Meny

Rättstjänaren 9

Björnbäckens Fastighets AB inkom i slutet av 2015 med en planbeskedsansökan för fastigheten Rättstjänaren 9 med syftet att möjliggöra en nybyggnation av bostäder i upp till 5 våningar. Fastigheten ligger i korsningen Brunnsgatan-Repslagaregatan, Väster, Nyköping. Bygg- och tekniknämnden beslutade 2016-01-26 §10 att planarbete får inledas. 

Om planarbetet:

I gällande detaljplan, P 59-15, finns byggrätt för bostäder i tre våningar och huset ska ligga utmed Brunnsgatan. Övrig del av fastigheten får bebyggas med mark under markplanet, garage. Ny detaljplan krävs då ansökan bland annat inte överensstämmer med den gällande detaljplanen avseende  byggnadshöjd.  

Planförslaget innebär en nybyggnation av bostäder i 5 våningar längs Brunnsgatan. Totalt kan ca 24 lägenheter komma att byggas. Förslaget möjliggör även för kontor samt centrumfunktion i byggnadens bottenvåning. Den femte våningen föreslås indragen för ett bättre möte med det intilliggande husets takfotslinje. Huset planeras få entréer både från gata och från gård. Parkering för bilar kommer till viss del att ordnas inom den egna fastigheten men även i planerat garage på fastigheten Sågaren 6 & 9 då det inte finns tillräckligt med plats för att täcka hela parkeringsbehovet inom den egna fastigheten. Detaljplanen föreslår en angöring norrifrån över Rättstjänaren 8 då utfart mot Brunnsgatan inte bedöms som lämpligt ut trafiksäkerhetssynpunkt då det dels påverkar framkomligheten på vägen samt säkerheten för främst oskyddade trafikanter. Andra förkastade alternativ framgår av planbeskrivningen. 

Inom planområdet finns befintlig äldre bebyggelse med höga kulturvärden. Dessa ges planbestämmelser som syftar till att byggnaderna inte får förvanskas och inte heller rivas.

Ansökan bedöms överensstämma med Fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort och Skavsta (2013) som fokuserar på förtätning och att detta ska ske med hänsyn taget till platsens befintliga värden såsom kulturbyggnader och att tillkommande byggnader ska anpassas till stadsbild och befintlig omgivande bebyggelse. 

Diarienr. SHB19/200 

Status i planarbetet:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut 2020-06-02, § 68 om att anta detaljplanen.  

Beslutet är överklagat till Mark- och miljödomstolen. Ärendet är nu överlämnat till domstolen för prövning.

Bakgrund:

Bygg- och tekniknämnden beslutade 2018-12-18 §161 att anta en detaljplan som sedan överklagade av Mark- och miljödomstolen.

Mark- och miljödomstolen meddelade beslut i slutet av maj 2019 där de upphävde kommunens beslut att anta detaljplanen.    

Domstolen kom fram till att detaljplanehandlingarna var britstfälliga och saknade relevanta förutsättningar för att planen skulle kunna förstås och tolkas. Domstolen ansåg också att planhandlingen skulle ha innehållit en redovisning kring de alternativ till infarter som förkastades under processen. 

Då domstolen har upphävt beslutet på grund av bristfälliga handlingar har de klagandenas övriga invändningar inte prövats. 

Kommunen prövar återigen frågan om detaljplanen, då det krävs att planprocessen görs om när domstolen har upphävt ett antagandebeslut. Detaljplanen ställs därför ut för förnyade samråd och granskning innan detaljplanen åter kan antas.  Kommunen växer och förtätning inom befintliga kvarter är ett hållbart sätt att utveckla staden. Genom förtätning nyttjas markens resurser mer effektivt i de lägen där bland annat infrastruktur och service redan finns utbyggt och etablerat.

Detaljplanen har överklagats och ärendet är överlämnat till Mark- och miljödomstolen för prövning.

Kontakta oss

Handläggare:

Sara Rangensjö
0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: