Meny

Åkaren 2

Syftet med detaljplanen är att tillskapa nya bostäder. Victoria Park Nyköping AB inkom 30 november 2017 med begäran om planbesked för Åkaren 2 mfl. Ansökan överensstämmer med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Nyköpings tätort och Skavsta (2013) där området ingår i ett utredningsområde för bebyggelse. 

Planområdet ligger i Isaksdal, vid Lennings väg och är c a 4400 kvm stort. Idag består planområdet av parkeringsytor, garage och tillfartsväg samt allmän parkering och gata.

Planförslaget möjliggör för flerbostadshus i form av två punkthus i högst 8 våningar byggs på platsen. Planen möjliggör därmed för c a 60 nya lägenheter. Parkering för boende sker i parkeringsgarage under husen och mellan husen säkras utrymme för en överbyggd bostadsgård. Planterbart bjälklag ger förutsättningar för en grönskande gård.

Idag används parkeringen på platsen av boende på intilliggande fastigheten Svetsaren 5. Parkeringsplatser för dem kommer att finnas i planerat parkeringsgarage och på kvarvarande parkering på Åkaren 2. Resterande parkeringsplatser för deras behov löses genom att delar av den befintliga allmänna parkeringen längs med Solbergavägen omvandlas till kvartersmark och därmed formellt sett blir tillgänglig för boende.

I planförslaget ingår att infarten till nya bostäder samt befintlig parkering och garage endast sker norrifrån, och inte som idag även söderifrån. Det innebär att den asfalterade vägslingan söder om parkeringen kan omvandlas till en fri-och grönyta och att ett gångstråk mot Lennings väg kan ordnas.

Diarienr: SHB19/39

Status i planarbetet:

Detaljplanen antogs av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-28.

Antagandehandlingarna kan du läsa i nämndens kallelse  

Detaljplanen har överklagats och ärendet är överlämnat till Mark- och miljödomstolen för prövning. 

 

 

Kontakta oss

Handläggare:

Therese Lindgren
0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: