Elektronisk anslagstavla

Detta är Nyköpings kommuns officiella anslagstavla. På anslagstavlan kan du läsa kungörelser och de protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder som nyligen justerats. 

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet publiceras på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Anslag av protokoll

Datum Politiskt organ Anslås Sista dag för överklagande
2023-01-18 Socialnämndens protokoll omedelbar justering § 2 2023-01-18 2023-02-08
2023-01-25 Kultur- och fritidsnämnden omedelbart justerade §§ 7,11 och 15 2023-01-26 2023-02-16
2023-01-25 Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2023-02-03 2023-02-24
2023-01-26 Socialnämnden omedelbart justerade §§ 6,15 2023-01-27 2023-02-17
2023-01-26 Socialnämndens protokoll 2023-02-01 2023-02-22
2023-01-27 Arvodeskommittén protokoll 2023-01-31 2023-02-20
2023-01-30 Kommunstyrelsen Omedelbart justerade §§ 3, 5 och 6 2023-02-02 2023-02-23
2023-01-30 Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd omedelbart justerade §§ 13-14 2023-01-31 2023-02-21
2023-01-30 Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd protokoll 2023-02-07 2023-02-28
2023-01-31 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2023-02-07 2023-02-28
2023-01-31 Protokoll Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 31 januari omedelbart justerade §§ 3, 20-21 2023-02-01 2023-02-22

Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträden

Datum Politiskt organ Tid Plats
2023-02-14 Kommunfullmäktige 2023-02-14 Stadshuset, Sal A

Övriga tillkännagivanden och kungörelser

Datum Politiskt organ Anslås Sista dag för synpunkter
2022-02-10 Kungörelse - Ansökan från AB SVAFO om ändring av villkor för tillstånd till nedmontering av avveckling av kärnreaktorerna R2 och R2-0 i Studsvik - Mål nr M 717-22 2022-02-11 2022-03-10
2022-02-22 Aktförvaring - Ansökan om tillstånd till grundvattenbortledning m.m. under ledningsomläggning inom fastigheterna Anderslund 1:27 och Väster 1:43 - Mål nr M 9321-21 2022-02-22  
2022-05-02 Aktförvaring - Ansökan om omprövning för moderna miljövillkor avseende Fada vattenkraftverk, Fadabäcken, Nyköpings kommun - Mål nr M 628-22 2022-05-02  
2022-08-31 Aktförvaring - Ansökan om tillstånd för bortledning av grundvatten m.m. vid Nyköpings resecentrum - Mål nr M 4246-22 2022-08-31  
2023-01-10 Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd 2023-01-10  
2023-01-25 Information inför godkännande för detaljplan Ferguson 1 mfl, Hemgården 2023-01-25  
2023-01-25 Information inför nytt antagande för detaljplan för Tängsta 1:8 mfl 2023-01-25  

Så överklagar du ett beslut

Du kan överklaga beslut till Förvaltningsrätten i Linköping inom tre veckor från det att beslutet publicerats, om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

logotyp