Meny

Bergshammar 13:1, Nya Svalsta etapp 2

Kiladalenhus AB inkom med en planbeskedsansökan 10 juli 2017, och syftet är att planlägga för bostäder på fastigheten Bergshammar 13:1. 

Om planarbetet:

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för nya bostäder i form av villatomter, radhus och flerbostadshus i högst två våningar.

Planens huvuddrag är att planlägga för ca 22 villatomter som är placerade runt en lokalgata och en allmän grönyta. Planen medger även 20 radhus och flerbostadshus i högst två våningar, belägna i planens norra och östra delar. Kvarteret närmast befintlig bostadsfastighet Bergshammar 5:14 ges möjlighet till byggnation av flerbostadshus, ca 10-12 lägenheter. 

Stora delar av området är inte tidigare planlagt och består idag av delvis skogsmark men även öppen mark. Planområdet angränsar i söder till ett bostadsområde som bebyggda med villor i 1-1½ våning, ljusa och rödfärgade träfasader med sadeltak med röda takpannor.

Enligt den Fördjupade översiktsplanen för Nyköpings tätort och Skavsta från 2013 anges att "De obebyggda områdena mellan Bergshammar, Svalsta och Enstaberga bör tills vidare behållas. Vid fortsatt bebyggelsetryck, bör orterna dock på sikt kunna slås samman till en ny tätort. Men detta bör då endast ske genom ny tätare bebyggelse med betydande inslag av flerbostadshus och service." . Bedömningen är ändå att detta är en fortsättning på Svalstas utveckling och en fortsättning på ett befintligt bostadsområde. Läget på planområdet är inte i det öppna landskapet utan i tillbakadraget från kulturlandskapet.

Inför granskningen har dagvattenutredningen kompletterats och en arkeologisk utredning tagits fram.

Diarienr. SHB19/114

Status i planarbetet:

Granskning pågår mellan 9 juni till 23 juni 2020.

Synpunkter på förslaget
 

Kontakta oss

Handläggare:

Sofia Bergqvist
Tfn växel 0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: