Meny

Brädgården 1

Bilcenter fastigheter i Sörmland fick 2016-04-19 planbesked för detaljplaneläggning av fastigheten Brädgården 1.

Om planarbetet:

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ett område med en varierad bostadsbyggnation- och lokaler för centrumändamål. Syftet är även att skapa ett inre grönt stråk  mellan kvarteren som binder samman framtida bostadsgårdar och som bidrar till en hållbar dagvattenhantering inom området.

Planområdet ligger norr om korsningen Ringvägen – Folkungavägen och är ca 18 400 kvm. Idag bedrivs det bilhandel på fastigheten som till största delen är hårdgjord med asfalt.

Planförslaget medför en varierad bebyggelse som utgörs av flerbostadshus i 4-6 våningar kombinderat med radhus och stadsradhus i 2-3 våningar.

Mot Ringvägen och Folkungavägen ska bebyggelsen ha aktiva bottenvåningar där detaljplanen anger krav på viss andel centrumlokal i bottenvåning. I övriga delar av bebyggelsen möjliggörs centrumlokaler. Inom ett kvarter skapas även möjlighet till äldrevård.

Bostadsgårdarna tillåts bli upphöjda på planterbart bjälklag för att säkerställa parkeringsgarage under mark. 

I planförslaget har arkitektoniska motiv som är vanligt förekommande i Nyköping fångats upp och använts för att gestalta byggnaderna på ett mer samtida vis såsom rytm i fasaden, gavelmotiv mot gata, skiftande material och kulärer samt taklandskap med kupor. 

Området planeras få två in/utfarter mot Ringvägen. Till/från Folkungavägen samordnas befintlig in/utfart med angränsande fastigheter. 

Diarienr. (BTN15/136) SHB19/40 

Status i planarbetet

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut om ett antagande av detaljplanen vid sitt sammanträde den 21 maj 2019 och detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen.  

Mark- och miljödomstolen har 2020-09-29 meddelat dom i målet och avvisar och avslår inkomna överklaganden. Ärendet överklagades vidare till Mark- och miljööverdomstolen som 2020-11-11 meddelade att ärendet inte ges prövningstillstånd. Det betyder att detaljplanen har vunnit lagakraft.

 

Kontakta oss

Handläggare:

Sara Rangensjö
0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: