Bergshammar 13:1, Nya Svalsta etapp 2

Kiladalenhus AB inkom med en planbeskedsansökan 10 juli 2017. 

Om planarbetet:

Syftet är att detaljplanelägga området för bostäder, Nya Svalsta etapp 2.

Området är tidigare inte planlagt utan används idag som delvis upplagsyta men är även skogsmark. Planområdet angränsar i söder till detaljplan P08-12 vilken ger möjlighet för att bygga bostäder, villor, samt bevarande av ett naturområde i den norra delen. Största delen av fastigheterna är nu bebyggda med villor i 1-1½ våning, ljusa och rödfärgade träfasader med sadeltak med röda takpannor.

Enligt den Fördjupade översiktsplanen för Nyköpings tätort och Skavsta från 2013 anges att "De obebyggda områdena mellan Bergshammar, Svalsta och Enstaberga bör tills vidare behållas. Vid fortsatt bebyggelsetryck, bör orterna dock på sikt kunna slås samman till en ny tätort. Men detta bör då endast ske genom ny tätare bebyggelse med betydande inslag av flerbostadshus och service." . Bedömningen är ändå att detta är en fortsättning på Svalstas utveckling och en fortsättning på ett befintligt bostadsområde. Läget på planområdet är inte i det öppna landskapet utan i tillbakadraget från kulturlandskapet.

Delar av planområdet är angett som gult område i FÖP:en vilket betyder att det är värdefull natur där hänsyn ska tas eller kompensation ska göras för värdet vid exploatering.

Diarienr. BTN17/57

Status i planarbetet:

Bygg- och tekniknämnden fattade beslut 28 augusti 2018 om att planerbetet får inledas för aktiell fastighet.

Kontakta oss

Handläggare:

Sofia Bergqvist
Tfn växel 0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: