Projekt: Digital plattform för praktik

I projektet "Digital plattform" jobbar vi för att införa en digital plattform för praktikplatser. Den ska underlätta planering, samordning och administration kring praktikplatser. Projektet pågår till den 31 december 2023.

Bakgrund

Varje år får flera tusen personer möjlighet till utbildnings- eller arbetspraktik hos en offentlig eller privat arbetsgivare i Nyköping med omnejd. Att hitta lämpliga praktikplatser i tillräcklig omfattning är ett grannlaga arbete som många olika aktörer gör, utan inbördes samordning.

Inom kommunen är många personer ansvariga som praktiksamordnare, men utan kännedom om varandras kontakter och planering. Därutöver har fristående lokala gymnasieskolor och upphandlade leverantörer till Campus Nyköping och AF behov av praktikplatser.

Genomförande

Syftet med en digital plattform är att underlätta planering, samordning och administration, så att den kontinuerliga processen runt utbildnings- och arbetspraktik blir så smidig som möjlig för alla inblandade.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har gett Näringslivsenheten i uppdrag att identifiera och testa en teknisk lösning, som kan skalas upp och bli ett permanent verktyg.  

Genom att synliggöra både när behov finns, dess omfattning och förutsättningar/krav ges möjlighet till dialog mellan berörda praktiksamordnare och tidsmässig anpassning.

Det blir också möjligt för arbetsgivare att meddela när de kan ta emot praktikanter och om de har krav eller behov som ska mötas av praktikanten eller praktiksamordnaren.

Nyköpings högstadium är pilot

Under hösten 2022 är prao-perioden för årskurs 9 på Nyköpings högstadium en pilot i projektet. Plattformen används sedan flera år tillbaka för feriepraktik. Det fungerar väl för matchning mellan person och arbetsställe.

Successivt kommer fler praktikformer och moduler att omfattas av piloten. Projektet pågår mellan den 1 december 2021 till den 31 december 2023. 

Önskade effektmål vid fullskalig användning

  • Engagemanget från näringslivet har ökat när de fått samordnad kontakt, framförhållning i planering och färre påringningar.
  • Plattformen fungerar tidsbesparande för praktiksamordnare, företagare och offentliga arbetsgivare
  • Fler personer har fått praktikplats där de önskar
  • Samverkan mellan kommunal och icke-kommunal verksamhet kring praktikplatser har underlättats.
  • Plattformen har bidragit till en kvalitetshöjning och därmed god lokal kompetensförsörjning
Öppna sidomeny

Nyheter