Elektronisk anslagstavla

Detta är Nyköpings kommuns officiella anslagstavla. På anslagstavlan kan du läsa kungörelser och de protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder som nyligen justerats. 

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet publiceras på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Anslag av protokoll

Datum Politiskt organ Anslås Sista dag för överklagande
2021-03-24 Barn- och ungdomsnämnden protokoll 2021-04-01 2021-04-22
2021-03-29 Kommunstyrelsen Omedelbart justerade §§ 48-58, 62 2021-04-01 2021-04-22
2021-03-29 Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-06 2021-04-27
2021-03-31 Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 2021-04-16 2021-05-07

Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträden

Datum Politiskt organ Tid Plats

Övriga tillkännagivanden och kungörelser

Datum Politiskt organ Anslås Sista dag för synpunkter
2020-12-17 Överförmyndarnämndens mottagningstid 2020-12-17  
2021-03-03 Samråd avseende vattenförekomster i avrinningsområden som påverkas av vattenkraft som ska omprövas åren 2020-2024 2021-03-03 2021-04-30

Så överklagar du ett beslut

Du kan överklaga beslut till Förvaltningsrätten i Linköping inom tre veckor från det att beslutet publicerats, om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

logotyp