Meny

Bergshammar 15:2

Kiladalens församling önskar upprätta en ny detaljplan för del av fastigheten Bergshammar 15:2 för att möjliggöra avstyckning. 
De inkom 2016-11-17 med en begäran om planbesked.  

Om planarbetet:

Syftet med planläggningen är att skapa förutsättningar för att kunna stycka av två befintliga huvudbyggnader från kyrkans mark och sälja dom som bostäder. Byggnaderna som berörs är Övre Bredgården och Fattighuset 1 (den senare med placering intill Kyrkvägen).

Planen syftar vidare till att begränsa byggrätten för befintliga byggnader inom planområdet samt att säkerställa dess kulturhistoriska värde genom att ange rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser som syftar till att karaktären på bebyggelsen ska bestå avseende material, färgsättning och detaljer.

Planen föreslås tillåta uppförande av mindre komplementbyggnad/er norr om Övre Bredgårdens befintliga huvudbyggnad för att möjliggöra för ev garage eller förråd. Placeringen i bakkant har som syfte att upplevelsen av området från vägen ska fortsatt frontas av den befintliga äldre bebyggelsen. Gestaltningen regleras så att tillkommande komplementbyggnad/er anpassas till kringliggande bebyggelse. 

Fastigheten ligger inom Bergshammars kyrkby utanför Nyköping. Området avgränsas av kringliggande bostadsfastigheter samt av Bergshammar kyrka.

Fördjupade översiktsplanen för Nyköpings tätort och Skavsta anger att kyrkomiljön i Bergshammar bör utredas ur kulturhistorisk synvinkel innan ytterligare exploatering nära denna övervägs.  

En behovsbedömning har upprättats och bedömningen är att planförslaget inte anses medföra betydande miljöpåverkan.

Diarienr. SHB19/109 (tidigare BTN16/87)

Status i planarbetet:

Detaljplanen var utställd för granskning under perioden 2019-09-17 till
2019-10-01. Efter granskningen har planförslaget minskats med 3 meter för att säkerställa passage mellan angränsande bostadsfastighet (Bergshammar 2:9 och planerad avstyckningslott Övre Bredgården). Syftet är att säkra kyrkans fortsatta tillträde till de delar av stamfastigheten som i annat fall hade skurits av. Med passagen säkerställs också fortsatt tillträde till de allmänna ytorna norr om planområdet vilket också behövs för den fortsatta skötseln av dem. 

Planhandlingarna har också förtydligats kring behov av servitut för de nybildade fastigheterna för VA-ledningar till anslutningspunkt och att det med fördel upprättas en gemensamhetsanläggning med de som nyttjar denna. 

 

Kontakta oss

Handläggare:

Sara Rangensjö
Tfn växel 0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: