Meny

Mångfald och jämställdhet

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sitt eget liv. Alla ska ha frihet att leva och utvecklas efter sina förutsättningar.

Med mångfald avses en blandning av olikheter som kön, ålder, utbildning, intressen, etniskt ursprung och värderingar. Mångfald innefattar alla egenskaper som inverkar på förmågan att samarbeta, kommunicera och lösa problem.

Jämställdhet innebär inte att alla ska vara lika. Men målet är ett samhälle där kvin­nor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Jämställdhetsmålen omfattar bland annat frågor som makt, inflytande, ekonomi, utbildning, arbete, hälsa och fysisk integritet.

Den huvudsakliga strategin i Sverige innebär att jämställdhet ska finnas med i det ordinarie arbetet och i alla politiska frågor och på så sätt säkerställa att kvinnor och män, flickor och pojkar får likvärdig service, likvärdig andel av resurserna och lika möjligheter till inflytande. Detta kallas jämställdhetsintegrering.

Så jobbar vi med jämställdhet och mångfald

Nyköpings kommun ska vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla medarbetare utifrån individuella förutsättningar.

Alla medarbetare ska delta i arbetet med att skapa en jämlik och tolerant arbetsmiljö och cheferna har ett särskilt ansvar för detta. En jämställd och inkluderande arbetsplats ökar trivseln, skapar kreativitet och ett gott samarbetsklimat.

Mer om jämställdhet och mångfald

Filmer om en manlighet i förändring (SKL)

Aktuellt om jämställdhet (regeringen)

Jämställ.nu

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: