Meny

Stenbäret 1 och 3 samt 6, 7 och 8

Adductor fastigheter och E o K Holding har inkommit med en begäran om planbesked för fastigheterna Stenbäret 1 & 3 samt 6,7 & 8 i Idbäcken.

Om planarbetet:

Syftet med ansökan är att pröva lämpligheten att bygga bostäder inom aktuella fastigheter. Idag finns bland annat verksamheterna Foria och Ingers däck på platsen.

Området ligger i ett central läge i Nyköping med stadskärnan en kort bit bort. Området innehåller idag ett flertal olika verksamheter och upplevs idag som avskilt och utan sammanhang med den övriga staden. Järnvägen i öster och Västerleden och Idbäcken i norr utgör barriärer.

Ansökan innebär startskottet för en omvandling av området från rent industriområde till en stadsdel med en blandning av funktioner och förslaget överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Nyköpings tätort och Skavsta och dess inriktning där området pekas ut som utredningsområde för bebyggelse. Gällande detaljplan, P05-46 fastställd 2005, anger handel (även livsmedel), småindustri, logistik, lager och bilservice.

Under planprocessen finns behov av flera utredningar, till exempel om det finns markföroreningar, riskavstånd till angränsande trafikleder (väg och järnväg), områdets kopplingar till övriga staden och andra trafikfrågor. Även strukturen och höjder på framtida bebyggelse behöver studeras. Den preliminära bedömningen av ovanstående aspekter är att föreslagen förändring i markanvändning kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, troligen behöver upprättas.

Diarienr. BTN18/42

Status i planarbetet:

Bygg- och tekniknämnden beslutade den 25 september 2018 att planarbete får inledas för aktuella fastigheter.

Kontakta oss

Handläggare:

Sara Rangensjö
Tfn växel 0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Handläggare:

Therese Lindgren
Tfn växel 0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: