Meny

Nävekvarn 3:5

Fastighets AB Nävekvarn har ansökt om planbesked för Nävekvarn 3:5.

Om planarbetet:

Syftet med detaljplan är att möjliggöra fler markanvändningar på denna centrala plats i Nävekvarn, samt att tillskapa ny allmän platsmark intill den uppskattade byggnaden Gula kvarn. På kvartersmarken tillåts användningarna bostad, centrum och vård. Exploateringsgraden varierar beroende på användning. Bebyggelsens höjd begränsas till en något lägre höjd än Gula kvarn. 

Syftet överensstämmer med Översiktsplan för Nyköpings kommun (2013) som anger: " Fortsatt planläggning av Nävekvarn ska ske på ett sätt som bidrar till en naturlig utveckling av samhället och befintliga bebyggelsestråk.
Planförslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 

Diarienr. SHB19/43 (BTN18/26)

Status i planarbetet:

Samråd har pågått mellan 7 mars till 4 april 2019.

 

Synpunkter på förslaget *

Kontakta oss

Handläggare:

Sofia Buhrgard
Tfn växel 0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: