Meny

Glödlampan 15

Westbarn Invest AB inkom 2016-09-22 med begäran om planbesked för fastigheten Glödlampan 15, Väster. 

Om planarbetet:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökning av nuvarande skolverksamhet till del av intilliggande byggnad. 

Inom planområdet finns föroreningar från tidigare verksamheter. De utgör ingen risk för nuvarande skolverksamhet men vid en utökning av verksamheten krävs marksanering. I planförslaget ingår också skydd för byggnadens kulturhistoriska värden.

Kommunen bedömer att genomförande av detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan. Planförslaget är i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Nyköpings tätort och Skavsta (FÖP). Fastigheten ligger intill ett område som utpekats som utredningsområde för ny bebyggelse vilket kommer ställas krav på fler skolplatser. 

Diarienr. BTN 16/67

Status i planarbetet:

Detaljplanen har varit på samråd under tiden 1 februari - 1 mars 2018.

Kontakta oss

Handläggare:

Sofia Buhrgard
Tfn växel 0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: