Ytterbostugan 1:27, Uttervik

Fastighetsägaren inkom 2017-07-25 med begäran om planbesked för del av Ytterbostugan 1:27, Uttervik.

Om planarbetet:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av småhus på en del av fastigheten Ytterbostugan 1:27. Planen möjliggör för fem nya småhustomter. Bebyggelsens omfattning har begränsats för att anpassa till landskapsbild och omgivande bebyggelse. En del av området har planlagts för naturmark för att skydda artrika flora. Avlopp för ny bebyggelse ska anslutas till befintlig gemensamhetsanläggning i området, för att inte försämra vattenstatus i Uttervik. Planen föreslår upphävande av strandskydd inom planområdet. 

Planförslaget överensstämmer med Översiktsplanens intentioner, med undantag för rekommendationen om service och kollektivtrafik. Förslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade i maj 2019 att planförslag för del av Ytterbostugan 1:27, Uttervik, får skickas ut på granskning. 

Diarienr. SHB19/59 

Status i planarbetet:

Granskning pågår mellan 19 - 30 augusti 2019. 

Kontakta oss

Handläggare:

Sofia Buhrgard
Tfn växel 0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: