Meny

Bondeby 1:79, Stigtomta

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för avstyckning av ca sex bostadstomter för försäljning.

Fastighetsägaren till Bondeby 1:79 inkom 22 januari 2018 med en begäran om planbesked för del av fastigheten. Ansökan bedömdes vara förenlig med översiktsplanen, då den tillgodoser mark för enbostadshus.

Området ligger precis utanför Stigtomta, norr om Bärbovägen, i riktning mot Kisäng. Det är ca 1,6 ha stort, består av skogsmark och befintlig grusväg och ligger idag utanför detaljplanelagt område. Skogsmarken omges av ett hygge och angränsar till ett elljusspår och strax norr om finns en kraftledning och hästgård. Elljusspåret löper över privat område som i översiktsplanen är utpekat som närströvområde.
Planförslaget medger fastigheter på minst 1500 kvm och byggnader med en maximal nockhöjd om 8 meter, vilket motsvarar två våningar. Närmast kraftledningen medges endast komplementbyggnader, i enlighet med rekommenderade avstånd för elsäkerhet.  I gränsen mot intilliggande elljusspår planläggs en ca 10 meter bred zon som natur med enskilt huvudmannaskap. Avsikten är att bevara befintlig trädridå och skapa ett visst avstånd mellan den allmän nyttjade motionsslingan och de privata tomterna för att minska risk för ev konflikter. Med bevarad trädridå bedöms avståndet om minst 100 meter från nya bostäder till hästgårdens stall vara tillräckligt långt med tanke på spridning av hästallergener. 
Planområdet angörs via befintlig grusväg som även fungerar som tillfart till intilliggande bostadsfastigheter. Grusvägen planläggs som allmän gata ända från Bärbovägen, med enskilt huvudmannaskap.     

Diarienr: SHB19/104 

Status i planarbetet:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-11-19 §138 att anta detaljplanen. 

Detaljplanen är överklagad till Mark- och miljödomstolen.

Synpunkter på förslaget

 

Kontakta oss

Handläggare:

Therese Lindgren
Tfn växel 0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: