Meny

Hästen 1-3 och Stoet 1-2

Westbarn Fastigheter önskar möjliggöra nybyggnation av lägenheter inom fastigheterna Hästen 1-3 och Stoet 1-2. 

Om planarbetet

Syftet med förslaget till ny detaljplan är att möjliggöra nybyggnation på två platser inom delar av området som utgörs av Oppeby gård.

Området som är under pågående planläggning utgör ungefär halva Oppeby gård vars bebyggelse är uppförd under 1970-talet. Aktuella fastigheter som berörs är Hästen 1-3 samt Stoet 1-2 samt del av kommunal allmän platsmark inom Oppeby gård 1:6.

Förslaget redovisar en nybyggnation i mellan 3-5 våningar fördelat på två placeringar som idag utgörs av en parkeringsyta samt plats för bollplan. Placeringen av byggrätterna bildar 2 nya bilfria gårdar och med sin placering bygger planförslaget vidare på befintlig struktur inom området. 2 nya ytor för parkering föreslås i anslutning till gårdarna och det finns förutsättningar i planen att ersätta befintliga garage som påverkas samt plats för ny bolllplan. Detaljplanen innebär att ca 160-170 nya lägenheter kan byggas inom området. 

Den befintliga bebyggelsen inom området är uppförd i två våningar och utgör ett gott exempel på dåtidens planeringsideal och bebyggelsen är karakteristisk för sin tid. Planförslaget anger varsamhetsbestämmelser på befintliga hus för att karaktären inte ska gå förlorad i form av material och formspråk.  Förslaget överensstämmer med den fördjupade översiktsplanens  inriktning för området.

Området anges som lämpligt för förtätning genom att tillåta nya byggnader och tillbyggnader och/eller påbyggnation på befintlig bebyggelse. Den fördjupade översiktsplanen anger ett prioriterat planeringsmål där bostadskvarter ska rymma >60 lgh/ha för en genomsnittlig nattbefolkning om minst 130 inv./ha.

Diarienr. SHB19/108 

Status i planarbetet

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-06-02 § 69 om att anta detaljplanen. 

Länsstyrelsen beslutade att överpröva kommunens beslut att anta detaljplanen och var tveksamma till om detaljplanen kunde innebära att bostäder skapas som blir olämpliga med hänsyn till människors hälsa utifrån den trafikbullersituation som råder för området i och med dess nära placering till väg E4.

Länsstyrelsen beslutade slutligen 2020-10-19 att inte upphäva kommunens beslut att anta detaljplanen. Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft  2020-10-19. 

Samråd kring ett planförslag pågick under vintern 2018/2019. Ett informationsmöte hölls på plats för att informera hyresgäster om den pågående planläggningen. 

Granskning pågick sedan under september 2019.  

Kontakta oss

Handläggare:

Sara Rangensjö
Tfn växel 0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: