Partiernas nomineringar till nämnder med mera efter valet

Partiernas nomineringar till nämder med mera efter valet, till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december 2022. 
Mandatperioden 2022-2026 

Inför val i kommunfullmäktiges valberedning, samt kommunfullmäktige 13 december 2022

Observera att Ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande ingår i antalet ledamöter

De instanser som är blåmarkerade innehåller detaljerade kriterier - för att se dem klicka på namnet

Instanser

Ordf. Vice 
Ordf.
2:e Vice Ordf. Led. Ers.

Styrelse.
repr.

God
man
Rev. Rev
ers.
Huvud-män   Tjänste-män Ombud

Ahlbergers
testamentsfond

      2 2              

Barn- och
ungdoms-
nämnden

1 1 1 11 11              

Energi-
kontoret i
Mälar-
dalen AB

          1            

Erikssons,
B och J E donationsfond

      1 1              

Gemensam
patientnämnd
i Södermanlands
län

      1 1              

Gerda Thams
donations-
stiftelse

      2                

Gode män vid Lantmäteri-
förättningar

            6          

Jävsnämnden

1     3 2              

Kommunala
Anhörigrådet

1 1   2 2              

Kommunala
Funktionshinder-
rådet

1 1   2 2              

Kommunala
Pensionärsrådet

1 1   2 2              

Kompetens- och arbetsmarknads-nämnden

1 1   11 11              

Krislednings-
nämnden

1 1   7 7              

Kultur- och
fritids-
nämnden

1 1 1 11 11              

Kärnkrafts-kommunernas Samverkans-
organ

      2 2              

Lokala
Säkerhets-
nämnden

1     7 7              

Magasin-
kassenämnden
i Stigtomta

      4 4              

Miljö- och
samhälls-
byggnads-
nämnden

1 1 1 11 11              

Mälardals-
rådet

      2 2              

Naturvårds-
rådet

      3                

Nyköpings-Oxelösunds Gemensamma Servicenämnd

1     2 2              

Nyköping-
Oxelösunds Vattenverks-
förbund

1 1   3 3              

Nyköpings-Oxelösunds Överförmyndar-
nämnd

1 1   2 2              

Nyköpingsåarnas Vattenvårds-
förbund

      1 1              

Nämnden för samverkan
kring socialtjänst och vård

      1 1              

Region Sörmlands Regionala Utvecklingsnämnd

      1 1              

Socialnämnden

1 1 1 11 11              

Sparbanken Sörmland

                  9    

Valnämnden

1     4 4              

Vård- och
omsorgs-
nämnden

1 1 1 11 11              

Östra
Sveriges Luftvårds-
förbund

                      1
Öppna sidomeny