Meny

Sammanfattning per område

Planen pekar särskilt ut nio områden i Nyköping för förtätning, utveckling och omvandling. Vi har kortfattat sammanställt förslagen per område här nedan. 

Arnö/Arnöleden

 • Utveckling av centrum och bostadsområden.
 • Bilda mindre park- och naturområden med gång- och cykelstråk.
 • Undersöka om att bilda torgplats med centrumbebyggelse vid kyrkområdet.

Brandkärr

 • Förtätning av bostäder i området utmed Mariebergsvägen och Brandkärrsvägen.
 • Kombinationsmöjligheter för bostäder och lokaler. Bostad/lokal (bokal).
 • Utmed Brandkärrsvägens norra sida föreslås ett nytt område för bostäder.

Folkungavallen, Kråkberget

 • Folkungavallen reserveras åt kommunala och regionala markanvändningsintressen som skola, offentlig service, kollektivtrafik, bostäder.
 • Natur- och parkområdet vid Nyköpingsån förstärks.
 • Kråkbergets allmänna besöksvärde som utkikshöjd ska behållas men kan kombineras med viss bebyggelse.

Harg, Oppeby, Oppeby gård

 • Kring Regeringsvägen/Eskilstunavägen föreslår kommunen stads-bebyggelse med förutsättningar för kontor/handel/bostäder.
 • Kommunen överväger om platsen kring korsningen Eskilstunavägen/Regeringsvägen ska vara ett kommunikationstorg för bussar, med anslutning för gång- och cykelnätet.
 • Utveckling av park- och naturområden med förtätning av nya bostäder föreslås ske utmed Nyköpingsån.

Ekensberg, Isaksdal, Stenkulla

 • Bostadsutveckling så att Lennings väg upplevs som en större stadsgata med omgivande bebyggelse.
 • Vid korsningen Lenningsväg-Östra Rundgatan föreslås att en kommunikationspark skapas med plats för bussplatser på båda sidor av Lennings väg.
 • För Isaksdal/Stenkulla föreslås förtätning kunna ske genom påbyggnad och utveckling av befintlig bebyggelse.

Kungshagen och Fågelbo

 • Kommunen vill att området ska utvecklas och omvandlas till ett stadskvartersområde med bebyggelse i form av bostäder, kontor, service och handel.
 • Att kunna sammanbinda gång- och cykelnätet mellan Fågelbo/Tessin med Kungshagen är viktigt.
 • I korsningen Lennings väg samt Husarvägen/ Rättarvägen visas exempel på hur en kommunikationspark med plats för bussar vid Lennings väg.

Nöthagen och Högbrunn

 • Områdena ligger runt kommande resecentrum och kommunen föreslår att dessa ska knytas samman vid nuvarande stationsområde med en kommunikationsväg för gång och cykel.
 • Parkområden mellan Industrigatan och Ahlbergs väg föreslås utvecklas och förstärkas.
 • Förslag till bebyggelse som främjar upplevelse av historiska tidsepoker.

Spelhagen

 • Bebyggelse för skola, kontor, handel samt bostäder föreslås.
 • Området mot Hamnvägen bedöms kunna utgöras av stadslik bebyggelse med plats för handel i bottenvåning.
 • Områdets södra del bör företrädesvis utgöras av bostäder.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter