Meny

Tennisplanen 1

Nyköpings tennisförening inkom med en planbeskedsansökan den 16 juli 2019 med syfte att möjliggöra utbyggnad av befintlig tennishall för att bedriva paddelverksamhet.

Om planarbetet:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-02-25 att planarbete får inledas för fastigheten Tennisplanen 1 och att detaljplanearbetet ska bekostas av sökanden.

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighte till utbyggnad av befintlig tennishall. Detaljplanen prövar även en något högre nockhöjd på 10,0 meter än den byggnadshöjd på 6,0 meter som regleras i gällande detaljplan P11-20. Då planförslaget föreslår en utbyggnad närmare ett viktigt gång- och cykelstråk är det viktigt med utformningen av fasaderna på den nya byggnaden vilket regleras i en utformningsbestämmelse.

En undersökning av betydande miljöpåverkan har tagits fram och den samlade bedömningen är att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.  

Diarienr. SHB19/181

Status i planarbetet:

Detaljplanen är på granskning under perioden 19 november till 3 december.

Synpunkter på förslaget

Kontakta oss

Handläggare:

Sofia Bergqvist
0155-248000
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: