Medborgarundersökning

Vad är din åsikt om äldreomsorgen, gator, vägar och kommunikationer? Hur ser du på kontakten med kommunen? Det är frågor som ställs till slumpvis utvalda medborgare i Nyköpings kommun.

Nyköpings kommun beställer enkäten av SCB (Statistiska Centralbyrån). Den genomförs av dem varje år som en del i kommunens kvalitetsarbete.

Medborgarundersökning 2019

Nyköpingsborna är jämfört med övriga landet nöjda med kommunikationerna, fritidsmöjligheterna och handeln. Däremot borde kommunen satsa mer på bostäder och tryggheten, visar SCB:s medborgarundersökning 2019.

Under många år har Nyköpings kommun låtit Statistikmyndigheten SCB göra en enkät bland medborgarna. Den visar vad Nyköpingsborna är mer och mindre nöjda med och hur nöjdheten varierar över tid i Nyköping.

Undersökningen tar upp tre olika delar: Kommunen som en plats att bo och leva på, kommunens verksamheter och invånarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter.

Betyg som i övriga landet

De senaste åren visar ingen större skillnad i betyg. Nöjd-Region-Index för i år blev 60. Det är ingen säkerställd förändring jämfört med hösten 2018 då motsvarande siffra var 62. Rikssnittet ligger på 59.

Nöjd-Medborgar-Index ligger på 53 både i Nyköping och snittet för övriga deltagande kommuner. Jämfört med förra året har betygsindex höjts för förskolan i Nyköping, fler är alltså nöjda med förskolans verksamheter i år.

Nöjda med kulturutbudet

Jämfört med övriga landet är Nyköpingsborna i högre grad nöjda med kulturutbudet och idrottsanläggningarna, men mindre nöjda med vatten och avlopp, bemötande och tillgänglighet samt grundskolan.

Nöjd-Inflytande-Index visar hur medborgarna ser på sitt inflytande i kommunen. I Nyköping är betygsindex 38, i samtliga kommuner 39.  Liksom i övriga landets kommuner är de tillfrågade mer nöjda med den information och 

 

Medborgarundersökning 2018

Under hösten 2018 skickar SCB ut enkäten. Är du en av de utvalda får du enkäten i ett brev med posten. Du kan sedan välja att fylla i den på papper eller på webbadressen som nämns i brevet. Dina svar är anonyma. Vi ber dig som får enkäten att svara eftersom svaren ger oss viktig information i den fortsatta förbättringen av Nyköping.

Medborgarundersökning 2017

Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18-84 år tillfrågades och av dessa besvarade 42 procent enkäten. Det är en något mindre andel svarande än föregående år, men Nyköpings kommun ligger ändå över genomsnittet jämfört med andra kommuner som deltagit.

De som svarade på enkäten 2017 fyllde i fasta svarsalternativ. Men det gick också att skriva fria synpunkter. Ett stort tack till er som visat ert engagemang och avsatt tid till att ge oss dessa synpunkter! Synpunkter som vi tagit del av rör områden som till exempel bostäder, kollektivtrafik, cykelvägar, bilvägar, parkeringar, landsbygd, skola, återvinning med mera. Vi har läst alla synpunkter och de är spridda i kommunens verksamheter för att vara grund till förbättringsarbeten.

Medborgarundersökning 2016

De som svarade på enkäten 2016 fyllde i fasta svarsalternativ men det gick också att skriva fria synpunkter. Vi fick in 225 synpunkter fördelat på 138 personer, vilket är en minskning från 2015 (298 synpunkter fördelat på 179 personer). Ett stort tack till er som visat ert engagemang och avsatt tid till att ge oss dessa synpunkter!

Vi har läst alla synpunkter som hanterats i kommunens verksamheter för att vara en grund till förbättringsarbeten.

De flesta synpunkter handlar om:

  • Styrning (39 synpunkter)
  • Stadsmiljö (29 synpunkter)
  • Trafik (26 synpunkter)
  • Parkering (16 synpunkter)
  • Cykling (16 synpunkter)

Bostäder, flyktingar, kultur och fritid, landsbygden, skola, återvinning, äldreomsorg och beröm är andra områden för synpunkterna.

Nyheter