Meny

Bergshammars-Ekeby 6:66 mfl, Bergshammar

Mitsemhus Produktion AB inkom med en ansökan om planbesked 2018-04-12 för fastigheten Bergshammars-Ekeby 6:66 samt del av Bergshammars-Ekeby 6:60.

 

 

Om planarbetet:

Syftet med planläggningen är att ge möjlighet att bygga mindre flerbostadshus för gruppbostad, LSS-boende.

För området gäller detaljplan P92-23 och vann laga kraft 1992-07-16. Genomförandetiden har gått ut. Markanvändningen är bostäder i högst en våning, parhus eller friliggande villor. Största bruttoarea 260 kvadratmeter. Fasaderna ska vara av trä och röda takpannor. Markanvändningen för vård, bostadsformen flerbostadshus och en högre exploateringsgraden gör att en ny detaljplan måste tas fram för att pröva lämpligheten att bygga flerbostadshus för gruppbostad på platsen.

Fördjupade översiktsplanen för Nyköpings tätort och Skavsta från 2013 ger inte något ställningstagande för aktuellt område då det redan är planlagt.

Diarienr. SHB19/34

Status i planarbetet:

Detaljplanen antogs av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 24 september 2019. Detaljplanen är överklagad till Mark- och miljödomstolen.

Kontakta oss

Handläggare:

Sofia Bergqvist
Tfn växel 0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: