Meny

Nävekvarn 3:5

Fastighets AB Nävekvarn har ansökt om planbesked för Nävekvarn 3:5.

Om planarbetet:

Syftet med detaljplan är att möjliggöra fler markanvändningar på denna centrala plats i Nävekvarn, samt att tillskapa ny allmän platsmark intill den uppskattade byggnaden Gula kvarn. På kvartersmarken tillåts användningarna bostad, centrum och vård. 

Sedan samrådsförslaget har tillåten nockhöjd (höjd mellan mark och högsta delen av taket) sänkts en meter. Bestämmelse har införts om en minsta taklutning på 20 grader samt att fasadfärg ska vara vit nyans. Bebyggelsen får uppta högst 25% av markytan.

Syftet överensstämmer med Översiktsplan för Nyköpings kommun (2013) som anger: " Fortsatt planläggning av Nävekvarn ska ske på ett sätt som bidrar till en naturlig utveckling av samhället och befintliga bebyggelsestråk.
Planförslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 

Diarienr. SHB19/43 (BTN18/26)

Status i planarbetet:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut om antagande av detaljplanen 2020-03-31 § 37. 

 

Kontakta oss

Handläggare:

Sofia Buhrgard
Tfn växel 0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: