Meny

Hästen 1-3 och Stoet 1-2, Oppeby

Westbarn Fastigheter inkom sommaren 2016 med begäran om planbesked för fastigheterna Hästen 1-3 och Stoet 1-2 i Oppeby med syfte att studera och möjliggöra nybyggnation av bostäder.  

Om planarbetet

Syftet med förslaget till ny detaljplan är att möjliggöra nybyggnation på två platser inom delar av området som utgörs av Oppeby gård.

Området som är under pågående planläggning utgör ungefär halva Oppeby gård vars bebyggelse är uppförd under 1970-talet. Aktuella fastigheter som berörs är Hästen 1-3 samt Stoet 1-2 samt del av kommunal allmän platsmark inom Oppeby gård 1:6.

Förslaget redovisar en nybyggnation i mellan 3-5 våningar fördelat på två placeringar som idag utgörs av en parkeringsyta samt plats för bollplan. Placeringen av byggrätterna bildar 2 nya bilfria gårdar och med sin placering bygger planförslaget vidare på befintlig struktur inom området. 2 nya ytor för parkering föreslås i anslutning till gårdarna och det finns förutsättningar i planen att ersätta befintliga garage som påverkas samt plats för ny bolllplan.

Den befintliga bebyggelsen inom området är uppförd i två våningar och utgör ett gott exempel på dåtidens planeringsideal och bebyggelsen är karakteristisk för sin tid. Planförslaget anger varsamhetsbestämmelser på befintliga hus för att karaktären inte ska gå förlorad i form av material och formspråk.  Förslaget överensstämmer med den fördjupade översiktsplanens  inriktning för området.

Området anges som lämpligt för förtätning genom att tillåta nya byggnader och tillbyggnader och/eller påbyggnation på befintlig bebyggelse. Den fördjupade översiktsplanen anger ett prioriterat planeringsmål där bostadskvarter ska rymma >60 lgh/ha för en genomsnittlig nattbefolkning om minst 130 inv./ha.

Diarienr. SHB19/108 (BTN16/52)

Status i planarbetet

Granskning har pågått under perioden 2019-09-11 och 2019-09-25.
Efter samrådet har bl a följande ändringar av planhandlingarna genomförts; 
ny bebyggelse regleras med nockhöjd över nollplan (tidigare enbart  nockhöjd), byggnadshöjd för komplementbyggnader har införts, ytor för parkering och lek har specificerats, beskrivningar kring hantering av dagvatten och fastighetsrättsliga frågor har gjorts utförligare och risk- och bullerutredningarna har uppdaterats med prognosår 2040. Hela sammanställningen på revideringar finns att läsa i samrådsredogörelsen. 

Synpunkter på förslaget *

 

Kontakta oss

Handläggare:

Sara Rangensjö
Tfn växel 0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: