Meny

Översiktsplan för Nyköpings kommun

Översiktsplan 2013 för Nyköpings kommun antogs av kommunfullmäktige den 12 november 2013. Det är den nuvarande översiktsplanen och den omfattar hela kommunens yta men för vissa områden finns fördjupade översiktsplaner.

Under våren har det pågått samråd för Nyköping2040, kommunens förslag på ny översiktsplan. Samrådet pågick 12 mars - 26 juni och är nu avslutat.

Du kan fortfarande ta del av Nyköping 2040 - Nyköpings kommuns förslag till ny översiksplan

Översiktsplan 2013 är vägledande för kommunens mark- och vattenanvändning. Den har också en viktig roll som strategi för att nå tillväxtmålen i kommunens Vision 2020.

I översiktsplanen kan du bland annat läsa om:

  • Kommunens strategi för regionutveckling
  • Framtidens utmaningar – en utblick mot 2050
  • Hur kommunen jobbar för att förbättra kommunikationerna
  • Vilka områden som Nyköpings kommun tycker passar för storskalig vindkraft
  • Vilka kultur- och naturmiljöer som är särskilt värdefulla att bevara
  • Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
  • Vad du ska tänka på när du ska bygga nytt på landsbygden.
  • Kartor med rekommendationer för alla tätorter och småorter i kommunen.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: