Meny

Läroverket 18

Blank Bostad AB inkom under 2019 med en begäran om planbesked med syfte att möjliggöra för inrättande av bostad i befintligt gårdshus på fastigheten.

Om planarbetet:

Sökanden bedriver idag en verksamhet med uthyrning av rum i huvudbyggnaden på fastigheten och önskar i och med planändringen komplettera sin verksamhet med ytterligare rum för uthyrning.

Fastigheten ligger i centrala Nyköping längs Västra Kvarngatan. Fastigheten avgränsas i öster av Nicolai skola och i norr av å-promenaden. På fastigheten finns ett bostadshus i 2 våningar uppfört omkring 1800 och ett gårdshus från omkring 1850. Gårdshuset ligger precis intill å-promenaden. 

Bebyggelsen är inventerad och har höga kulturhistoriska värden med skydd i gällande detaljplan. Bostadshuset kallas Molanderska villan efter en tidigare stadsläkare i Nyköping. Idag är det tidigare enbostadshuset ett gemensamhetsboende med flera rum för uthyrning. Gällande detaljplan P92-11 begränsar användningen av gårdshuset till att det ska utgöra en komplementbyggnad varför en ändring av detaljplanen krävs. Historiskt lär gårdshuset ha bebotts av tjänstefolk.

Ansökan bedöms vara förenligt med fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort och Skavsta som anger att äldre värdefull bebyggelse bör tillvaratas till exempel genom att utvecklas för nya ändamål.

Under planprocessen behöver tillstånd för markingrepp erhållas och planlösning tas fram för möjligheten  att uppfylla tillänglighetskrav.

Diarienr. SHB19/111

Status i planarbetet:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-03-30 att planarbete får inledas. Sökanden behöver utreda ovanstående frågeställningar innan ett planförslag för samråd tas fram.

Kontakta oss

Handläggare:

Sara Rangensjö
0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: