Meny

Rättstjänaren 9

Underrubrik saknas

Om planarbetet:

Planförslaget innebär en nybyggnation av bostäder i 5 våningar längs Brunnsgatan. Totalt kan ca 24 lägenheter komma att byggas. Förslaget möjliggör även för kontor samt centrumfunktion i byggnadens bottenvåning. Den femte våningen föreslås indragen för ett bättre möte med det intilliggande husets takfotslinje. Huset planeras få entréer både från gata och från gård. Parkering för bilar kommer till viss del att ordnas inom den egna fastigheten men även i planerat garage på fastigheten Sågaren 6 & 9 då det inte finns tillräckligt med plats för att täcka hela parkeringsbehovet inom den egna fastigheten. Detaljplanen föreslår en angöring norrifrån över Rättstjänaren 8 då utfart mot Brunnsgatan inte bedöms som lämpligt ut trafiksäkerhetssynpunkt då det dels påverkar framkomligheten på vägen samt säkerheten för främst oskyddade trafikanter. Andra förkastade alternativ framgår av planbeskrivningen. 

Inom planområdet finns befintlig äldre bebyggelse med höga kulturvärden. Dessa ges planbestämmelser som syftar till att byggnaderna inte får förvanskas och inte heller rivas.

I gällande detaljplan, P 59-15, finns byggrätt för bostäder i tre våningar och huset ska ligga utmed Brunnsgatan. Fastigheten får bebyggas med mark under markplanet, garage. Ny detaljplan krävs då ansökan bland annat inte överensstämmer med den gällande detaljplanen avseende byggnadshöjd. 

Ansökan bedöms överensstämma med Fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort och Skavsta (2013) som fokuserar på förtätning och att detta ska ske med hänsyn taget till platsens befintliga värden såsom kulturbyggnader och att tillkommande byggnader ska anpassas till stadsbild och befintlig omgivande bebyggelse. 

Diarienr. SHB19/200 (tidigare BTN15/114)

Status i planarbetet:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen vid sitt sammanträde 2020-06-02.  

Beslutet överklagandes till Mark- och miljödomstolen som 2020-10-27 beslutade att avslå inkomna överklaganden. Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen fram till och med 17 november. I annat fall vinnder detaljplanen laga kraft. 

Bakgrund:

Björnbäckens Fastighets AB inkom i slutet av 2015 med en planbeskedsansökan för fastigheten Rättstjänaren 9 med syftet att möjliggöra en nybyggnation av bostäder i upp till 5 våningar. Fastigheten ligger i korsningen Brunnsgatan - Repslagaregatan, Väster, Nyköping. Bygg- och tekniknämnden beslutade 2016-01-26 § 10 att planarbete får inledas. 

Bygg- och tekniknämnden beslutade 2018-12-18 §161 att anta en detaljplan som sedan överklagade av Mark- och miljödomstolen.

Mark- och miljödomstolen upphävde i maj 2019 kommunens beslut att anta detaljplanen på grund av bristfälliga handlingar. Övriga invändningar från de klagandena hade inte prövats i sak. 

Kommunen valde att åter pröva frågan om markens lämplighet för bebyggelse genom att göra om planprocessen och förtydliga planhandlingarna. 

Kommunen växer och genom förtätning inom befintliga kvarter är det ett hållbart sätt att utveckla staden utan att ta ny mark i anspråk. Markens resurser nyttjas således mer effektivt i de lägen där bland annat infrastruktur och service redan finns utbyggt och etablerat.

 

Kontakta oss

Handläggare:

Sara Rangensjö
0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: