Elektronisk anslagstavla

Detta är Nyköpings kommuns officiella anslagstavla. På anslagstavlan kan du läsa kungörelser och de protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder som nyligen justerats. 

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet publiceras på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Anslag av protokoll

Datum Politiskt organ Anslås Sista dag för överklagande
2022-04-21 Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2022-04-29 2022-05-20
2022-04-27 Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-04-28 2022-05-19
2022-04-28 Socialnämndens protokoll 2022-04-29 2022-05-20
2022-05-02 Kommunstyrelsens protokoll omedelbar justering §§ 107-108, 111-116 2022-05-03 2022-05-24
2022-05-02 Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-11 2022-06-01
2022-05-03 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Omedelbar justering §§ 44 2022-05-03 2022-05-24
2022-05-03 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022-05-16 2022-06-06
2022-05-09 Barn- och ungdomsnämndens utskott för individärenden protokoll 2022-05-11 2022-06-01
2022-05-09 Nyköping-Oxelösunds överförmyndarnämnd protokoll 2022-05-11 2022-06-01
2022-05-10 Kommunfullmäktiges protokoll omedelbar justering § 86 2022-05-11 2022-06-01
2022-05-16 Kommunstyrelsen omedelbart justerad § 128 2022-05-17 2022-06-07

Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträden

Datum Politiskt organ Tid Plats

Övriga tillkännagivanden och kungörelser

Datum Politiskt organ Anslås Sista dag för synpunkter
2022-01-01 Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd – mottagningstider 2022 2022-01-25  
2022-02-10 Kungörelse - Ansökan från AB SVAFO om ändring av villkor för tillstånd till nedmontering av avveckling av kärnreaktorerna R2 och R2-0 i Studsvik - Mål nr M 717-22 2022-02-11 2022-03-10
2022-02-22 Aktförvaring - Ansökan om tillstånd till grundvattenbortledning m.m. under ledningsomläggning inom fastigheterna Anderslund 1:27 och Väster 1:43 - Mål nr M 9321-21 2022-02-22  
2022-04-26 Antagandehandling - granskningsutlåtande Arnö 1:3 och Oljan 1 2022-04-26  
2022-04-26 Antagandehandling - granskningsutlåtande Bergshammar 15:2 2022-04-26  
2022-04-26 Antagandehandling - granskningsutlåtande del av Svärdsklova 2:2 2022-04-26  
2022-04-26 Antagandehandling - granskningsutlåtande Utmålet 3 mfl, Östra infarten 2022-04-26  
2022-05-02 Aktförvaring - Ansökan om omprövning för moderna miljövillkor avseende Fada vattenkraftverk, Fadabäcken, Nyköpings kommun - Mål nr M 628-22 2022-05-02  
2022-05-06 Samråd för detaljplan Perennen 1 och 2 2022-05-06 2022-05-27
2022-05-09 Tillväxt- och landsbygdsutskottets sammanträde 2022-05-11  
2022-05-12 Protokoll Socialutskottet 220510 2022-05-12  

Så överklagar du ett beslut

Du kan överklaga beslut till Förvaltningsrätten i Linköping inom tre veckor från det att beslutet publicerats, om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

logotyp