Meny

Svärdsklova 2:2

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder på fastigheten Svärdslova 2:2.

Gotlex Lageraktiebolag ansökte 1 januari 2019 om planbesked för att få en planändring som medger bostäder av sommarstugekaraktär.

Gällande detaljplan P08/34 anger för aktuellt område bostäder, båtuppläggning, campingplats, centrum, parkering och idrottssändamål.

Enligt den fördjupade översiktsplanen för Sjösa-Vålarö bedöms Svärdsklova vara en betydelsefull servicepunkt som komplement till Stendörren och Nynäs. Svärdsklova har ptential att bli en stor tillgång i regionen med rekreation, friluftsliv och turism. Det är därför viktigt att fortsätta möjliggöra och utveckla Svärdsklova på ett sätt som tillgängliggör området för allmänheten. Begäran är i linje med den fördjupade översiktsplanen för Sjösa-Vålarö.

Naturvärden inom omårdet består i huvudsak av skogsbryn med äldre träd. Skogen har stora friluftsvärden med omväxlande terräng. Området ligger inom riksintresse för högexploaterad kust, naturvård och delvis inom turism och rörligt friluftsliv.

Diarienr. SHB19/29

Status i planarbetet

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 21 maj 2019 att planarbete för fastigheten Svärdsklova 2:2 får inledas.

Kontakta oss

Handläggare:

Sofia.Bergqvist
0155-248000
samhallsbyggnad@nykoping.se

 

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: