Meny

Skolan 2, Oppeby- och Släbroskolans område

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny F-6 skola, idrottsanläggning och stadsbebyggelse i området för nuvarande Släbroskolan.

Om planarbetet:

Kommunfastigheter fick 2018-08-28 planbesked för att kunna bygga en ny skola inklusive fritids, ny förskola, idrottshall och bollplan inom och i anslutning till Släbroskolans skolområde. Planläggningen av förskolan hanteras i en separat detaljplan, Del av Oppeby gård 1:1 m fl, som du kan hitta information om här.

Det övergripande målet med planläggning är att skapa en attraktiv, levande och trygg stadsdel. I planförslaget möjliggörs för en ny skolbyggnad för 600-700 elever i årskurs F-6. Planerad ny skolbyggnad placeras i centrum i planområdet och samlar skolverksamhetens alla funktioner i en byggnad, förutom idrott. Släbroskolans punkthusbyggnad bevaras och får förutsättningar för att kunna omvandlas till kontor, centrum eller bostäder medan övriga befintliga skolbyggnader rivs. Nya skollokaler har bedömts vara en viktig förutsättning för fortsatt skolverksamhet inom planområdet, med tanke på fastigheternas skick och deras funktionsduglighet för verksamheten.

Intill skolan och integrerat i skolområdet planeras ny idrottshall och en fullstor fotbollsplan. 

I planuppdraget möjliggörs även för ny stadsbebyggelse i tre kvarter i området. I torgkvarteret, öster om Oppeby torg, möjliggörs för bostäder i 4 våningar, med möjlighet till centrumfunktioner i bottenvåningen. I kvarteret mellan ny förskola och idrottshall möjliggörs för bostäder eller vård (t ex särskilt boende) i maximalt 4 våningar. Norr om torget, längs med Smålandsvägen, möjliggörs för radhusbebyggelse för bostäder eller vård (t ex gruppboende) om maximalt 2,5 våningar.

I stadsbebyggelsen möjliggörs för grönskande bostadsgårdar för lek och utevistelse. Möjligheten till parkering på kvartersmark är begränsad. Detaljplanen möjliggör för framtida gång- och cykelstråk och trädplanteringar längs med Regeringsvägen och Smålandsvägen. 

De större justeringar som gjorts sedan samrådet är följande:
nu möjliggörs för endast 4 våningar i hela torgkvarteret (tidigare tilläts en 5:e våning på del av byggnad vid torget),ytan för byggnadsrätt i kvarteret mellan förskola och idrottshall har minskats, fotbollsplanen har flyttats söderut (och därmed också planområdesgränsen precis norr om), punkthuset som idag utgör del av Släbroskolan har fått skyddsbestämmelse och ytor möjliga för parkering minskats något.

Diarienr. SHB20/156 

Status i planarbetet:

Detaljplanen var ute på samråd mellan 11 mars och 7 april 2021. 

Under perioden 11 juni till 6 augusti är detaljplanen ute på granskning, vilket innebär en ny chans att tycka till om detaljplanen. 

Kontakta oss

Handläggare:

Therese Lindgren
0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: