Meny

Grön omställning

Grön omställning för en hållbar utveckling innebär en samhällsutveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Kommunfullmäktige har fastställt prioriterade målområden för att skapa en hållbar kommun i sin budget utifrån Vision 2030. Grön omställning är ett av dessa målområden.

Mål för en grön omställning

Kommunens övergripande mål är att vi ska gå före i den gröna omställningen.

  • Kommunens klimatmål ger vägledning för hur vi uppnår en hållbar utveckling samtidigt som klimatpåverkande faktorer minskar
  • Med ett strategiskt vattenvårdsarbete stärks den biologiska mångfalden i sjöar, åar och Östersjön
  • Kommunens verksamheter och strategiska planering gör det lätt för medborgarna att göra miljövänliga och hälsosamma val i vardagen

Hur jobbar vi med en grön omställning?

Barn och utbildning

Barn och utbildning har sedan 2006 arbetat aktivt med Lärande för hållbar utveckling. Certifieringarna "Grön Flagg" eller "Skola för hållbar utveckling" är verktyg för förskola, grundskola och gymnasium. För att bli certifierad krävs ett aktivt och systematiskt hållbarhetsarbete som genomsyrar hela verksamheten och involverar både barn, elever och lärare.

Nyköpings kommun är mycket stolta över alla de förskolor och skolor som idag är certifierade och som ligger i framkant i arbetet med lärande för hållbar utveckling. 

Upphandling och inköp

Kommunens upphandlingsverksamhet ska syfta till en hållbar utveckling där miljökrav, etiska och sociala krav alltid ställs. Målet är att göra goda kvalitativa affärer för bästa möjliga hushållning med kommunala medel.

Samhällsplaneringen

I Nyköpings kommun planerar vi staden genom att omvandla och utveckla befintliga områden. Att förtäta en stad med bostäder, kaféer, restauranger och handel är ett effektivt sätt att använda marken där det finns luckor mellan befintlig bebyggelse.

Service, kollektivtrafik och annan infrastruktur finns redan på plats och kräver inte lika stora investeringar som att bryta ny mark. Förtätning skapar närhet och möjligheter till en ännu mer levande stad med korta avstånd som bland annat gör det enklare att cykla och gå.

Trafik och resor

Transportstrategin för Nyköpings tätort och Skavsta är ett verktyg för att skapa den hållbara staden med attraktiva och tillgängliga miljöer för alla. Nyköping växer. Allt fler ska få plats, framför allt i de centrala delarna av staden, vilket kräver en långsiktig planering och en helhetssyn på stadsutveckling och transportfrågor. Vid all planering av infrastruktur ska fyrstegsprinicpen användas och när vi ska alltid prioritera trafikslagen i följande ordning: gång, cykel, kollektivtrafik och bil.

Sedan årsskiftet 2015/2016 rullar linjetrafikens gröna bussar fram på förnybara bränslen. Från augusti 2019 drivs alla bussar i stadstrafik av el.

Koldioxidbudget

Nyköpings kommun har med hjälp av Uppsala universitet tagit fram en så kallad koldioxidbudget. Den visar hur utsläppen från Nyköping som geografiskt område ser ut idag och hur mycket som kan släppas ut totalt fram till 2045 för att Nyköping ska leva upp till Parisavtalet och en ökad medeltemperatur om max 2 grader helst 1,5 grader celsius. 

Avfall och återanvändning

Mängden avfall måste minska och avfallet bli mindre farligt. Därför behövs en avfallsplan som anger vilka mål kommunen har för avfallet och hur man ska arbeta strategiskt. Nuvarande avfallsplan gäller 2017-2024. Den handlar om att öka återanvändningen, minska felsorterat avfall och underlätta för medborgarna att sortera och lämna sitt avfall. För att nå målen behöver även organisationer, företag och privatpersoner bidra med sin del.

Avfallsplanen ingår i renhållningsordningen som även består av lokala bestämmelser för avfallshanteringen. Den gällande renhållningsordningen antogs i Kommunfullmäktige i Oxelösund och Nyköping i oktober 2017.

Vatten och hav

I december 2000 antog EU:s alla medlemsländer det så kallade Vattendirektivet. Vattendirektivet kommer att kräva ytterligare en intensifiering av arbetet med vattenfrågor inom Nyköpings kommun. Målet är att alla våra vatten ska uppnå god status senast till år 2027.

Agenda 2030

Kommunen jobbar även för att genomföra Agenda 2030, som syftar till att skapa ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet och utveckling i världen.

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter