Meny
Logotype bild på de 17 målen i färgrutor

Agenda 2030 i Nyköping

De globala målen i Agenda 2030 delas upp i tre olika perspektiv: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. De olika perspektiven genomsyrar så gott som alla mål. Nyköpings kommun jobbar utifrån perspektiven i det dagliga arbetet. Här följer exempel. Sidan uppdateras och utvecklas vartefter.

Ekologiskt hållbar utveckling 

Ekologisk hållbarhet handlar om jordens ekosystem och att långsiktigt behålla dess önskade funktioner, till exempel produktion av mat och energi, tillhandahålla rent vatten, klimatreglering och rekreation.

Vår användning av naturresurser och energi behöver vi anpassa efter naturens villkor, för att långsiktigt bevara naturens ekosystem.

Exempel i Nyköping

Bekämpa klimatförändringarna mål 13. Hållbar konsumtion och produktion mål 12

Mål-13-Agenda2030.jpg Mål-12-Agenda2030.jpg

 • I Nyköpings kommun jobbar vi för att det ska uppstå så lite avfall som möjligt och för att hantera det avfall som uppstår på bästa sätt. Fyra områden har valts ut för arbetet med att göra avfallshanteringen i Nyköpings kommun hållbar: Minskad avfallsmängd och ökad återanvändning, minskad miljöbelastning, ökad återvinning och människan i fokus.  
 • Ett projekt för att minska matsvinnet i de kommunala köken har inletts och kommer pågå till och med 1 juni 2021.

Bekämpa klimatförändringarna mål 13

Mål-13-Agenda2030.jpg  

Hållbara städer och samhällen mål 11

Mål-11-Agenda2030.jpg

 • Risken för översvämning eller höjda vattennivåer är integrerat i kommunens pågående revidering av översiktsplanen. 
 • Vi gör kontinuerligt undersökningar om medborgarnas resvanor och möjlighet att transportera sig med cykel.
 • I översiktsplanen för Nyköpings kommun gör vi hållbarhetsbedömningar och jobbar för att det ska finnas tillgång och närhet till grönområden.

Hållbar energi för alla mål 7

mål-7-Agenda-2030.jpg

 • Arbete pågår med att ta fram en plan för att säkerställa energiförsörjning till samhällsviktiga funktioner vid kris eller särskilda händelser. 
 • Vid större exploateringar ser vi över möjligheten att öka antalet ladd-stolpar till el-bilar.
 • Vi gör en stegvis omställning till solel och annan förnybar energi i offentliga fastigheter. 
 • Kommunen tillhandahåller energi- och klimatrådgivning om hållbara energilösningar, som bland annat solel.  
 • Utomhusbelysningen ska bli energieffektiv genom att vi successivt i den kontinuerliga servicen byter ut förbrukad belysning mot ny och energieffektiv belysning.

Rent vatten och sanitet mål 6

mål 6 agenda2030.jpg

 • Kommunen ingår i Länsstyrelsens projekt för att ta fram en regional vattenförsörjningsplan. 
 • Kommunen arbetar med att ta fram ny förbättrad nödvattenförsörjningsplan för att säkra dricksvattentillgången vid kris.
 • Vi förnyar de vattenskyddsområden som gäller för kommunala dricksvattentäkter för att skydda dricksvattnet ännu bättre.
 • Kommunen har en ambitiös förnyelseplan gällande ombyggnation och renovering av de kommunala avloppsreningsverken för förbättrad reningsgrad och arbetsmiljö.
 • Vi renoverar kontinuerligt dricksvattenledningar enligt en förnyelseplan, målet är 1 procent av dricksvattennätet per år.
 • Renovering av avloppsledningar pågår kontinuerligt samt att vi bygger bort dagvatten från avloppsledningsnätet.

Hållbar konsumtion och produktion mål 12. Hälsa och välbefinnande mål 3

Mål-12-Agenda2030.jpg  Mål-3-Agenda2030.jpg

 • I syfte att minska barns exponering av miljögifter i förskolan, har kommunen drivit projektet Hälsosam förskola. Som en del i projektet inventerades de kommunala förskolorna, en åtgärdsplan upprättades och utrensning av leksaker av icke godkänd plast ägde rum. Arbetet är nu implementerat i rutiner och egenkontroll i förskoleverksamheten. 

Hållbar konsumtion och produktion mål 12

 Mål-12-Agenda2030.jpg

 • Minimeringsmästarna: Under ett års tid tävlade familjer i Nyköping och Trosa med att halvera sina avfallsmängder och minska sin miljöpåverkan. Fokus låg på på hållbar konsumtion, kemikalier, ägodelning och matsvinn. Den familj som vann minskade sitt avfall med 64 procent. En ny omgång av minimeringsmästarna planeras. Läs mer om Minimeringsmästarna. 
 • Konsumentvägledning för medborgare finns i kommunen. 

Hav och marina resurser mål 14

Mål-14-Agenda2030.jpg

Vattenvårdsprojekt. Exempel på projekt som kommunens ekologer arbetar med:

 • Bilda ett marint naturreservat vid Örstig 
 • Uppnå god ekologisk status i åar enligt Vattendirektiven, där vi ser över fiskvandringshinder i Nyköpingsån
 • Våtmarksprojekt och havsplanering i arbetet med översiktsplanen 
 • Dagvattenfrågor i detaljplaneärenden
 • kommunen arbetar med att bilda naturreservatet Horsvik. 
 • Kommunekologerna driver ett våtmarksprojekt där våtmarken i  Hållet-Marieberg-Stenborg naturreservat restaureras.

Ekosystem och biologisk mångfald mål 15

Mål15-Agenda2030.jpg

 • Kommunen har tre kommunekologer som dagligen arbetar för att bevara och utveckla bilogisk mångfald samt arbetar för att samhällsplaneringen sker på ett ekologiskt hållbart sätt.  
 • Kommunekologerna arbetar även med uppdrag som förvaltning av kommunens mark och skyddad natur, projekt kopplat till skydd av miljöer eller speciella arter, skapar blomsterängar av gräsytor, åtgärder för vedlevande samt sandlevande insekter, samt skapar fria vandringsvägar i vattendrag som exempelvis Nyköpingsån. 
 • Plan för att bevara och tillvarata ekosystemtjänster samt biologisk mångfald är integrerat i arbetet med att revidera kommunens översiktsplan och i arbetet med kommunens detaljplaner.
 • Ett LONA-projekt (lokala naturvårdssatsningen) pågår för att säkerställa bevarandet av den hotade arten sandödlan.  

Socialt hållbar utveckling

Social hållbarhet handlar om människans förutsättningar till en tillfredställande livsmiljö och livskvalitet oavsett funktionsförmåga, socioekonomiska förutsättningar, ålder, kön och bakgrund.

Social hållbarhet innebär att med kunskap värna om sociala värden som trygghet, tillit, delaktighet, integration och jämlikhet.

Exempel i Nyköping

Ingen fattigdom mål 1

mål-1-agenda-2030.jpg

 • Utvecklingsarbetet Vägen till självförsörjning pågår, och syftar till att skapa bättre samarbete mellan olika aktörer så att långtidsarbetslösa lättare kan få sysselsättning och förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden.   

Hälsa och välbefinnande mål 3, Jämställdhet mål 5, minskad ojämlikhet mål 10

Mål-3-Agenda2030.jpg  Mål-5-Agenda2030.jpg  Mål-10-Agenda2030.jpg

God utbildning för alla mål 4

Mål-4-Agenda2030.jpg

 • Nyköpingsmodellen för Nyköpings högstadium syftar till att bryta segregation och utanförskap. Elever på högstadiet, även på friskolorna, kan delta i Toleransprojektet som handlar om att få unga människor att hitta sin roll och identitet i ett positivt socialt sammanhang, lära om mänskliga rättigheter, intoleransens konsekvenser, förutsättningar för demokrati 

Jämställdhet mål 5. Hållbara städer och samhällen mål 11. Minskad ojämlikhet mål 10. Fredliga och inkluderande samhällen mål 16


Mål-5-Agenda2030.jpg   Mål-11-Agenda2030.jpg   Mål-10-Agenda2030.jpg  Mål-16-Agenda2030.jpg

 • Fem ungdomsledare för trygghet arbetar på räddningstjänsten med att skapa aktiviteter och bidra till att öka tryggheten i miljöer där barn och ungdomar är på sin fritid. De har anställning fram till april 2020.

Minskad ojämlikhet mål 10. Fredliga och inkluderande samhällen mål 16

Mål-10-Agenda2030.jpg  Mål-16-Agenda2030.jpg

 • Under hösten 2019 anställdes fyra integrationspedagoger, två på division Barn utbildning kultur och två på division Social omsorg, för att arbeta med att bygga broar mellan skola och familj.

Minskad ojämlikhetmål 10. Hållbara städer och samhällen mål 11. Fredliga och inkluderande samhällen mål 16 

Mål-10-Agenda2030.jpg  Mål-11-Agenda2030.jpg  Mål-16-Agenda2030.jpg

 • Samhällsbyggnad har sett över de fysiska förutsättningarna för att utveckla bostadsområdena Brandkärr och Marieberg med målet att tillgodose trygga och säkra mötesplatser, öka attraktiviteten för stadsdelen och bidra till att minska segregationen. En stråkanalys har tagits fram som visar på hur kollektivtrafik går genom området och hur det ser ut med gång- och cykelstråk.
 • Vi genomför nattvandringar med frivilliga vid högtider vid skolavslutning, studentfirande och särskilda händelser. 2018 sökte och fick också elva föreningar 5 000 kr var för att genomföra trygghetsvandringar på jullovet 2018.
 • 2018 fick 19 föreningar bidrag för olika aktiviteter som främjar integration under jul och nyår 2018. 

Ingen fattigdom mål 1. Ingen hunger mål 2

mål-1-agenda-2030.jpg  mål-2-agenda-2030.jpg

Hälsa och välbefinnande mål 3

 Mål-3-Agenda2030.jpg

 • Nyköping genomför eller deltar i enkäter och undersöknignar för att få svar på bland annat hälsotrender bland Nyköpingsbor.

  Underlaget används för samhällsplanering och olika åtgärder inom till exempel familj, skola och missbruk. Exempel på en käter och undersökningar är Liv och hälsa, Liv och hälsa ung och LUPP.  

Hälsa och välbefinnande mål 3. Minskad ojämlikhet mål 10

Mål-3-Agenda2030.jpg  Mål-10-Agenda2030.jpg

Jämställdhet mål 5. Minskad ojämlikhet mål 10

Mål-5-Agenda2030.jpg  Mål-10-Agenda2030.jpg

 • Nyköpings kommun har en riktlinje för prövningar av barnets bästa i åtgärder som rör eller får konsekvenser för barn och unga   
 • Nyköpings kommun utgår från jämställdhetsintegrering som strategi, vilket bland annat innebär systematisk köns- och jämställdhetsanalys som norm i planerings- uppföljnings- och kvalitetsarbete 
 • Socioekonomiskt underbyggd samhälls- och stadsplanering

Minskad ojämlikhet mål 10. Hållbara städer och samhällen, mål 11

Mål-10-Agenda2030.jpg  Mål-11-Agenda2030.jpg

 • Nyköpings kommun har en bostadsförsörjningsplan med bland annat fokus på riskgrupper.

Hälsa och välbefinnande, mål 3. Minskad ojämlikhet mål 10. Hållbara städer och samhällen mål 11. Fredliga och inkluderande samhällen. 

Mål-3-Agenda2030.jpg  Mål-10-Agenda2030.jpg  Mål-11-Agenda2030.jpg   Mål-16-Agenda2030.jpg

 • Vi stöttar idrottsföreningar som t.ex. fotboll på fredagskvällar, badbussar från Brandkärr, slalom i skidbacken

Ekonomiskt hållbar utveckling  

Den ekonomiska dimensionen av hållbarhet ska betraktas som ett verktyg för att nå vilka mål som helst det vill säga en möjlighet och ett medel att uppnå hållbarhet. 

Exempelvis är inte ekonomisk tillväxt att betrakta som ett självändamål i sig, utan breddas till att förstås som ett medel för att skapa eller möjliggöra hållbara lösningar. 

Exempel i Nyköping

Hållbar konsumtion och produktion mål 12. Hållbara städer och samhällen mål 11

Mål-12-Agenda2030.jpg  Mål-11-Agenda2030.jpg

 • Returen, kommunens interna återvinningsservice, lagar och fräschar upp gamla möbler som sedan kan användas i andra verksamheter i kommunen.
 • Nybygget: Företag och arbetsplatser skänker material till ett kreativt återanvändningscenter som kallas Nybygget, som pedagoger kan hämta till förskolan.

Ingen hunger mål 2. Hållbar konsumtion och produktion mål 12. Hälsa och välbefinnande mål 3. Ekosystem och ekologisk mångfald mål 15

mål-2-agenda-2030.jpg  Mål-12-Agenda2030.jpg  Mål-3-Agenda2030.jpg  Mål15-Agenda2030.jpg

 • Kommunens kostpolicy har reviderats och har mål om att matsvinnet ska minimeras, effektiv energianvändning, måltidsproduktion ska på ett hållbart sätt anpassas i syfte att bidra till den biologiska mångfalden och minimera klimatbelastningen, färska livsmedel utifrån säsong, i möjligast mån ska arbetet inom Måltidsservice sträva efter att följa kriterierna i One Planet Plate 2019, som är ett initiativ från WWF

Anständiga arbetsvillkor mål 8. Minskad ojämlikhet mål 10. Hållbara städer och samhällen mål 11. 

Mål-8-Agenda2030.jpg  Mål-10-Agenda2030.jpg  Mål-11-Agenda2030.jpg

 • Vi har bland annat gett stöd till Starta-eget företag på arabiska och lätt svenska. Insatsen genomfördes av Nyföretagcentrum i slutet av 2019 och var populär.
 • Näringslivsenheten har tillsammans med lokala företagare startat ett nätverk för integration med syfte att stötta företagare som vill anställa personer som till exempel är utrikesfödda eller har funktionsnedsättning.    

Nyköping i Glokala Sverige

Nyköping deltar i Glokala Sverige. Det är ett kommunikations- och utbildningsprojekt som ska stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. 

Projektet är ett samarbete mellan svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och finansieras av Sida. 

Läs mer om Agenda 2030 på global och lokal nivå.

Kontakta oss

Kommunservice

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

Strateg

Maria Brantö
maria.branto@nykoping.se
0155-24 78 60

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: