Personuppgifter och dataskyddsombud

Här hittar du allmän information om hur Nyköpings kommun hanterar personuppgifter.

Nyköpings kommun behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter mot invånare och näringsidkare samt för att ge god service och administrera de tjänster som erbjuds inom kommunen.

När du skickar e-post, använder en e-tjänst, beställer informationsmaterial, lämnar en synpunkt eller ställer en fråga via vårt e-postformulär lagras dina personuppgifter i syfte att Nyköpings kommun ska kunna handlägga ditt ärende, eller nå dig när vi svarar på din fråga.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person som är i livet, till exempel namn, personnummer, foto, hälsotillstånd med mera.

Ansvar för personuppgifter

Kommunens politiska organ (exempelvis nämnderna) är - var och en för sin egen verksamhet - ansvariga för att personuppgifterna behandlas enligt gällande lagstiftning. Själva hanteringen av personuppgifterna görs dock av tjänstemän på de avdelningar som lyder under de politiska organen.

Dina rättigheter

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de personuppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina personuppgifter.

Vänd dig till den nämnd som ansvarar för aktuell behandling. Här hittar du kontaktuppgifter till alla nämnder och till kommunstyrelsen i Nyköpings kommun.

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Du är även välkommen att kontakta dataskyddsombudet i Nyköpings kommun om du har frågor som rör hanteringen av personuppgifter i Nyköpings kommun.

Registerutdrag

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få information om Nyköpings kommun behandlar personuppgifter om dig och vilka personuppgifter som i så fall behandlas, ett så kallat registerutdrag.

Begäran om registerutdrag görs antingen:

  • digitalt via e-tjänst för registerutdrag eller
  • i pappersform. Den registrerade behöver då skriva att hen önskar ett registerutdrag, lämna namn, personnummer och folkbokföringsadress, och skicka den undertecknade begäran (original) till Dataskyddsombudet, Nyköpings kommun, 611 83 Nyköping. 

Du har även möjlighet att få information om de personuppgiftsbehandlingar som görs inom Nyköpings kommun.

Utlämning av personuppgifter

Observera att allmänheten enligt offentlighetsprincipen får ta del av offentliga handlingar hos myndigheterna. Detta medför att vissa uppgifter om dig kan bli tillgängliga för andra. Undantaget är känsliga uppgifter som kan sekretessbeläggas och då inte får lämnas ut till allmänheten.

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

Kontaktformulär