Skolan 2, Oppeby- och Släbroskolans område

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny F-6 skola, idrottsanläggning och stadsbebyggelse i området för nuvarande Släbroskolan.

Om planarbetet:

Kommunfastigheter fick 2018-08-28 planbesked för att kunna bygga en ny skola inklusive fritids, ny förskola, idrottshall och bollplan inom och i anslutning till Släbroskolans skolområde. Planläggningen av förskolan har hanterats i en separat detaljplan P21-5.

Det övergripande målet med planläggning är att skapa en attraktiv, levande och trygg stadsdel. I planförslaget möjliggörs för en ny skolbyggnad för 600-700 elever i årskurs F-6. Planerad ny skolbyggnad placeras i centrum i planområdet och samlar skolverksamhetens alla funktioner i en byggnad, förutom idrott. Släbroskolans punkthusbyggnad bevaras och får förutsättningar för att kunna omvandlas till kontor, centrum eller bostäder medan övriga befintliga skolbyggnader rivs. Nya skollokaler har bedömts vara en viktig förutsättning för fortsatt skolverksamhet inom planområdet, med tanke på fastigheternas skick och deras funktionsduglighet för verksamheten.

Intill skolan och integrerat i skolområdet planeras ny idrottshall och en fullstor fotbollsplan. 

I planuppdraget möjliggörs även för ny stadsbebyggelse i tre kvarter i området. I torgkvarteret, öster om Oppeby torg, möjliggörs för bostäder i 4 våningar, med möjlighet till centrumfunktioner i bottenvåningen. I kvarteret mellan ny förskola och idrottshall möjliggörs för bostäder eller vård (t ex särskilt boende) i maximalt 4 våningar. Norr om torget, längs med Smålandsvägen, möjliggörs för radhusbebyggelse för bostäder eller vård (t ex gruppboende) om maximalt 2,5 våningar.

I stadsbebyggelsen möjliggörs för grönskande bostadsgårdar för lek och utevistelse. Möjligheten till parkering på kvartersmark är begränsad. Detaljplanen möjliggör för framtida gång- och cykelstråk och trädplanteringar längs med Regeringsvägen och Smålandsvägen. 

Diarienr. SHB20/156 

Status i planarbetet:

Detaljplanen antogs i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 5 oktober 2021 och har vunnit laga kraft 2 november 2021

Kontakta oss

Handläggare:

Therese Lindgren
Tfn kundservice 0155-24 80 80
stadsbyggnad@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Uppdaterad: 2022-05-04
Sidansvarig: Therese Lindgren