Meny

Hur mår Nyköpingsborna?

För att ge en övergripande bild av hur Nyköpings invånare lever och mår tar kommunen vartannat år fram en så kallad Folkhälsoprofil.

Folkhälsoprofilen har två huvudsyften. Dels ska den ge en övergripande beskrivning av kommuninnvånarnas hälsa, dels utgör den ett underlag för långsiktig planering och prioritering i det lokala folkhälsoarbetet.

Läs om hälsan i Södermanland. 

Indikatorerna är kopplade till de nationella målområdena för folkhälsoarbetet i Sverige:

 1. Delaktighet och inflytande i samhället
 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
 3. Barns och ungas uppväxtvillkor
 4. Hälsa i arbetslivet
 5. Miljöer och produkter
 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 7. Skydd mot smittspridning
 8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
 9. Fysisk aktivitet
 10. Matvanor och livsmedel
 11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Positiva trender för folkhälsan i Nyköping

 • Medellivslängden ökar
 • Ohälsotalet minskar
 • Antalet sjukpenningdagar minskar
 • Dödligheten i hjärtinfarkt minskar
 • Andelen gravida rökare minskar
 • Andelen elever i årskurs 9 som dricker alkohol, röker och/eller snusar minskar
 • Alltfler invånare är fysiskt aktiva
 • Andelen överviktiga vuxna har minskat totalt sett
 • Invånarnas tandhälsa har förbättrats
 • Andelen män som snusar har minskat
 • Utbildningsnivån och andelen med gymnasiebehörighet har ökat generellt

Negativa trender för folkhälsan i Nyköping

 • Allt fler kvinnor och unga flickor skattar sin allmänna hälsa sämre och känner sig otrygga och rädda för att gå ut på kvällen
 • Dödligheten i diabetes, cancer och KOL ökar
 • Andelen personer med riskabla alkoholvanor blir allt högre
 • Den narkotikarelaterade dödligheten ökar i takt med antalet narkotikabrott
 • Andel elever i årskurs 2 på gymnasiet som röker dagligen är hög jämfört med länet eller riket i övrigt
 • Gravida kvinnor respektive småbarnsföräldrar röker i större utsträckning än länet eller riket i övrigt
 • Dödligheten i lungcancer bland kvinnor har nästan fördubblats
 • Antalet självmord bland män ökar
 • Fler flickor än pojkar i årskurs 9 dricker alkohol
 • Kostvanorna bland flickor i årskurs 9 har försämrats
 • Andelen pojkar i årskurs 9 som dricker läsk dagligen har ökat
 • Narkotikavanorna bland gymnasieelever i årskurs 2 har försämrats
 • Dubbelt så många pojkar som pojkar i årskurs 9 är överviktiga

Läs mer på Landstinget Södermanlands webbplats.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter