Regler och styrande dokument

Styrdokument

ABVA-allmanna-bestammelser-for-brukandet-av-Nykopings-kommuns-allmanna-vatten-och-avloppsanlaggning.pdf allmanna-Ordningsforeskrifter-bilaga-3.pdf Allmänna Ordningsföreskrifter - 2016.pdf ANDT-plan för Nyköpings högstadieskolor 2017-2019.pdf Ansökan om serveringstillstånd - så gör du.pdf Arbetsordning-for-Kommunfullmaktige.pdf Arkivreglemente.pdf Arvodesreglemente-for-fortroendevalda-i-Nykopings-kommun.pdf Avfallsföreskrifter.pdf Avfallsplan år 2017-2014.pdf Avfallsplan, bilaga 1: Handlingsplan med åtgärder.pdf Avfallsplan, bilaga 2: Nulägesbeskrivning.pdf Avfallsplan, bilaga 2: Nulägesbeskrivning.pdf Avfallsplan, bilaga 3: Anläggningar för att förebygga och hantera avfall.pdf Avfallsplan, bilaga 4: Nedlagda deponier.pdf Avfallsplan, bilaga 5: Miljömål, strategier och lagstiftning inom EU samt på nationell nivå.pdf Avfallsplan, bilaga 6: Uppföljning av mål och åtgärder i avfallsplanen år 2012-2016.pdf Avfallsplan, bilaga 7: Miljökonsekvensbeskrivning.pdf Avfallstaxa.pdf Avgifter för kulturskolan.pdf Avgifter för tillsyn och kontroll av alkohol med mera.pdf Avgifter för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak, receptfria läkemedel samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.pdf Avgifter inom Vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2018.pdf Avgifter och dess tillämpning i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.pdf Avgiftstaxa för kopior av allmänna handlingar.pdf Besöksnäringsstrategi Nyköping 2015-2017-2023.pdf Biblioteksplan för Nyköpings kommun.pdf Bidrag-till-fristaende-forskolor,-fritidshem-och-annan-pedagogisk-omsorg-2018.pdf Bidrag-till-fristaende-skolenheter,-principer-och-belopp-verksamhetsaret-2018.pdf Bilaga 1. Klimatstrategin 2007 - uppföljning och nulägesbeskrivning.pdf Bilaga 2. Energiläget i Nyköpings kommun 2008.pdf Bilaga 3. Framtidsbild Nyköpings kommun år 2020 .pdf Bolagordning för Nyköpingshem AB antagen 2015.pdf Bolagsordning för Gästabudstaden AB.pdf Bolagsordning för Nyköping Vattenkraft AB.pdf Bolagsordning Stadshuset i Nyköping AB.pdf Bostadsförsörjningsstrategi Del 1.pdf Bostadsförsörjningsstrategi Del 2.pdf Bostadsförsörjningsstrategi del 3 Handlingsplan.pdf Delegationsordning Bygg- och tekniknämnden.pdf Delegationsordning för kommunstyrelsen.pdf Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden.pdf Delegationsordning Miljönämnden.pdf Delegationsordning Nyköpings Oxelösunds överförmyndarnämnd.pdf Delegationsordning Socialnämnden.pdf Delegationsordning Socialnämnden.pdf Delegationsordning-Barn--och-ungdomsnamnden.pdf Delegationsordning-Utbildning--arbetsmarknads--och-integrationsnamnden.pdf Delgationsordning för Vård- och omsorgsnämnden.pdf Digital manual för Nyköpings kommun - bilaga 1 Kommunikationspolicy.pdf Dokument som ska bifogas till ansökan om serveringstillstånd.PDF Drogplan för gymnasieskolor i Nyköping.pdf E-strategi.pdf EU-strategi för Nyköpings kommun.pdf Finanspolicy för Nyköpings kommun och dess bolagskoncern.pdf Fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort och Skavsta 2013 .pdf Företagspolicy och generella ägardirektiv för Nyköpings kommuns företag.pdf Handlingsplan Klimat- och energistrategin 2017.pdf Handlingsplan mot våldsbejakande extremism.pdf Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun 2016-2020.pdf Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun.pdf Hantering av patientjournal.pdf Idrottspolitiskt program Nyköpings kommun 2018-2022.pdf Inköpspolicy.pdf Internkontrollplan 2018 - Nyköping-Oxelösund Överförmyndarnämnd.pdf Internkontrollplan 2018 för Vård- och omsorgsnämnden.pdf Internkontrollplan Barn- och ungdomsnämnden 2018.pdf Internkontrollplan Bygg-och tekniknämnden 2018.pdf Internkontrollplan för Socialnämnden 2018.pdf Internkontrollplan Kultur- och fritidsnämnden 2018.pdf Internkontrollplan Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnden 2018.pdf Internkontrollplaner 2018 Kommunstyrelsen.pdf Internöverenskommelse Barn- och ungdomsnämnden och division Barn, utbildning och kultur 2018 .pdf Internöverenskommelse Bygg- och tekniknämnden och Gata, Park och Hamn 2018.pdf Internöverenskommelse Bygg- och tekniknämnden och Samhällsbyggnad 2018.pdf Internöverenskommelse Bygg- och tekniknämnden och Vatten, avlopp 2018.pdf Internöverenskommelse Kommunstyrelsen och Kommunfastigheter 2018.pdf Internöverenskommelse Kultur- och fritidsnämnden och division Barn, utbildning och kultur 2018.pdf Internöverenskommelse Kultur- och fritidsnämnden och Näringslivsenheten 2018.pdf Internöverenskommelse Kultur- och fritidsnämnden och Tekniska divisionen 2018.pdf Internöverenskommelse mellan Kommunstyrelsen - Räddning och säkerhet 2018.pdf Internöverenskommelse Miljönämnden och Samhällsbyggnad 2018.pdf Internöverenskommelse Socialnämnden och division Social omsorg 2018.pdf Internöverenskommelse Utbildnings- arbetsmarknads och integrationsnämnden - division Barn, utbildning och kultur 2018.pdf Internöverenskommelse Utbildnings- arbetsmarknads och integrationsnämnden och Division Social omsorg 2018.pdf Internöverenskommelse Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden och Kommunservice Brandkärr 2018.pdf Internöverenskommelse Vård- och omsorgsnämnden och Division Social omsorg 2018.pdf Klimat- och energistrategi 2016-2020.pdf Kommunikationspolicy.pdf Kompetensförsörjningsplan.pdf Kompetensförsörjningsplan.pdf Kompletterande ägardirektiv till Nyköpingshem AB.pdf Konstpolicy för Nyköpings kommun.pdf Kontrollplan Livsmedelskontroll, inklusive animaliska biprodukter.pdf Kostpolicy för Nyköpings kommun.pdf Krisledningsplan Nyköpings kommun.pdf Kulturpolitisk policy för Nyköpings kommun.pdf Lagstiftning på området, bilaga 2 Kommunikationspolicy.pdf Landsbygdsstrategi.pdf Landsbygdsstrategi.pdf Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.pdf Lokala föreskrifter för torghandel.pdf Läkemedelshantering mall.pdf Miljö- och folkhälsopolicy.pdf MILJÖ: Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.pdf MILJÖ: Riktlinjer för enskilda avlopp 2012.pdf Miljöbalken - Behovsutredning för tillsyn.pdf Miljöbalken - Tillsynsplan med behovsutredning.pdf Nyköping kommuns avfallstaxa.pdf Nyköpings kommuns grafiska profil, bilaga 1 Kommunikationspolicy.pdf Nyköpings kommuns grafiska profil, bilaga 1 Kommunikationspolicy.pdf Nyköpings kommuns VA-policy 2014.pdf Näringslivsstrategi för Nyköpings kommun 2018-2023 - Antagen av Kommunfullmäktige 180410.pdf Oljeskyddsplan för Nyköping, Oxelösund och Trosa.pdf Ordningsföreskrifter - Gångbanerenhållning.pdf Personalpolicy för Nyköpings kommun.pdf Policy för god ekonomisk hushållning.pdf Prioriteringsordning för lokalbokning Nyköpings Arenor.pdf Prisblad Anläggningsavgift.pdf Prisblad Brukningsavgift bostadsfastighet.pdf Prisblad Dagvatten Allmän platsmark.pdf Prislista allmänt dricksvatten 2018.pdf Prislista avlopp 2018.pdf Prislista enskild brunn 2018.pdf Prislista strandbad och basängbad 2018.pdf Prislista-enstaka-analyser-2018.pdf Program för uppföljning av privata utförare.pdf Provinlämningstider .pdf Reglemente Barn- och ungdomsnämnden.pdf Reglemente Bygg- och tekniknämnden.pdf Reglemente för Kommunala Anhörigrådet.pdf Reglemente för Kommunala Funktionshinderrådet.pdf Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet.pdf Reglemente för kommunalt partistöd i Nyköpings kommun.pdf Reglemente för Kommunstyrelsen.pdf Reglemente för Krisledningsnämnden.pdf Reglemente för Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.pdf Reglemente för Socialnämnden.pdf Reglemente Kultur och fritidsnämnden.pdf Reglemente Miljönämnden.pdf Reglemente Nyköping Oxelösund överförmyndarnämnd.pdf Reglemente Oxelösunds och Nyköpings kommuners gemensamma nämnd för intern service.pdf Reglemente Revisionen Nyköpings kommun.pdf Reglemente Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnden.pdf Reglemente Valnämnden.pdf Reglemente Vård- och omsorgsnämnden.pdf Regler för grönytebidrag.pdf Regler för ianspråktagande av medel ur Nyköpings kommuns landsbygdsfond.pdf Regler för Kultur- och fritidsnämndens stipendier.pdf Renhållningsordning - Avfallsplan år 2017-2024 inkl. bilagor.pdf Riklinje för gestaltning av allmänna platser.pdf Riklinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.pdf Riktlinje - lokal instruktion för läkemedelshantering i hemsjukvården .pdf Riktlinje Fritidsgårdsverksamhet 2018-2020.pdf Riktlinje för akut- och buffertläkemedelsförråd.pdf Riktlinje för bidrag till studieförbund.pdf Riktlinje för bårbilshämtning av avlidna.pdf Riktlinje för delegering av Hälso- och sjukvårdsuppgifter.pdf Riktlinje för delegering till personal i permanenta poolen.pdf Riktlinje för dokumentation och informationshantering.pdf Riktlinje för föreningsbidrag.pdf Riktlinje för hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården .pdf Riktlinje för hygien för kommunal vård och omsorg.pdf Riktlinje för influensavaccin.pdf Riktlinje för informationsöverföring och journalföring.pdf Riktlinje för informationsöverföring till frivilligorganisationer.pdf Riktlinje för Kultur- och fritidsnämndens tillfälliga bidrag.pdf Riktlinje för kulturpedagogiskt arbete.pdf Riktlinje för medicintekniska produkter.pdf Riktlinje för placering i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.pdf Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter.pdf Riktlinje för riskhantering.pdf Riktlinje för skolpliktsbevakning.pdf Riktlinje för styrdokument i Nyköpings kommun.pdf Riktlinje för vård vid livets slutskede.pdf Riktlinje medicintekniska produkter.pdf Riktlinje-med-rutiner-for-servering-av-specialkost.pdf Riktlinjer avseende ensamkommande barn.pdf Riktlinjer avseende förmedlingsmedel.pdf Riktlinjer avseende placeringar av barn och unga.pdf Riktlinjer Ekonomiskt bistånd.pdf Riktlinjer för alkoholservering.pdf Riktlinjer för alkoholservering.PDF Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah.pdf Riktlinjer för avgiftsfri skola.pdf Riktlinjer för donationsstiftelser.pdf Riktlinjer för finansförvaltningen.pdf Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden.pdf Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården.pdf Riktlinjer för IT-resurser inom Nyköpings kommun.pdf Riktlinjer för kommunkontrakt.pdf Riktlinjer för kontaktperson och -familj.pdf Riktlinjer för markanvisning och riktlinjer för exploateringsavtal.pdf Riktlinjer för mångfald ur ett medarbetarperspektiv 2013 - 2015.pdf Riktlinjer för rapport enligt lex Sarah.pdf Riktlinjer för tobaksfri skoltid i Nyköpings högstadieskolor.pdf Riktlinjer gällande prioriteringsordning vid lokaluthyrning i kommunägda skolor.pdf Riktlinjer Upphandling.pdf Riktlinjer-for-handlaggning-inom-Vard--och-omsorgsnamndens-ansvarsomrade.pdf Rutin för användning av sociala medier.pdf Sammanfattning av genomförd internkontroll 2015 för Kommunstyrelsens ansvar och nämnder.pdf Skolskjutsriktlinjer för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola i Nyköpings kommun.pdf Skyddsforeskrifter-vattenskyddsomrade-Tystberga.pdf Skyddsföreskrifter vattenskyddsområde Aspa.pdf Skyddsföreskrifter vattenskyddsområde Edstorp.pdf Skyddsföreskrifter vattenskyddsområde Högåsen.pdf Skyddsföreskrifter vattenskyddsområde Lästring.pdf Skyddsföreskrifter vattenskyddsområde Runtuna.pdf Skyddsföreskrifter vattenskyddsområde Stavsjö.pdf Skyddsföreskrifter vattenskyddsområde Ålberga.pdf Strategi för integration och social sammanhållning.pdf Strategi mot hot och våld i nära relation.pdf Styrdokument för kommunfastigheter och lokalnyttjande verksamheter.pdf Taxa för brandskyddskontroll.pdf Taxa för Bygg- och tekniknämnden bygglov, mät och kart.pdf Taxa för Bygg- och tekniknämndens planverksamhet.pdf Taxa för lokaler i Nyköpings kommun som förmedlas genom Lokalbokningen Nyköpings Arenor.pdf Taxa för markupplåtelser i Nyköpings kommun.pdf Taxa för miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken.pdf Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av animaliska biprodukter.pdf Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel.pdf Taxa för Nyköpings stadsbibliotek.pdf Taxa för parkering.pdf Taxa för sotningsverksamheten 2018.pdf Taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel.pdf Taxa för tillsyn och tillstånd inom brandförebyggande verksamhet.pdf Tillsynsplan för tillsyn av försäljning av folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel.pdf Transportstrategi för Nyköpings tätort och Skavsta.pdf Transportstrategi för Nyköpings tätort och Skavsta.pdf Utbildnings-och övningsplan inom säkerhetsområdet.pdf VA Taxa Nyköpings Kommun.pdf VA taxa prisblad allmän platsmark.pdf VA taxa Prisblad Brukningsavgift.pdf Va taxa prisblad övriga avgifter.pdf VA-strategi för Nyköpings kommun.pdf VA-taxa-Prisblad-Anslutningsavgifter.pdf Vatten- och avloppstaxa.pdf Vidaredelegation-for-Kultur--och-fritidsnamnden-antagen-2015.pdf Vägledning för anställda och förtroendevalda om mutor och jäv.pdf Ägardirektiv för Gästabudstaden AB.pdf Ägardirektiv för Nyköping Vattenkraftverk AB.pdf Ägardirektiv för Nyköpingshem AB.pdf Ägardirektiv för Stadshuset i Nyköping AB.pdf

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

Besöksadress

Stadshuset
Stora Torget, Nyköping

Kontaktformulär