Rättstjänaren 9

Björnbäckens Fastighets AB har kommit in med en planbeskedsansökan för fastigheten Rättstjänaren 9. 

Om planarbetet:

Syftet är att möjliggöra en nybyggnation av bostäder i upp till 5 våningar. Fastigheten ligger i korsningen Brunnsgatan- Repslagaregatan, Väster, Nyköping. Bygg- och tekniknämnden beslutade 2016-01-26 § 10 att planarbete får inledas. 

I gällande detaljplan, P 59-15, finns byggrätt för bostäder i tre våningar och huset ska ligga utmed Brunnsgatan. Övrig del av fastigheten får bebyggas med mark under markplanet, garage. Ny detaljplan krävs då planbeskedsansökan går över gäller byggnadshöjd och den byggbara ytan för bostadshus. 

Planförslaget innebär en nybyggnation av bostäder i 5 våningar längs Brunnsgatan. Totalt kan ca 24 lägenheter komma att byggas. Förslaget möjliggör även för kontor samt handel i byggnadens bottenvåning. Den femte våningen föreslås indragen för att möta det intilliggande husets takfotslinje. Huset planeras få entréer både från gata och från gård. Parkering för bilar kommer att samordnas mellan fastigheten och fastigheten Sågaren 6 då det inte finns tillräckligt med plats för att täcka hela parkeringsbehovet inom den egna fastigheten. Angöring föreslås ske norr ifrån över Rättstjänaren 8 då ny utfart mot Brunnsgatan inte bedöms som lämpligt ut trafiksäkerhetssynpunkt. 

Inom planområdet finns befintlig äldre bebyggelse med höga kulturvärden. Dessa ges planbestämmelser som syftar till att byggnaderna inte får förvanskas och i viss omfattning inte heller rivas.

Ansökan bedöms överensstämma med Fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort och Skavsta (2013) som fokuserar på förtätning och att detta ska ske med hänsyn taget till platsens befintliga värden såsom kulturbyggnader och att tillkommande byggnader ska anpassas till stadsbild och befintlig omgivande bebyggelse. 

Diarienr. BTN15/114   

Status i planarbetet:

Bygg- och tekniknämnden beslutade 2018-12-18 §161 att anta detaljplanen.

Detaljplanen har överklagats till Mark- och miljödomstolen.

Kontakta oss

Handläggare:

Sara Rangensjö
0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: