Meny

Lokala klimatmål

För att kommunen ska få ett effektivt miljö- och klimatarbete behövs en tydlig inriktning och styrning om vad som ska uppnås samt uppföljning av resultaten.

Det finns ett antal politiskt beslutade styrdokument som är bra att känna till, dokumenten presenteras under respektive rubrik här till höger.

Nationella och regionala miljömål

Med strävan att vi till nästa generation (år 2020) ska ha löst de stora miljöproblemen har 16 nationella miljömål tagits fram. Miljömålen syftar till att nå en ekologisk hållbar utveckling på lång sikt.

Miljö- och folkhälsopolicy för Nyköpings kommun

I syfte att visa vägen inom prioriterade miljö- och folkhälsoområden fastställde Kommunfullmäktige år 2013 det övergripande styrdokumentet Miljö- och folkhälsopolicy 2012-2015. Kommunstyrelsen har beslutat att dokumentet ska revideras och arbete pågår.

Kommunens klimat- och energistrategi

Klimat och energistrategin handlar om hur vi i Nyköpings kommun ska bidra till att de nationella miljömålen nås. Strategin innehåller mål för Nyköpings kommun som geografiskt område fram till och med 2020 samt strategiska inriktningar och mål för den kommmunala organisationen. Det finns också en handlingsplan till Klimat- och energistrategin som beslutades 2018.

Miljömål för ditt företag

Många företag driver idag ett strukturerat miljöarbete, vilket har en stor betydelse för vår miljö och för att våra svenska miljömål ska uppnås. På webbplatsen Sveriges miljömål kan du få tips och råd om hur ditt företag kan utvecklas.  

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter