Meny

Brukarenkät funktionsnedsättning

Division social omsorg har under 2017 genomfört en brukarundersökning inom den kommunala omsorgen om personer med funktionsnedsättning. 

Det är tredje året undersökningen genomförs i egen regi. På grund av låg svarsfrekvens går svaren i många fall inte att dra för stora slutsatser av.

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur nöjda brukarna är med den service, stöd och omsorg de får. Undersökningen har genomförts inom:

 • Grupp- och servicebostad
 • Personlig assistans
 • Boendestöd
 • Boende för personer med psykisk funktionsnedsättning

Frågorna är utformade som påståenden med tre svarsalternativ:
Jag är nöjd med mitt boende, Ja, Nej, Vill inte svara. 

Ett axplock av resultaten

Grupp- och servicebostad (låg svarsfrekvens) 

Svarsfrekvens för gruppbostad: 33 %
Svarsfrekvens för servicebostad: 46 %

 • 91 % av de svarande har svarat att de är nöjda med sitt boende. Fördelat på boendetyp är resultatet för gruppbostad 87 % och för servicebostad 95 %.
 • I gruppbostad har 77 % av de svarande angett att de planerar hjälpen tillsammans med personal. 73 % av de svarande får den hjälp som planerats. 
 • För servicebostad har 88 % svarar att de planerar hjälpen tillsammans med personal och 79 % av de svarande får den hjälp som planerats. 
 • I gruppbostad har 87 % av de svarande angett att personalen lyssnar på dem.
 • För servicebostad har 86 % av de svarande angett att personalen lyssnar på dem.

Personlig assistans

Svarsfrekvens: 85 %.

Det är en liten målgrupp i undersökningen vilket gör att enskilda svar påverkar resultatet i procent i stor utsträckning.

Något som även påverkar svarens tillförlitlighet är att en stor andel enkäter (47%) är besvarade av den enskilde eller företrädare för enskild tillsammans med personalen.

 • 94 % av de svarande har angett att de är nöjda med sin assistans.
 • 82 % av de svarande planerar sin assistans tillsammans med personalen.
 • 88 % har svarat att de får den assistans som är överenskommen.
 • 100 % av de som svarat har angett att personalen lyssnar på dem.  

Daglig verksamhet och sysselsättning (låg svarsfrekvens)

 Svarsfrekvens 47 %

Daglig verksamhet och sysselsättning omfattar både de som har daglig verksamhet enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och de som har sysselsättning enligt Socialtjänstlag (SoL).

 • 85 % av de som svarat har angett att de trivs på sitt jobb.
 • 88 % av de svarande upplever att personalen lyssnar på dem.
 • 91 % av de svarande har angett att de får det stöd de behöver på jobbet. 

Boendestöd (låg svarsfrekvens)

Svarsfrekvens: 37 %

 • 73 % av de svarande har angett att de som helhet är mycket nöjda med stödet.
 • 80 % av de svarande får det stöd som är överenskommet.
 • 86 % av de svarande upplever att personalen lyssnar på dem.
 • 79 % av de svarande har svarat ja på frågan om det stöd de får hjälper dem att leva ett självständigt liv.

Boende för personer med psykisk funktionsnedsättning 

Svarsfrekvens: 59 %

 • 76 % av de som svarat är som helhet mycket nöjda med sitt boende.
 • 73 % av de svarande har angett att de får det stöd som är överenskommet.
 • 75 % av de svarande upplever att personalen lyssnar på dem.
 • 69 % av de svarande har svarat ja på frågan om stödet de får hjälper dem att leva ett självständigt liv.

 

Kontakta oss

Social omsorg

0155-24 80 00
regdso@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter