Meny

Skälkulla 4:122, Sjösa

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för dagens användning som är skola samt för vårdboende på fastigheten Skälkulla 4:122 i Sjösa.

Fastighetsägaren inkom 6 augusti 2018 med en begäran om planbesked för fastigheten. Gällande detaljplan, P77/16, anger samlingslokal för fastigheten. Byggnaden fungerade från början som församlingslokal, men sedan många år bedrivs skolverksamhet i privat regi med hjälp av tillfälligt bygglov. Bedömningen är att även vårdverksamhet, t ex vårdboende är en möjlig framtida användning av fastigheten.

Planförslaget är i enlighet med kommunens fördjupade översiktsplan för Nyköpings tätort och Skavsta som anger ett fortsatt ökat behov av skolor och vårdboende och att de ska integreras i bostadsområdena.  

Fastigheten är ca 3000 kvm stor och ligger centralt i Sjösa, intill ett allmänt tillgängligt skogsparti.

Planförslaget innebär att fastigheten kan användas för vårdverksamhet, som t ex vårdboende, samt att skola kan bedrivas här. Byggnadsarean begränsas till maximalt 660 kvm för att säkra friyta för lek och undvika en för stor exploatering. En för stor exploatering kan förstöra stadsbilden i ett glesbebyggt område och äventyra upplevelsen av den befintliga kyrkobyggnaden. Inom prickad mark söder om skolbyggnaden finns värdefull natur. 

Diarienr: SHB19/96

Status i planarbetet:

Detaljplan har varit på granskning under tiden 20 september till 4 oktober 2019. 

Synpunkter på förslaget

Kontakta oss

Handläggare:

Therese Lindgren
Tfn växel 0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: