Sågaren 6 mfl

Björnbäckens fastighets AB inkom augusti 2016 med en begäran om planbesked för fastigheterna Sågaren 6 och 9.

Om planarbetet:

Syfte är att möjliggöra för bostadsbyggnation på fastigheten och för centrumlokaler för en levande bottenvåning. Syftet är även att möjliggöra en samordning av boendeparkeringar inom planområdet för den planerade bostadsbyggnation på denna plats och för den inom fastigheten Rättstjänaren 9.  Bygg- och tekniknämnden beslutade i januari 2017 att planarbetet får inledas. 

Nyköpings kommun är markägare till fastigheterna Sågaren 6 och 9 och avser skriva markanvisningsavtal med Björnbäckens fastighets AB.

Ansökan bedöms överensstämma med intentionerna i Fördjupade översiktsplanen för Nyköpings tätort och Skavsta (2013).  

Planförslaget innebär en nybyggnation av ca 50 lägenheter upp till 5 våningar med ett underjordiskt garage för boende med ett antal parkeringar ämnade för allmänheten. I bebyggelsens västra del planeras för en handelslokal i bottenvåningen.

Samråd om planförslaget pågick mellan 5 september till 3 oktober. Totalt inkom 30 skriftliga synpunkter. De främsta synpunkterna handlar om förslagets bristande anpassning till närmiljön och påverkan på riksintresse för kulturmiljön, om förslagets påverkan på befintliga parkeringsplatser samt om bebyggelsens skullbildning på angränsade fastigheter. 

Med anledning av inkomna synpunkter har en antikvarisk granskning- och konsekvensbeskrivning tagits fram. Förslaget har sedan justerats för att på ett bättre sätt anpassas till miljön. 

Diarienr: BTN 16/60

Status i planarbetet:

Bygg- och tekniknämnden beslutade 2018-12-18 § 161 att anta detaljplanen.

Planen överklagades till Mark- och miljödomstolen som avslog överklagan. Domen överklagades inte vidare och detaljplanen vann därmed lagakraft 2018-03-28.

Kontakta oss

Handläggare:

Sara Rangensjö
Tfn växel 0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: