Meny

Stockrosen 7 och 11

Bolite inkom 2019-04-03 med begäran om planbesked för fastigheterna Stockrosen 7 och 11 med syfte att i en detaljplan pröva möjligheten till bostadsbyggnation inom fastigheterna. Under planprocessens gång har syftet utökats till att också pröva förutsättningarna till annan stadsbebyggelse såsom centrumlokaler, kontor och vård. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-08-27 §96 att planarbete får inledas.  

Om planarbetet:

Området ligger väster om stadskärnan i ett verksamhetsområde i anslutning till Sunlight. Planområdet avgränsas i norr av Industrigatan, i söder av Hemgårdsvägen, i öster av Guldsmedsgatan och i väster av Krukmakargatan. Området är idag planlagt för industriverksamhet varför en planändring krävs för att möjliggöra bostadsbebyggelse. Befintlig bebyggelse i närheten av planområdet utgörs av bostäder och industrifastigheter i varierad skala.

I den fördjupade översiktsplanen för Nyköpings tätort och Skavsta är området utpekat som utredningsområde för bebyggelse; ett omvandlingsområde för främst bostäder, kontor och handel. Området har stor potential att utvecklas och omvandlas med omedelbar närhet till framtida resecentrum.

Diarienr. SHB19/91 (Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens diarium MSN19/93)

Status i planarbetet:

Ett planförslag för samråd har tagits fram och samråd pågår under perioden 2020-10-12 tom 2020-11-09. Här nedan kan du finna samrådshandlingarna samt underliggande utredningar. För en sammanfattning av planförslaget se framskrivning till Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde.  

Synpunkter på förslaget

 

Kontakta oss

Handläggare:

Sara Rangensjö
0155-248000
samhallsbyggnad@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: