Meny

Lansen 14

Peab Bostad AB inkom 2017-01-05 med en begäran om planbesked för fastigheten Lansen 14, Kunshagen.

Syftet med planarbetet är att pröva möjligheten att bygga ett bostadshus på 20 våningar.

Fastigheten är idag obebyggd och planlagd för industri. Den ligger intill östra hamnsidan som är en uppskattad mötesplats med flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Utredningar om byggnadens påverkan på upplevelsen av östra hamnsidan och på Nyköpings stadskärna kommer att göras under planprocessen. Det kommer också att krävas utredningar för bland annat markföroreningar och grundförhållanden.

Diarienr. BTN17/9

Status i planarbetet:

Bygg- och tekniknämnden beslutade den 28 mars 2017 att planarbete får inledas för fastigheten. Just nu är planarbetet vilande.

 

Kontakta oss

Handläggare:

Sofia Buhrgard
0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: