Enstaberga 1:2

Janssons Bygg i Bettna AB fick planbesked 2016-08-30 för att upprätta detaljplan.

Om planarbetet:

Planområdet är ca 1,1 ha stort och ligger i Enstaberga tätort. Planområdet används idag som åkermark och är sedan tidigare detaljplan (P54-3) planlagt för bostäder. Planområdet gränsar till odlingsmark och verksamheter.

Syftet med planläggningen är att skapa förutsättningar för exploatering av bostäder i en eller två våningar samt tillfartsväg till området. Likväl ger detaljplanen utrymme för plats för lek och gemensamhetslokal. Planförslaget möjliggör för en tätare exploatering än gällande detaljplan. Att ny bebyggelse i Enstaberga är något tätare än befintlig är i enlighet med fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort och Skavsta.

För att tillgängliggöra planområdet föreslås en tillfartsväg via befintligt servitut som ansluter Råsbäcksvägen genom Enstaberga 1:97. 

Under planarbetet har markundersökning gjorts för att undersöka och avgränsa misstänkt markförorening. Under planarbetet har även en utredning av trafik- och industribuller genomförts. Bullerutredningen visar att riktvärdena för trafikbuller vid fasad innehålls men att en gemensam uteplats behöver anläggas för att riktvärdena ska innehållas. Utrymme för den gemesamma uteplatsen säkras i detaljplanen. Riktvärdena för verksamhetsbuller innehålls genom att bullerskärmande åtgärder genomförs vid intilliggande verksamhet, något som säkras genom exploateringsavtal.

Planförslaget begränsar bebyggelsens byggnadshöjd till 3 m närmast åkern för att skapa en lägre bebyggelsefront mot det öppna landskapet. Förutom bostadshus tillåts byggnation av miljöhus, gemensamhetslokal och garage samt carport.  

Diarienr. SHB19/95  (BTN 16/41)

Status i planarbetet:

Detaljplanen antogs av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 18 juni 2019. 

Synpunkter på förslaget *

Kontakta oss

Handläggare:

Therese Lindgren
Tfn växel 0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: