Meny

Venus 1

Planområdet ligger i Stenkulla centrum och utgörs idag i huvudsak av parkering. Syftet med detaljplanen är att tillskapa bostäder samt bidra till en mer attraktiv entré till Stenkulla centrum.

Victoria Park Nyköping AB inkom 30 november 2017 med begäran om planbesked för Venus 1. Ansökan överensstämmer med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Nyköpings tätort och Skavsta (2013) där Stenkulla pekas ut som del av utredningsområde för bebyggelse.

 

 

Fastigheten ligger vid infarten till Stenkulla centrum, i korsningen mellan Trosavägen och Jupitervägen. Den utgör på så sätt en del av entrén till området Stenkulla och har betydelse i stadsbilden. Idag består ytan av parkering, för boende och centrumbesökare, återvinningsstation samt transformatorstation.

Planförslaget möjliggör för ett L-format flerbostadshus vid infarten till Stenkulla mot Trosavägen.  Möjlighet till lokaler finns i bottenplan. Huset tillåts bli 4 till 6 våningar, den högre hushöjden mot Trosavägen för att möta det storskaliga gaturummet där. En bullerskyddad bostadsgård skapas i det inre hörnet av huset, mot Jupitervägen. Planen möjliggör för c a 36 nya lägenheter.

Exploateringen innebär att parkering för boende på intilliggande fastigheter och för besökare till centrum behöver lösas på annat sätt än idag. Nya parkeringsplatser för boende och besökare kommer att anordnas inom fastigheten Jupiter 7. Därutöver kommer ett 10-tal parkeringsplatser inom Venus 1 att vara tillgängliga för boende på intilliggande fastigheter, genom avtalsservitut.

Kommunen ser det som positivt att det finns ett levande stadsdelscentrum i Stenkulla och värnar om befintliga handels- och andra verksamheter. Kommunen ser det därmed som en viktig fråga att besöksparkering säkras under verksamheternas öppettider. Befintlig parkering på fastigheten 7, längs med Jupitervägen, kommer att behöva regleras och skyltas för att möjliggöra besöksparkering och för samnyttjande av boende och besökare. Kommunen avser att göra gatuparkeringen längs med Jupitervägen mer tillgänglig för besökare genom att avsätta ca 5 av parkeringsplatserna för korttidsparkering, troligen begränsad till 1 timme under dagtid. 

Planförslaget innebär att återvinningsstationen och transformatorstation flyttas. Framtida läge för återvinningsstation är under utredning, transformatorstationen flyttas sydost om fastigheten Venus 1, mot Trosavägen.

Diarienr: SHB19/39

Status i planarbetet:

 

Detaljplanen antogs av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-28.

Antagandehandlingarna kan du läsa i nämndens kallelse  

 

 

Kontakta oss

Handläggare:

Therese Lindgren
0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: