Meny

Ytterbostugan 3:28

Syftet med detaljplanen är att utveckla bostäder samt att säkerställa iordningsställande av allmän park.

Om planarbetet:

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för byggnation av radhus på nu obebyggd mark i Buskhyttan. Gällande detaljplan P59-10, från 1957, möjliggör för bostadsändamål, radhus. Den tillåter dock inte byggnation på den del av fastigheten som nu önskas bebyggas. Marken var förmodligen tänkt som gemensam rekreationsyta för boende. I och med genomförande av detaljplanen kommer anläggning och iordningställande av allmän lekplats att göras inom planområdet.

Detaljplaneförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan där förtätning av bostäder uppmuntras i Buskhyttan. Genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

Diarienr. BTN 16/46

Status i planarbetet:

Detaljplanen har varit på granskning 18 maj till och med 1 juni 2017. 

Kontakta oss

Handläggare:

Therese Lindgren
Tfn växel 0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: