Meny

Hur mår Nyköpingsborna?

Underrubrik saknas

Folkhälsoprofilen har två huvudsyften. Dels ska den ge en övergripande beskrivning av kommuninnvånarnas hälsa, dels utgör den ett underlag för långsiktig planering och prioritering i det lokala folkhälsoarbetet.

Läs om hälsan i Södermanland. 

Indikatorerna är kopplade till de nationella målområdena för folkhälsoarbetet i Sverige:

 1. Delaktighet och inflytande i samhället
 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
 3. Barns och ungas uppväxtvillkor
 4. Hälsa i arbetslivet
 5. Miljöer och produkter
 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 7. Skydd mot smittspridning
 8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
 9. Fysisk aktivitet
 10. Matvanor och livsmedel
 11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Positiva trender för folkhälsan i Nyköping

 • Medellivslängden ökar
 • Ohälsotalet minskar
 • Antalet sjukpenningdagar minskar
 • Dödligheten i hjärtinfarkt minskar
 • Andelen gravida rökare minskar
 • Andelen elever i årskurs 9 som dricker alkohol, röker och/eller snusar minskar
 • Alltfler invånare är fysiskt aktiva
 • Andelen överviktiga vuxna har minskat totalt sett
 • Invånarnas tandhälsa har förbättrats
 • Andelen män som snusar har minskat
 • Utbildningsnivån och andelen med gymnasiebehörighet har ökat generellt

Negativa trender för folkhälsan i Nyköping

 • Allt fler kvinnor och unga flickor skattar sin allmänna hälsa sämre och känner sig otrygga och rädda för att gå ut på kvällen
 • Dödligheten i diabetes, cancer och KOL ökar
 • Andelen personer med riskabla alkoholvanor blir allt högre
 • Den narkotikarelaterade dödligheten ökar i takt med antalet narkotikabrott
 • Andel elever i årskurs 2 på gymnasiet som röker dagligen är hög jämfört med länet eller riket i övrigt
 • Gravida kvinnor respektive småbarnsföräldrar röker i större utsträckning än länet eller riket i övrigt
 • Dödligheten i lungcancer bland kvinnor har nästan fördubblats
 • Antalet självmord bland män ökar
 • Fler flickor än pojkar i årskurs 9 dricker alkohol
 • Kostvanorna bland flickor i årskurs 9 har försämrats
 • Andelen pojkar i årskurs 9 som dricker läsk dagligen har ökat
 • Narkotikavanorna bland gymnasieelever i årskurs 2 har försämrats
 • Dubbelt så många pojkar som pojkar i årskurs 9 är överviktiga

Läs mer på Landstinget Södermanlands webbplats.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter