Meny

Oppeby gård 1:6, förskola

Kommunfastigheter inkom med en planbeskedsansökan 2017-11-02 med syfte att utöka befintlig förskoletomt och bygga en större förskola på platsen, som idag utgör Ekbackens förskola. Bygg- och tekniknämnden beslutade 2017-12-19 om att planarbete får inledas.

Om planarbetet:

Området är beläget inom Oppeby gård och platsen utgör förskoletomten för Ekbackens förskola. I direkt anslutning ligger den gamla herrgårdsbyggnaden Oppeby gård uppförd 1912 som också utgör en förskola. Oppeby växer och det föranleder ett behov av utökad kommunal service i stadsdelen.

Ytan som är planlagt för förskola är av begränsad storlek varför en planändring krävs om en större förskola ska kunna byggas på tomten.

Under planprocessen behöver friytor säkras så att tillräckliga gårdsyta finns tillgänglig, parkering och transport till fastigheten behöver studeras och möjlighet för föräldrar att hämta och lämna sina barn på ett trafiksäkert sätt. Planen behöver titta på möjligheter att omhänderta dagvatten och på frågan om trafikbuller för att säkerställa en bra ljudmiljö på förskolegården. En utökad förskolegård tar parkmark i anspråk och behov av kompensationsåtgärder behöver undersökas och avgränsning mot parkmark och intilliggande förskola.

Den fördjupade översiktsplanen för Nyköpings tätort och Skavsta (2013) anger för området Skola och förslås kunna utvecklas ytterligare inom kvarterets nuvarande gräns. Ansökan ligger i linje med dessa intentioner.

Diarienr. BTN17/88

Status i planarbetet:

Detaljplanen var utställd på samråd under tiden 5 oktober till 2 november 2018.

Under arbetet har det uppdagats att det är svårt att klara nu aktuella bullerkrav för förskolegård på den aktuella platsen. Planarbetet och det parallella arbetet med projektering av denna förskola är därför pausad. Parallellt med detta planarbete pågår planarbete och projektering av ytterligare en förskola intill befintligt skolområde i Släbro. Läs mer om detta arbete på den webbsidan.

 

Kontakta oss

Handläggare:

Sara Rangensjö
Tfn växel 0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: