Bergshammar 15:2

Kiladalens församling önskar upprätta en ny detaljplan för del av fastigheten Bergshammar 15:2 för att möjliggöra avstyckning. 

Om planarbetet:

Syftet med planläggningen är att skapa förutsättningar för att kunna stycka av två befintliga huvudbyggnader från kyrkans mark och sälja dom som bostäder. 

Planen syftar vidare till att begränsa byggrätten för befintliga byggnader inom planområdet samt att säkerställa dess kulturhistoriska värde genom att ange rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser som syftar till att karaktären på bebyggelsen ska bestå avseende material, färgsättning och detaljer.

Planen föreslås tillåta uppförande av mindre komplementbyggnad/er norr om Övre Bredgårdens befintliga huvudbyggnad för att möjliggöra för ev garage eller förråd. Placeringen i bakkant har som syfte att upplevelsen av området från vägen ska fortsatt frontas av den befintliga äldre bebyggelsen. Gestaltningen regleras så att tillkommande komplementbyggnad/er anpassas till kringliggande bebyggelse. 

Fastigheten ligger inom Bergshammars kyrkby utanför Nyköping. Området avgränsas av kringliggande bostadsfastigheter samt av Bergshammar kyrka.

Fördjupade översiktsplanen för Nyköpings tätort och Skavsta anger att kyrkomiljön i Bergshammar bör utredas ur kulturhistorisk synvinkel innan ytterligare exploatering nära denna övervägs.  

En behovsbedömning har upprättats och bedömningen är att planförslaget inte anses medföra betydande miljöpåverkan.

Diarienr. SHB19/109

Status i planarbetet:

Kiladalens församling inkom 2016-11-17 med begäran om planbesked för del av Bergshammar 15:2.

Bygg- och tekniknämnden beslutade 2017-02-28 § 26 att planarbete för del av Bergshammar 15:2 får inledas.

Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2019-06-03 tom 2019-06-30.

 

Kontakta oss

Handläggare:

Sara Rangensjö
Tfn växel 0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: