelsen

Ger råd och vägledning till kommunerna. Tar in lägesbilder från ett antal aktörer för att se hur rekommendationerna efterlevs.

Smittskyddsläkaren

Kommunens tillsynsmyndighet Miljö- och samhällsbyggnadsämnden ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren.

Polisen

Ska på begäran hjälpa kommunen vid tillämpningen av lagen. Utövar tillsyn över allmänna folksamlingar och offentliga tillställningar och att maxgränsen på 50 personer gäller. 

Vad gäller för avstånd inom ett sällskap?

Inom ett sällskap behöver det inte hållas en meters avstånd. Det ligger på individen själv att avgöra vilket avstånd som är lämpligt. Ett sällskap utgörs ofta av personer som träffas även utanför det aktuella serveringstillfället, ex familjemedlemmar eller arbetskamrater. Serveringsstället ska dock kunna erbjuda minst en meters avstånd inom sällskap om det önskas.

Vad innebär att hålla avstånd?

Folkhälsomyndigheten har definierat ett säkert avstånd som ”minst 1 meter” till andra sällskap. Det är ett förtydligande av det tidigare begreppet ”armlängds avstånd”. Inom det egna sällskapet har individen själv ett eget ansvar att bedöma vilket avstånd man bör hålla, där gäller istället Folkhälsomyndighetens föreskrift om allas ansvar.

Föreskrift om allas ansvar, från Folkhälsomyndigheten.

Får gäster sitta axel-mot-axel?

För att undvika trängsel ska den som driver ett serveringsställe se till att sällskap kan hålla minst en meters avstånd från andra sällskap.

Inom ett och samma sällskap behöver personerna inte hålla en meters avstånd. Det ligger på individen själv att avgöra vilket avstånd som är lämpligt men serveringsstället ska kunna erbjuda minst en meters avstånd inom sällskapet om så önskas.

För att undvika trängsel bör den som driver ett serveringsställe vid behov öka avståndet mellan sällskap till mer än en meter.

Vad gäller för rygg-mot-rygg?

Mellan olika sällskap gäller en meters avstånd oavsett riktning vilket innebär att gäster inte ska bli sittande direkt rygg mot rygg om de tillhör olika sällskap. (Se ovan fråga "Vilket avstånd måste finnas mellan sällskap?").

I en situation med fastskruvade bänkar/soffor innebär det att varannan bänk/soffa eller hel sittgrupp i sådant fall bör markeras som ’ej i bruk’. Exempel: på en uteservering där det ofta förekommer sittgrupper för 4 personer blir vår rekommendation att man då ha följande sittningar som tätast: 4 – 0 – 4 eller 4 – 2 – 2 etcetera.

Hur ska jag veta vilka som tillhör samma sällskap?

Med sällskap avses den gruppering av besökare som sitter ned tillsammans på serveringsstället. 

Vad gör jag om besökare flyttar på stolar och bord?

Serveringsstället är ansvarigt för att på ett tydligt sätt informera gäster om att de inte får ändra möbleringen och för att ställa tillbaka stolar och bord som har flyttats.

Vad gäller för skärmar och draperier?

Den viktigaste åtgärden för att minska risken för smittspridning på serveringsställen är att skapa avstånd mellan sällskapen och förhindra att trängsel uppstår.

Enligt Folkhälsomyndighetens ändrade föreskrifter ansvarar serveringsstället för att sällskapen ska kunna hålla minst en meters avstånd från varandra.

Att använda avskiljare kan därför inte motivera ett kortare avstånd mellan sällskapen än en meter. Den som driver serveringsstället kan dock fortsättningsvis använda avskiljare som kompletterande smittskyddsåtgärd.

Markera avstånd 

avstånd livsmedel.jpg

Om bufféservering 

Vi får många frågor om det går att ha bufféservering öppen. Det är inte maten i sig eller serveringsbesticken som är problemet. Men om det finns smittade personer i lokalen skulle trängsel och att människor är nära varandra kunna bidra till att smitta sprids.

För att hålla din bufféservering öppen måste du uppfylla kraven i Folkhälsomyndighetens föreskrift "Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen" samt fortsätta att följa verksamhetens ordinarie hygienrutiner.

Folkhälsomyndigheten poängterar att det inte får förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Källa: Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets frågor och svar 

Kunskapsläget för coronaviruset förbättras hela tiden. För uppdaterade råd, läs på Livsmedelsverkets webbsida för fråga-svar om corona för företag.

Kontroller

De livsmedelsinspektörer som genomför kontroll hos dig har förståelse för att situationen just nu kan vara mycket ansträngd för din verksamhet. Prata med din inspektör om hur ni bäst löser kontrollen för just ditt företag.

Verksamheter där personer i riskgrupper vistas, till exempel äldreboenden, kommer inte att kontrolleras i dagsläget.

Bufféserveringar, lösgodisförsäljning och liknande behöver inte upphöra och vi kommer inte att kontrollera dem särskilt med anledning av corona.

Vanliga hygien- och städrutiner räcker, utifrån vad vi vet idag, även under rådande läge med corona. Den som är sjuk ska aldrig hantera livsmedel.

Just nu behöver restaurangbranschen, berörda myndigheter och kommuner tillsammans hjälpas åt för att förhindra spridningen av coronaviruset, utan att

införa mer tvingande åtgärder som påverkar restaurangbranschen.

Butiker

Folkhälsomyndigheten publicerade råd om covid-19 som rör livsmedelsbutiker.

För att undvika spridning av covid-19 inom handel bör köpcentrum, affärer, varuhus, butiker och liknande verksamheter, begränsa antalet kunder i butiken. Ta också fram alternativa lösningar till kassörer eller visa hur långt kunderna bör stå mellan varandra.

Mer information

Läs också mer om kommunens information till dig som driver företag. 

Kommunens information till allmänheten finns på www.nykoping.se/corona

 

Kontakta oss

Livsmedelsenheten

0155-24 89 70
livsmedel@nykoping.se

Öppettider: mån 9-12, tis-fre 9-16.
Lunchstängt 12-13

Alkoholinspektörer - serveringstillstånd för alkohol

Har du frågor kring tillstånd för alkoholservering, kontakta våra alkoholinspektörer:

serveringstillstand@nykoping.se

Alkoholinspektörer

Marie Johannesson
0155-24 88 58
marie.johannesson@nykoping.se

Lukasz Kraczek
0155-45 70 73
lukasz.kraczek@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: