Elektronisk anslagstavla

Detta är Nyköpings kommuns officiella anslagstavla. På anslagstavlan kan du läsa kungörelser och de protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder som nyligen justerats. 

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet publiceras på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Anslag av protokoll

Datum Politiskt organ Anslås Sista dag för överklagande
2022-09-01 Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2022-09-15 2022-10-06
2022-09-06 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-13 2022-10-04
2022-09-07 Barn- och ungdomsnämnden protokoll 2022-09-20 2022-10-11
2022-09-13 Kommunfullmäktiges protokoll 2022-09-23 2022-10-14
2022-09-14 Valnämndens protokoll 2022-09-30 2022-10-21
2022-09-15 Socialnämnden omedelbart justerade §§ 61-67, 75 2022-09-16 2022-10-07
2022-09-15 Socialnämnden protokoll 2022-09-22 2022-10-13
2022-09-19 Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-23 2022-10-14
2022-09-21 Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering § 27 2022-09-22 2022-10-13
2022-09-21 Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-09-30 2022-10-21

Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträden

Datum Politiskt organ Tid Plats

Övriga tillkännagivanden och kungörelser

Datum Politiskt organ Anslås Sista dag för synpunkter
2022-01-01 Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd – mottagningstider 2022 2022-01-25  
2022-02-10 Kungörelse - Ansökan från AB SVAFO om ändring av villkor för tillstånd till nedmontering av avveckling av kärnreaktorerna R2 och R2-0 i Studsvik - Mål nr M 717-22 2022-02-11 2022-03-10
2022-02-22 Aktförvaring - Ansökan om tillstånd till grundvattenbortledning m.m. under ledningsomläggning inom fastigheterna Anderslund 1:27 och Väster 1:43 - Mål nr M 9321-21 2022-02-22  
2022-05-02 Aktförvaring - Ansökan om omprövning för moderna miljövillkor avseende Fada vattenkraftverk, Fadabäcken, Nyköpings kommun - Mål nr M 628-22 2022-05-02  
2022-08-30 Antagandehandling - granskningsutlåtande Hyddan 1 2022-08-30 2022-10-04
2022-08-30 Antagandehandling - granskningsutlåtande Lappetorp 1:55 2022-08-30 2022-10-04
2022-08-30 Antagandehandling - granskningsutlåtande Perennen 1o2 2022-08-30 2022-10-04
2022-08-31 Aktförvaring - Ansökan om tillstånd för bortledning av grundvatten m.m. vid Nyköpings resecentrum - Mål nr M 4246-22 2022-08-31  
2022-09-22 Granskning - Ändring av detaljplan Läroverket 18, Nyköping 2022-09-22 2022-10-07
2022-09-27 Antagandehandling - granskningsutlåtande Anderbäck 3:18 2022-09-27 2022-11-01

Så överklagar du ett beslut

Du kan överklaga beslut till Förvaltningsrätten i Linköping inom tre veckor från det att beslutet publicerats, om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

logotyp