För partier i samband med valet 2018

Här finns samlad information till politiska partier som är med i kommunfullmäktige (KF).

Efter valet vet ni hur många mandat - antal platser i KF - som just ert parti har. Förutom era mandat i fullmäktige kan ni ha ett antal övriga poster inom kommunens politiska organ exempelvis platser i nämnder, styrelser eller bolag. Det ni behöver göra efter valet är att nominera kandidater till de olika posterna.

Så här går det till efter valet 2018

Höst 2018:

Till KF-sammanträdet 23 oktober nomineras poster till KS, Arvodeskommittén m.m.

Med anledning av det politiska läget kan det vara svårt för er att lämna in era nomineringarna till den 5 oktober, enligt tidigare information nedan. Önskvärt är ändå att få dem i förväg innan den 23 oktober.

 1. Ni ansvarar för nomineringsprocessen inom partiet utifrån listan med poster som ska väljas på första KF. Ta del av  detaljerade kriterier för val av revisorer.
 2. Fyll i och skriv ut följande blankett med era kandidater och skicka med post till Nyköpings kommun, Stadshuset, Kommunledningskansliet, 611 83 Nyköping, alternativt lämna den ifyllda blanketten till receptionen i Stadshuset - senast 5 oktober. 
 3. Den 1 november kan ni se i KF-protokollet vem som får respektive post.

Så här går det till vid första KF-sammaträdet 23 oktober

 1. Ordförande vid första KF är den så kallade "ålderspresidenten" vilken är den ledamot som suttit längst i KF under samtliga mandatperioder.
 2. Det är fri sittning.Till kommande sammanträden beslutar ordföranden om fördelningen av sittplatser.
 3. Presidiet (ordförande och 1:e och 2:e vice ordförande) nomineras och väljs muntligen. Därefter byter ålderspresidenten och nya presidiet plats.
 4. Sedan nominerar samtliga partier muntligen en ledamot och en ersättare var till Valberedningen. 
 5. När Valberedningen utsetts ajourneras (tas uppehåll i) sammanträdet under cirka en timme för att Valberedningen ska kunna sammanträda.
 6. När Valberedningen utsett förslag, utifrån partiernas inlämnade nomineringar, återupptas sammanträdet och Valberedningens ordförande föredrar muntligen beredningens förslag.

Till KF-sammanträdet 11 december nomineras poster till nämnder, råd m.m.

 1. Ni ansvarar för nomineringsprocessen inom partiet utifrån listan med poster i nämnder, styrelser mm. Detaljerade kriterier kommer att läggas ut här senast 2 november.
 2. Fyll i och skriv ut följande blankett med era kandidater och skicka med post till Nyköpings kommun, Stadshuset, Kommunledningskansliet, 611 83 Nyköping, alternativt lämna den ifyllda blanketten till receptionen i Stadshuset - senast 16 november.
 3. Valberedningen tar ställning till nomineringarna och den 11 december fattar KF beslut om de olika posterna vid sitt sammanträde.
 4. Partier ansvarar för att lämna förslag till inkallelseordning för mandatperioden 2018 - 2022, senast vid Valberedningens sammanträde i november-december, inför KF den 11 december.
 5. Den 20 december kan ni se i KF-protokollet vem som får respektive post.

Så här går det till 2019

Vår 2019:

Till KF-sammanträdet 12 februari och 12 mars nomineras poster till bolag, stiftelser och fonder

 1. Ni ansvarar för nomineringsprocessen inom partiet utifrån listan med poster i bolag, stiftelser och fonder.
 2. Fyll i och skriv ut följande blankett med era kandidater och skicka med post till Nyköpings kommun, Stadshuset, Kommunledningskansliet, 611 83 Nyköping, alternativt lämna den ifyllda blanketten till receptionen i Stadshuset  med era kandidater - senast 18 januari.
 3. Valberedningen tar ställning till nomineringarna och vid KF-sammanträdet i februari - mars fattas beslut om de olika posterna.
 4. Den 22 februari och 22 mars kan ni se i KF-protokollet vem som får respektive post.

Till KF-sammanträdet 12 februari och 12 mars nominerar Revisorerna poster till revisorer och revisorsersättare i bolag, stiftelser och fonder

 1. Revisorerna ansvarar för nomineringsprocessen utifrån listan med poster i bolag, stiftelser och fonder.
 2. Fyll i och skriv ut följande blankett med era kandidater och skicka med post till Nyköpings kommun, Stadshuset, Kommunledningskansliet, 611 83 Nyköping, alternativt lämna den ifyllda blanketten till receptionen i Stadshuset  med era kandidater - senast 18 januari.
 3. Valberedningen tar ställning till nomineringarna och vid KF-sammanträdet i februari - mars fattas beslut om de olika posterna.
 4. Den 22 februari och 22 mars kan ni se i KF-protokollet vem som får respektive post.

Höst 2019:

Till KF-sammanträdet 10 september nomineras poster till Nämndemän i Nyköpings tingsrätt

 1. Ni ansvarar för nomnineringsprocess gällande nämndemän i Nyköpings tingsrätt för mandatperioden 2020-2023. Mer information på Domstolsverket. Se också information från Nyköpings tingsrätt avseende kriterier för val av nämndemän i Nyköpings tingsrätt.
 2. Fyll i och skriv ut följande blankett med era kandidater och skicka med post till Nyköpings kommun, Stadshuset, Kommunledningskansliet, 611 83 Nyköping, alternativt lämna den ifyllda blanketten till receptionen i Stadshuset  med era kandidater - senast 16 augusti.
 3. Valberedningen tar ställning till nomineringarna och vid KF-sammanträdet den 10 september fattas beslut om de olika posterna.
 4. Den 19 september kan ni se i KF-protokollet vem som får respektive post.

Frågor och svar om kommunfullmäktige (KF)

Hur fungerar partistöd?

Det lokala partistödet i Nyköpings kommun utgår till de partier som är representerade i kommunfullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i kommunfullmäktige. 

Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av kommunfullmäktige.

För att utbetalning av partistödet ska vara möjlig ska även varje parti årligen inkomma till Nyköpings kommun med bank- eller plusgiro, bankkontor, organisationsnummer och verifikation på vem eller vilka som är föreningens firmatecknare.

Är formen för de politiska organen fast?

Nej, upplägg för exempelvis nämnder och andra politiska organ kan ändras i det fall den nya politiska majoriteten önskar så.

Kontakta oss

Inga-Lill Claesson
Kommunledningskansliet
(frågor om nomineringar)
0155-24 83 34
inga.lill.claesson@nykoping.se 

Therese Larsson 
Sekretariat
(politiska processen)
0155-45 77 89
therese.larsson.1@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: