Meny

Enstaberga 1:2

Janssons Bygg i Bettna AB fick planbesked 2016-08-30 för att upprätta detaljplan för nya bostäder i Enstaberga.

Om planarbetet:

Planområdet är ca 1,1 ha stort och ligger i Enstaberga tätort. Planområdet används idag som åkermark och är sedan tidigare detaljplan (P54-3) planlagt för bostäder. Planområdet gränsar till odlingsmark och verksamheter.

Syftet med planläggningen är att skapa förutsättningar för exploatering av bostäder i en eller två våningar samt tillfartsväg till området. Likväl ger detaljplanen utrymme för plats för lek och gemensamhetslokal. Planförslaget möjliggör för en tätare exploatering än gällande detaljplan. Att ny bebyggelse i Enstaberga är något tätare än befintlig är i enlighet med fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort och Skavsta.

Planförslaget begränsar bebyggelsens byggnadshöjd till 3 m närmast åkern för att skapa en lägre bebyggelsefront mot det öppna landskapet. Förutom bostadshus tillåts byggnation av miljöhus, gemensamhetslokal och garage samt carport. För att tillgängliggöra planområdet föreslås en tillfartsväg via befintligt servitut som ansluter Råsbäcksvägen genom Enstaberga 1:97. 

Under planarbetet har misstänkta markföroreningar samt trafik- och industribuller undersökts. Bullerutredningen visar att riktvärdena för trafikbuller vid fasad innehålls men att en gemensam uteplats behöver anläggas för att riktvärdena ska innehållas. Utrymme för den gemesamma uteplatsen säkras i detaljplanen. Riktvärdena för verksamhetsbuller innehålls genom att bullerskärmande åtgärder genomförs vid intilliggande verksamhet, något som säkras genom exploateringsavtal.

Diarienr. SHB19/95

Status i planarbetet:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut om samråd vid sitt sammanträde den 2 juni.

En detaljplan med samma syfte antogs av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 18 juni 2019. Detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen som 2019-12-13 upphävde beslut om antagande för detaljplanen då nämnden inte hade visat att lokaliseringen av den planerade bebyggelsen är tillåten enligt 3 kap. 4§ miljöbalken, då den ligger i huvudsak på brukningsvärd jordbruksmark. Paragrafen ställer krav på en bedömning av om behovet av bostäder i stället kan tillgodoses på en från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk, istället för på föreslagen jordbruksmark. Mark- och miljödomstolen konstaterade dock att det som klagandena har fört fram i övrigt, rörande brister i bullerutredningen, trafiksäkerhet och dagvattenhantering inte utgör skäl att upphäva detaljplanen (Mål nr P4941-19)

Då domstolen upphävt nämndens besut att anta detaljplanen krävs att planprocessen görs om på nytt. Därav skickas planförslaget, som nu är förtydligat i delar, ut på nytt samråd.

Samrådet för detaljplanen pågår mellan den 10 juni till 8 juli 2020.

Synpunkter på förslaget

Kontakta oss

Handläggare:

Therese Lindgren
Tfn växel 0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: