Meny

Brädgården 1

Bilcenter fastigheter i Sörmland fick 2016-04-19 planbesked för detaljplaneläggning av fastigheten Brädgården 1.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ett område med en varierad bostadsbyggnation- och lokaler för centrumändamål. Syftet är även att skapa ett inre grönt stråk  mellan kvarteren som binder samman framtida bostadsgårdar och som bidrar till en hållbar dagvattenhantering inom området.

Planområdet ligger norr om korsningen Ringvägen – Folkungavägen och är ca 18 400 kvm. Idag bedrivs det bilhandel på fastigheten som till största delen är hårdgjord med asfalt.

Planförslaget medför en varierad bebyggelse som utgörs av flerbostadshus i 4-6 våningar kombinderat med radhus och stadsradhus i 2-3 våningar.

Mot Ringvägen och Folkungavägen ska bebyggelsen ha aktiva bottenvåningar där detaljplanen anger krav på viss andel centrumlokal i bottenvåning. I övriga delar av bebyggelsen möjliggörs centrumlokaler. Inom ett kvarter skapas även möjlighet till äldrevård.

Bostadsgårdarna tillåts bli upphöjda på planterbart bjälklag för att säkerställa parkeringsgarage under mark. 

I planförslaget har arkitektoniska motiv som är vanligt förekommande i Nyköping fångats upp och använts för att gestalta byggnaderna på ett mer samtida vis såsom rytm i fasaden, gavelmotiv mot gata, skiftande material och kulärer samt taklandskap med kupor. 

Området planeras få två in/utfarter mot Ringvägen. Till/från Folkungavägen samordnas befintlig in/utfart med angränsande fastigheter. 

Diarienr. (BTN15/136) SHB19/40 

Status i planarbetet

Granskning pågick under perioden 11 mars till 1 april 2019.

Totalt inkom 21 skriftliga yttranden varav 5 som godkände förslaget.

Från privatpersoner har synpunkterna under granskningen främst handlat om skuggpåverkan på angränsande bebyggelse samt bebyggelsens skala i förhållande till närområdet och till Nyköpings stadskärna. Från myndigheter har synpunkterna främst handlat om bebyggelsens bristande anpassning till Nyköpings traditionella skala samt att förslaget riskerar att skada riksintresset för Nyköpings stad som råder för de centrala delarna av Nyköping. Vidare framförs behov av kompletteringar avseende markföroreningar, och eventuellt behov av flyghinderanalys. 

Efter granskningen har två utformningsbestämmelser tillkommit och några förtydliganden kring markföroreningar och balkonger mot Ringvägen. 

En sammanställning och svar på inkomna synpunkter under granskningen finns att läsa i granskningsutlåtandet.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut om antagande av detaljplanen vid sitt sammanträde den 21 maj 2019.  

Detaljplanen är överklagad och lämnad till mark- och miljödomstolen för prövning. 

 

Kontakta oss

Handläggare:

Sara Rangensjö
0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: