Meny

Information till näringslivet - coronaviruset

Här finns information om coronaviruset covid-19 riktad till dig i näringslivet. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Näringslivsenheten utvidgar och utökar sin företagsservice med anledning av läget. Har du frågor om hur ditt företag påverkas och behöver tips, kontakta Näringslivsenheten.

Vi kan hjälpa dig med kostnadsfri rådgivning till olika samverkande aktörer och myndigheter. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på denna sida.

Kommunen har inför två stödpaket för näringslivet i Nyköpings kommun med anledning av läget.

Nyköpings kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset (Covid-19) och arbetar aktivt med beredskap för att kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning.

Kommunalt stödpaket 2 - företag

Det här paketet beslutades den 17 april av kommunalråden i Nyköpings kommuns styrande ledning efter en tids beredning.

Det skapas för att bidra till att minska kostnader för näringslivet, bidra till intäktsmöjligheter till det lokala näringslivet och förenkla vardagen.

Stöd för att stärka besöksnäringen

 • Stödet förstärker arbetet med konvent, cuper och läger inför hösten 2020 samt 2021. För arbetet inom ”Mötesplats Nyköping” 2020 går det utökade stödet till NYSAM för att stärka Nyköping som destination för konferenser med mera. Debitering för arbetet kommer därmed inte att göras till hotellen. Budget 85 000 kr.
 • Föreningar och klubbar kan under 2020 hyra lokaler för cuper/läger och event inom Nyköpings Arenors lokalbestånd utan hyresavgift, alternativt till rabatterat pris beroende på bokningens storlek. Budget max 700 000 kr, max 75 000 per evenemang. Ansök om hyresreducering.
 • Medel öronmärks till en ”Evenemangsfond” där föreningar kan söka bidrag. Det liknar regelverket som fanns under Gästabudsåret. Budget 500 000 , max 75 000 per evenemang. Ansök ur Evenemangsfonden.

Viljeinriktning att kommunen ska handla större andel varor lokalt  

En snabbutredning börjar nu av ”skafferiavtal” både för landsbygd och centralorten.

 • En andel av upphandlade matvaror och andra förbrukningsvaror undantas från våra stora upphandlingar.
 • Kommunens verksamheter kan avseende denna andel handla löpande direkt från avtalade lokala aktörer såsom lanthandel etc.
 • En utredning är klar och presenteras senast sista maj.

Vid beslut om införande påbörjas detta under juni.

Underlätta omställning av verksamhet och tillgänglighet för allmänheten – p-platser  

Under maj, juni, juli, augusti och september 2020 införs gratis parkering på kommunens gatuparkeringar (kantstensparkering) inom röd zon i Nyköpings centrum. Beslutet förlängdes med två månader till och med september. Samtliga parkeringsintäkter från kommunens andra och större parkeringar i centrala Nyköping går till utökat näringslivsfrämjande arbete inom besöksnäring och handel. (Gatuparkering inom röd zon är avgiftsfri. Gatuparkeringar/kantstensparkering gäller 2 timmar eller tid angiven på parkeringsskylt. Angivna parkeringsregler gäller som vanligt. Avgift för boendeparkering gäller som tidigare) Se zonkarta och läs mer på nykoping.se/parkering

 • Underlättar för näringsidkare som styrt om sin verksamhet från platsbunden verksamhet till leveransbaserad. Det kan gälla restauranger som tillfälligt levererar beställda matlådor istället för att ta emot gäster på restaurangen eller butiker som övergått till huvudsakliga hemleveranser.
 • Underlättar för medborgare att hämta matbeställningar eller varor och göra ärenden i centrum.

Stöd till lokal företagsservice på landsbygden - hemsändningsbidrag

 • Under perioden april till och med juli införa hemsändningsbidrag efter avtal med lanthandlare. Gäller så snart avtal tecknats med respektive lanthandel.
 • 70 + och boende på landsbygden kan få varor från lokal lanthandel hemkörda utan kostnad.
 • Säkrad omsättning för lanthandel innebär också säkrad företagsservice för den lilla orten.

Budget 50 000 som kompletteras med motsvarande belopp från Region Sörmland -  total budget 100 000 från april till och med juli.

Vid behov hyra in personal och lokaler från företag

Beslutet innebär att kommunen kan stärka sin beredskap genom att ha möjlighet att använda viss överkapacitet från näringslivet och att kommunen ersätter näringslivsrepresentanter för viss medverkan i planering av beredskapsarbete. 

 • Ge företagsrepresentanter betalt i de fall vi ber dem delta i workshops där vi arbetar med modeller för samverkan, kartläggning av resurser profilframtagning/matchning, skapa beredskap.
 • Vi ska som organisation aktivt se möjligheterna det innebär att samverka med näringslivet vad gäller hyra av lokaler och inhyrning av personal kopplat till kommunens behov av kortsiktig och uthållig funktionalitet i våra verksamheter.

Kommunalt stödpaket 1 - företag

Det här paketet gäller från och med 23 mars 2020 och tills vidare.

Näringslivet är hårt pressat med anledning av den rådande situationen med Coronaviruset. Nu är det viktigt att alla hjälps åt och att företagen får stöd från invånare, andra företagare, organisationer och inte minst det offentliga.

Fortsatt arbete pågår med insatser som kan underlätta för näringslivet.

Uppskov och slopade avgifter

 • Uppskov med fakturor. Nyköpings kommun kan ge uppskov med fakturor utställda av kommunen i första hand i tre månader, därefter kan en avbetalningsplan göras. Åtgärden är inte generell. Företaget behöver ta kontakt med kommunen för hantering. Ingen ränta debiteras för uppskovsperioden. Ansök via vår e-tjänst.

 • Uppskov med hyran. De företag som hyr lokaler av Nyköpings kommun kan beviljas uppskov med hyran. Det ges i första hand i tre månader, därefter kan en avbetalningsplan göras. Företaget behöver göra en ansökan om anstånd. Ingen ränta debiteras för anståndsperioden. Ansök via vår e-tjänst.

 • Uteserveringar underlättas. Avgifter slopas helt för uteserveringar fram till augusti. Beroende på den rådande situationen kan avgift komma att tas ut från augusti. Debitering sker i så fall inte förrän säsongen avslutats.

 • Avbokningsavgifter slopas. Avbokning av lokaler i Nyköpings Arenors bestånd. Företag som bokat lokaler för evenemang kommer inte att debiteras oavsett när avbokningen sker.

 • Fakturabetalning till leverantörer påskyndas. Betalning av fakturor som skickats till Nyköpings Kommun kommer att påskyndas så att företagen inte behöver ligga ute med pengar.

Minska risken för uppsägningar

 • Investeringar och övriga arbeten. Nyköpings Kommun kommer att se över planerade investeringar och andra arbeten, exempelvis underhåll för att om möjligt tidigarelägga investeringar som kan innebära jobb för näringslivet.

 • Hyra in personal. Nyköpings kommun undersöker möjligheterna att med kort framförhållning kunna hyra in personal från näringslivet. Det handlar dels om att täcka upp för en stor sjukfrånvaro i kommunens verksamheter och dels att utföra underhållsarbeten eller tjänster som inte hinns med på grund av det pressade läget.

Frågor och svar, FAQ om stödpaketet, hittar du här.

Nyköpings kommun vill framföra ett varmt tack för alla de välvilliga förslag och erbjudanden som kommit till oss från företag inom olika sektorer. Vi återkommer om det blir aktuellt.

Rådgivning - våra inspektörer hjälper till

Rådgivning i stället för inspektioner. Kommunen pausar inspektioner inom vissa tillsynsområden. Inspektioner som är viktiga med anledning av pågående virusutbrott eller i syfte att skydda människors liv och hälsa i övrigt kommer fortättningsvis att genomföras.

Tillsynsenheterna fokuserar även på rådgivning till företag som behöver ställa om verksamheten med anledning av läget – till exempel en restaurang som vill börja med utkörning av mat eller ett kafé som vill ha take away-försäljning på torget. Kommunen och Polisen jobbar för en snabb hantering av ansökningar till uteserveringar, det är möjligt att ansöka nu även innan ordinarie säsong påbörjas. Tillstånden blir generösa, även för butiker som exempelvis vill bedriva försäljning utanför sin lokal.

Regionala åtgärder

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Hyresvärdar som gett rabatt på hyran till hyresgäster i utsatta branscher kan ansöka om ekonomiskt stöd. Stödet söks av hyresvärdarna i efterhand. Ansökan ska göras senast den 31 augusti 2020. Läs mer på Länsstyrelsen Sörmlands webbplats 

Ny sajt matchar företagens jobb och tjänster

Region Sörmland följer nu Region Östergötlands initiativ och ansluter sig till webbsajten matchajobben.nu, en kostnadsfri webbtjänst för alla företag. Med företagens hjälp kan matchajobben.nu bli det marknadstorg så många företag efterlyst. Behöver du uppdrag? Har du tillgänglig arbetskraft? Vill du samverka för att ställa om verksamheten? Här kan företagen presentera sina behov och hitta nya vägar till uppdrag eller utbyte av arbetskraft. Det krävs ett aktivt deltagande från företagen för att den ska börja leva. Du hittar sidan på Region Sörmlands webbplats www.matchajobben.nu/sormland.

Expertresurser tillsätts för särskilt utsatta branscher

Region Sörmland har gett Almi och STUA i uppdrag att utveckla en stödorganisation för besöksnäringen med information och förmedling av olika stödfunktioner och rådgivning inom finansiering, affärsjuridik, personalfrågor, inköp, lager, försäkringsfrågor med mera. På stödsidan för besöksnäringen finns mer information. 

Region Sörmlands webbplats finns samlade åtgärder från Region Sörmland. Regionen jobbar nu med olika företagsstödjande initiativ och planerar för en företagsjour som kan stötta krisande företag. Via NyföretagarCentrum, fyra stycken i länet, får invandrarföretagare riktad krisrådgivning. Regelbundna kontakter hålls bland annat med SKR, Tillväxtverket, Almi med flera samt länets alla näringslivschefer.

Almi Sörmlands regionala uppdrag 

 • FriS (Framtidens industri i Sörmland), ett samägt rådgivningsprojekt av Almi, MITC och Östsvenska Handelskammaren. Erbjuder expertrådgivning i tillväxtfrågor och nu även akuta frågor till all industri i Sörmland. Produktion, ledning och ekonomi i fokus.
 • STUA och Almi erbjuder akut rådgivning dygnet runt till besöksnäringen, se information på STUAS webbplats.  Telefonnummer till STUA är 0155-220800.
 • STUA erbjuder regelbundet utbildning via webb, så kallade webbinarer liksom instruktionsfilmer om att exempelvis ansöka till stödpaketen. För aktuella aktiviteter hänvisar vi dig till STUAS webbplats där du kan söka efter det som är aktuellt för tillfället. 
 • Smart Tillväxt, Almis tillväxtrådgivning för växande bolag i regionen men som nu drabbas av pågående kris.

 

Nationella åtgärder

Nationella åtgärder

Se även verksamt.se

Stöd för omsättningstapp 20-04-30

För att få ta del av stödet måste ditt företag ha haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret. Storleken på stödet beror på hur stort ditt omsättningstapp är. Det kan variera mellan 22,5% och 75% av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader.

Du hittar mer information om stödet på verksamt.se.

 

Stöd för korttidsarbete 20-04-02 (tidigare korttidspermittering)

Arbetsgivare kan få stöd för att minska anställdas arbetstid. Stödet täcker stora delar av kostnaden samtidigt som arbetstagaren kan få upp till 90 procent av sin ordinarie inkomst. Det kan även omfatta personal som redan korttidspermitterats. Ansökan öppnar 7 april och kan sökas retroaktivt från 16 mars. En anstormning av ansökningar väntar och Tillväxtverket betonar att stödet inte kommer att ta slut. Det gäller under 2020 och det är av stor vikt att ansökan och uppgifter är korrekta, annars fördröjs handläggningen. Näringslivsenheten kan lotsa dig till rådgivning för korrekt ansökan. Information, frågor och svar finns på Tillväxtverkets webbplats. 

Nytt krispaket för småföretagare 20-03-25 

 • Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter den 1 mars till 30 juni, endast ålderspensionsavgiften betalas. Nedsättningen gäller företag med upp till 30 anställda och endast på den del av lönen som uppgår till 25 000 kronor per månad. 
 • Tillfällig hyresrabatt. Förslaget är att staten står för 50 procent av hyresnedsättningen och upp till tjugofem procent av den ursprungliga hyran. Kan sökas i efterhand från 1 april-30 juni. 
 • Möjlighet att sätta av hela vinsten för 2019 i en periodiseringsfond upp till ett tak på 1 Mkr. 
 • Statlig låneakut. Staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna. Maxbelopp per företag: 75 Mkr. 

För ytterligare information, besök verksamt.se.

Almis insatser

Företagslån hos Almi – 3 miljarder

Almi har fått ett mycket brett uppdrag i sin roll som rådgivare och förmedlare till företag av de olika stödformer som staten nu skapat. Tveka inte att kontakta Almi!

Tidigare åtgärder

Korttidspermittering. Se ovan det som gäller stöd till korttidsarbete. Istället för att säga upp en anställd person kan hen går ner i arbetstid och lön. 

Betalningssvårigheter - uppskov. Betalning av moms, preliminärskatt, källskatt och arbetsgivaravgifter kan skjutas fram i upp till ett år. Gäller retroaktivt från 1 januari, kan ge tillfällig lättnad i likviditeten. Det är ett lån.

Riksbankens krisstöd. Riksbanken lånar ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna. Syftet är att upprätthålla kreditförsörjningen till svenska företag. 

Slopat karensavdrag. Från och med 11/3 till 11/5 slopas karensavdraget. Arbetsgivaren behöver inte administrera detta, karensavdraget dras som vanligt av på de anställdas löner. Den anställde ansöker själv om ersättning via försäkringskassan.

Krav på läkarintyg tas bort. Kravet på att lämna sjukintyg till arbetsgivaren tas bort för att minska trycket på sjukvården. Medarbetare kan vara hemma 14 dagar utan intyg.

Minskade sjuklönekostnader dag 2-14. Staten över ansvaret för sjuklönekostnaderna under april och maj. Den med enskild firma får ersättning, oberoende av vald karenstid. Det gäller sjukfrånvaro från och med 1 april.

Smittbärarpenning. Smittbärarpenning till den som kan arbeta, men inte får göra det på grund av risken för att smitta andra. Läkarintyg krävs. 

VAB – vård av barn. Om ditt barn är sjukt eller smittat kan du få ersättning. Inget intyg krävs när barnet har varit sjukt eller smittat i mer än sju dagar. Det gäller oavsett orsaken till barnets sjukdom eller smitta.

Hemma i förebyggande syfte. Som arbetsgivare är du inte skyldig att tillåta anställda att vara hemma i förebyggande syfte. Om så sker behöver du inte betala ut lön för frånvaron. Undersök om anställda istället kan arbeta från hemmet.

Se samtliga regler på Försäkringskassans webbplats.

Regeringens frågor och svar om besluten 

Stöd till omställning

Stöd till omställning i spåren av coronakrisen

Vinnova öppnar en utlysning för omställning i spåren av coronakrisen. Syftet är att möta utmaningar och fånga möjligheter som samhället nu står inför. Den nya möjligheten ger stöd till initiativ som genom samverkan mobiliserar för innovation för en hållbar framtid. Flera möjliga ansökningsdatum finns. Du hittar information på Vinnovas webbplats.

verksamt.se har all samlad information om olika stödmöjligheter.

 • Arbetsbrist och uppsägning
 • Betalningssvårigheter, finansiering och lån
 • Nya regler vid sjukdom
 • Kultur och idrott
 • Export och import Rådgivning
 • Mer information från myndigheter

Konkret information – vem kontaktar jag?

Näringslivsenheten. Om du inte vet var du ska börja så kan du alltid höra av dig till oss. Vi lotsar dig gärna både till information och till rätt expert. Ring 0155-24 81 50 eller mejla naringsliv@nykoping.se

Almi - företagsrådgivning, finansiering med mera. Företagsrådgivare är Ralph Lidberg: 070-7901082, ralph.lidberg@almi.se och Anton Manhem: 076-1299968, anton.manhem@almi.se.

NyföretagarCentrum Östra Sörmland - ny stödlinje med jourtelefon för nyföretagare och småföretagare. Vägledning ges även på engelska och arabiska. Tel 076-879 44 63.

Östsvenska handelskammaren och Business Sweden - internationella frågeställningar om import och export.

Region Sörmlands stödorganisation för besöksnäringen 0155-220 800 eller radgivning@stua.se

Sörmlands Sparbank erbjuder fri rådgivning via den regionala nätverksorganisationen Katec, ett entreprenörscentrum. Rådgivningen är kostnadsfri för företag i Nyköping, Oxelösund, Katrineholm, Flen och Vingåker. Tillgång till specialister inom ekonomi, marknadsföring, juridik, allmän affärsrådgivning med mera. Kontakt via katec.se. 

På webbplatserna för Svenskt Näringsliv och Företagarna finns råd och information om coronakrisen.

Bra tips och kontakter för arbetsgivare

Planeringsverktyg från MSB

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap har tagit fram verktyg till privata och offentliga verksamheter för att säkra beredskapen.

Planeringsstöd för bortfall av personal, varor och tjänster.

Stöd för kontinuitetshantering, upprätthåll verksamheten på tolerabel nivå trots störningar.

Hur ska man tänka som företagare?

Almis tre viktigaste råd just nu till företagare. 

Företagarnas viktigaste råd

Ny digital mötesplats för samtal i coronatider

En ny digital mötesplats har startat på initiativ av Bartos Media, produktionsbolag och reklambyrå i Nyköping. Den får namnet ”RealityCheck Nyköping” och sker med stöd av Nyköpings kommun med flera. På realitychecknyk.info finns information om sändningstider.

Vanliga mötesplatser som företagsluncher, frukostar och morgonsoffan har flyttats fram. I studion intervjuas nyckelpersoner om allt det som nu pågår inom näringsliv och samhälle i Nyköping och i regionen.

Livesändningen kan ses via Facebook: www.facebook.com/RealityCheckNYK eller på webbsidan: www.realitychecknyk.info där du också kan se den i efterhand.

Använd tillförlitliga källor – myndigheterna

Utrikesdepartementet för reseavrådan och assisterade hemresor. Ladda ner appen Resklar.

Krisinformation.se Samlad och bekräftad information om läget från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Arbetsmiljöverket för arbetsgivare

Tillväxtverket

Här hittar du kommunens aktuella information

 • Nyhetsbrev. Varje vecka kan du följa vad coronaläget innebär för näringslivet i vårt nyhetsbrev. Vet du fler som kan ha nytta av informationen, dela gärna nyhetsbrevet och tipsa om att prenumerera.  
  Nyhetsbrevet görs i samverkan med företagsfrämjarna NYSAM, LRF, Nora, NyföretagarCentrum, Region Sörmland, STUA, NyföretagarCentrum, Företagarna Nyköping/Oxelösund, Fastighetsägarna och Östsvenska Handelskammaren. 

 • Ny webbsida. På grund av situationen har vi skapat den här webbsidan för näringslivet där all viktig information för företag samlas. 

 • Coronaläget i Nyköpings kommun. Du hittar alltid aktuell information på nykoping.se/corona. Där hittar du också länken till webbsidan för coronarelaterad näringslivsinformation.

 • Stötta Nyköping! Hur kan du stötta Nyköping och det lokala näringslivet? På den här sidan Stötta Nyköping! samlar vi tips om hur var och en kan agera.

Kontakta oss

Näringslivsenheten

0155-24 81 50 
naringsliv@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: