Meny

Sammanfattning av fördjupad översiktsplan för Nyköping

Den fördjupade översiktsplanen är omfattande. Vi har därför ställt iordning en antal sammanfattande punkter ur planen.

Här hittar du en sammanfattning per område.

Bebyggelsen och den befintliga staden

 • En blandning av bostäder, arbetsplatser, verksamheter och service bör eftersträvas i alla stadsdelar.
 • Ny byggnader i innerstaden bör ha ett arkitektoniskt uttryck som samspelar väl med befintliga byggnader utan att försöka imitera dem.
 • Butiker och andra publika lokaler i bottenvåningarna bör uppmuntras. Kommunen bör säkerställa förutsättningarna för det när man upprättar nya detaljplaner.
 • Parkerna, årummet och promenaderna bör förädlas och utvecklas ytterligare i samband med att stadskärnan omvandlas.

Trafiken

 • Resorna med kollektivtrafik ska fortsätta att öka. Kommunen ska planera nya bostäder så att det skapas starkare så kallade befolkningsnoder - ju fler boende desto bättre underlag för kollektivtrafik. Närmaste busshållplats ska finnas inom 400 meter.
 • Det ska vara lätt och tryggt att resa kollektivt eller med cykel till såväl handel som offentlig service, exempelvis vårdcentraler.
 • Boendeparkering ska i första hand ordnas på fastighetsägarens egen tomt. Kommunen bör uppmuntra fastighetsägare att samutnyttja parkeringsplatser och utveckla bilpooler. En ny parkeringsnorm ska reglera hur många p-platser som finns i olika stadsdelar. 

Företagen och handeln

 • Kommunen ska ha en större så kallade markreserv än den förväntade efterfrågan för att kunna erbjuda attraktiva platser för företag att etablera sig på. transportintensiva verksamheter ska lokaliseras nära de stora trafiklederna.
 • Närservice som exempelvis livsmedelsbutiker ska värnas och stärkas i de olika stadsdelarna, exempelvis i samband med nybyggnation. 

Kulturen, folkhälsan och rekreationen

 • Tillgänglighetsfrågor ska behandlas i kommunens detaljplaneprogram och detaljplaner. Alla kommuninvånare och besökare ska ha lätt att ta sig fram oavsett funktionsförmåga.
 • Miljöer som har stor betydelse för friluftsliv, rekreation och fysisk aktivitet ska beaktas av kommunen i samhällsplaneringen. Åtgärder som påtagligt kan skada deras värden ska undvikas.
 • Barns rörelsefrihet i närmiljön och samhället bör ökas genom att kommunen integrerar barnplaner och barnkonsekvensanalyser i samhällsplaneringen.
 • Jämställdhetsaspekter ska också genomsyra kommunens planering av bebyggelse, transporter och offentliga miljöer.

Naturen och vattnet

 • Alla boende i Nyköpings tätort bör ha högst 200 meter till närmsta närströvområde, grönområde eller liknande.
 • Alla skolor bör ha högst 200 meter till närmsta grönområde. I alla äldreboenden bör man kunna se grönytor från fönstren och alla äldreboenden bör ha högst 50 meter till närmsta grönområde.

Kommunens ambition är att: 

- bevara obebyggda stränder och fria vattenspeglar.

- skapa fler tillgängliga passager längs med stränder.

- befintliga strandbad ska ha en god vattenkvalitet och vara tillgängliga.

- utveckla förutsättningarna för sportfiske.

Miljön, hälsan och säkerheten

 • Nya byggnader och anläggningar ska höjdsättas och konstrueras så att de klarar högsta bedömda högvattenyta (+2.20) utan större skada.
 • Samhällsviktiga vägar ska konstrueras så att de är farbara vid vattenstånd på +1.65 meter över dagens medelvattennivå.
 • Planering ska ske så att byggnader och utomhusmiljö anpassas för att klara gällande bullerriktvärden. Avsteg kan ske vid så kallade kommunikationsnoder eller i centrala Nyköping. I sådant fall ska detta kompenseras genom tyst/ljuddämpad sida eller andra åtgärder.

Skavsta flygplatsområde

 • Mark reserveras för spår till Ostlänken, med stationsläge vid Skavsta flygplats enligt Trafikkverkets beslutade järnvägsutredning.
 • Marken runtom flygplatsen ska i första hand reserveras för verksamheter som har behov av att vara lokaliserade vid en flygplats eller vid en eventuell framtida järnvägsstation.
 • Inom området reserveras en yta på ca 25 ha som totalt kan rymma omkring 10 000 p-platser, vilket motsvarar behovet då flygplatsen är fullt utbyggd.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter