Meny

Ekbocken 7

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad med två lägenheter på befintligt gruppboende på Ekbocken 7.

Tekniska divisionen ansökte 1 mars 2019 om planbesked för att bygga ut befintligt gruppboende på Ekbocken 7 med två lägenheter. Fastigheten är 1305 kvadratmeter totalt och är i huvudsak bebyggd med gruppboende, förutom ett mindre område på den norra delen av fastigheten och det är på den ytan de två lägenheterna ska uppföras.

Befintligt ändamål kommer att fortskrida och förändringarna som tillkommer bedöms vara förenliga med översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen för Nyköpings tätort och Skavsta.

Diarienr. SHB19/63

Status i planarbetet:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 21 maj 2019 om att planarbetet för fastigheten Ekbocken 7 får inledas.

Kontakta oss

Handläggare:

Qazali Mustafa
0155-248000
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: