Anderbäck 1:50 mfl, Svalsta

Mitsemhus Produktion AB inkom med en ansökan om planbesked 2018-04-12 för fastigheten Anderbäck 1:50.

Om planarbetet:

Syftet med planläggningen är att ge möjlighet att bygga mindre flerbostadshus för gruppbostad, LSS-boende.

För området gäller detaljplan P13-4 som vann laga kraft 2012-12-18. Genomförandetiden är på 10 år, fram till 2022-12-18. Markanvändningen är bostäder i högst två våningar. Här kan byggas friliggande villor, parhus, kedjehus, gavelradhus eller mellanradhus.

Markanvändningen för vård, bostadsformen flerbostadshus och en högre exploateringsgrad gör att en ny detaljplan måste tas fram för att pröva lämpligheten att bygga flerbostadshus för gruppbostad på platsen.

Fördjupade översiktsplanen för Nyköpings tätort och Skavsta från 2013 ger inte något ställningstagande för aktuellt område då det redan är planlagt.

Diarienr. SHB19/37 (BTN18/31)

Status i planarbetet:

Detaljplanen antogs av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 18 juni 2019.

Synpunkter på förslaget *

Kontakta oss

Handläggare:

Sofia Bergqvist
Tfn växel 0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: