Meny

Del av Oppeby gård 1:1, Ny förskola på skolområdet i Oppeby

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny förskola i anslutning till området för nuvarande Släbroskolan i Oppeby. Detaljplanen möjliggör även för en samnyttjad parkering och viss breddning av Regeringsvägen för att ge plats för framtida gång-och cykelväg. I planens huvuddrag ingår även att tillgängliggöra intilliggande gravfält.

Detaljplanen för ny förskola på skolområdet i Oppeby ingår i ett större utvecklingsområde som omfattar hela skolområdet i Oppeby - Skolan 2, Oppeby- och Släbroskolans område. Området för förskola planläggs först och i en separat detaljplan för att så snart som möjligt kunna tillgodose det stora behovet av förskoleplatser.

För att snabbare komma igång med byggnation så kommer projektering att ske parallellt med detaljplaneringen. Tekniska divisionen fick i uppdrag 2019-12-02 att projektera och upphandla en ny förskola med 5 baser enligt kommunens koncepthandlingar vid Oppeby skolområde. Läs mer om arbetet med projektering inför upphandling här. 

Om planarbetet:

I området som planläggs för förskola avgränsas byggrätten för byggnad till den sydöstra delen av planområdet. Avgränsningen skapar ett skyddsavstånd till fornlämning och utrymme för en tillräckligt stor förskolegård (40 kvm/friyta per barn om förskolan rymmer 150 barn).
Planerad förskolebyggnad är i två våningar, och det är detta våningsantal som detaljplanen medger. 

Som del i planarbetet har buller, dagvatten, markföroreningar, geotekniska förutsättningar och arkeologi utretts särskilt.
Parkeringen i planförslaget är tänkt att kunna samnyttjas av föräldrar som hämtar/lämnar på förskolan, av personal på förskola och skola samt av besökare till framtida idrottsverksamhet i området och till gravfältet intill.
I planförslaget ingår även den västra delen av Regeringsvägen. Detaljplanen skapar förutsättningar för vägen att förlängas mot parkering, för ny vändslinga samt bredare gång-och cykelstråk och eventuellt framtida busshållplats genom ökad vägbredd.

Trädplanteringar planeras in för att skapa grön inramning till ny bebyggelse och parkering och för att bidra till framtida dagvattenhantering. Befintlig fiberstation och nätstation för el planeras flyttas västerut, till parkeringen södra sida.

Det unika gravfältet intill tillgängliggörs genom ny bilparkering och gång-och cykelstråk längs med Regeringsvägen med cykelparkering vid förskolan. Från parkering planeras stig med skyltad entré mot gravfältet.

Efter samrådet har bla följande revideringar gjorts:
Detaljplanen möjliggör endast för en förskolebyggnad om två våningar, då det inte bedöms vara sannolikt att förskolan byggs på med en ytterligare våning. 
Befintlig fiberstation och nätstation för el kvarstår i befintligt läge.
Parkeringens storlek har minskats till att rymma ca 50 parkeringsplatser (istället för ca 70 st platser) av hänsyn till landskapsbild och jordbruksmarkens värden.
Området som avses för Regeringsvägens vändplan ligger nu norr om gatan istället för som tidigare, söder om, för att öka hänsynsavståndet till bostäder söder om vägen. 

Diarienr. SHB19/234

Status i planarbetet:

Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden tog beslut om planbesked 28 augusti 2018 och fattade beslut om samråd för detaljplanen 2 juni 2020. Samrådet pågick mellan 10 juni till 8 juli 2020.

Granskning av detaljplanen pågår mellan 11 november - 2 december 2020.

Synpunkter på förslaget

Kontakta oss

Handläggare:

Therese Lindgren
0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: