Meny

Pågående skogsbruk

Här hittar du information om några av de större skogsbruksåtgärder som just nu pågår runt om i Nyköpings kommun. 

Arbetena består av till exempel avverkning, skogsvård eller annat som görs för underhåll eller av naturvårdsskäl.

Avverkning i granbarkborreskadade skogar

Åtgärder sensommaren/hösten 2020

Under sensommaren/hösten 2020 genomförde Nyköpings kommun, i samarbete med avverkningsentreprenörer, skogsbruksåtgärder runt om i kommunens skogsinnehav, se kartan här nedanför.
Barkborreskadad granskog avverkades fläckvis, eller i vissa fall på större ytor i anslutning till ansamlingarna av barkborredödade träd.

Kartan nedan visar övergripande var åtgärder har planerats eller genoförts.
Ta del av detaljkartor för respektive område. 

Granbarkborre1.png

Kommande åtgärder

En del av de planerade avverkningarna under hösten 2020 fick ställas in på grund av väderleken, som gjorde att det blev för blött i markerna, till exempel i Nävekvarn eller i Snäckviksskogen som är en del av Strandstuvikens naturreservat. Under vår- och vintern 2021 planeras kommande åtgärder som i mångt och mycket blir en fortsättning på barkborreavverkningarna under 2020. Vi slutför de inställda åtgärderna och bevakar områden som vi har varit i tidigare samt kompletterar med områden där vi konstaterar nya insektsangrepp och skador.

Målsättning: Att förhindra fortsatt spridning av granbarkborren

Målsättningen med åtgärderna är att förhindra fortsatt spridning av granbarkborren, rädda virkesvärden samt säkra tillgängligheten för allmänheten och möjligheten att återetablera ny skog. Urvalet och prioriteringen av avverkningsområden har skett utifrån löpande inventeringar av kommunens markinnehav. Arbetet fortsätter även framöver, vilket medför att nya områden kan adderas till planeringen. Möjligheterna att avsätta virket och tillgången till maskinresurser påverkar tidtabellen, som för närvarande delvis präglas av osäkerhet. Det är därför svårt att ge exakta besked om när avverkningarna genomförs. 

Flera av åtgärderna genomförs i naturreservat och välbesökta friluftsskogar där skadade och även döda träd fälls samt i viss utsträckning forslas bort för att göra det säkert att röra sig i skogen, eller för att bevara prioriterade naturvärden. I vissa fall behöver stigar korsas eller användas av maskiner. Målsättningen är att i möjligaste mån undvika körspår och skador.
Vid detaljplaneringen av arbetet, som genomförs i fält inför varje åtgärd, används Skogsstyrelsens Målbilder för god miljöhänsyn som vägledning.

Högstubbar erbjuder husrum för fåglar och insekter

Där fläck- eller plockhuggning genomförs kommer ris och grenar lämnas kvar i skogen. När större ytor avverkas forslas detta material bort för att användas som bioenergi. Många av de döda träden kapas också som högstubbar för att erbjuda husrum till fåglar och insekter som bland annat lever på granbarkborrens larver.

Samråd eller förmedling av information om åtgärderna sker i olika former med berörda myndigheter, Naturvårdsrådet, arrendatorer, närboende och andra intressenter som kontaktar kommunen.

Bakgrund

Under den torra sommaren 2018 torkstressades många granskogar i södra Sverige, vilket fick till följd att granarnas kondition och motståndskraft gick ned. Detta utnyttjade insekten granbarkborre som med de goda betingelserna massförökades och började angripa även friska och levande granar för sin reproduktion. Angreppen fortsatte under 2019-2020 och är nu bekymmersamma i stora delar av södra och mellersta Sverige.

Även Nyköpings kommuns skogsinnehav är drabbat med på vissa håll omfattande skador. Vidtas inga åtgärder finns det risk att större områden med granskog dör och behöver avverkas.

Mer information om granbarkborre och metoderna för att hantera skogsskadorna finns på Skogsstyrelsens webbplats 

Vad händer sen?

När luckor uppstår i skogen är målsättningen att dessa återbeskogas naturligt med främst lövträd. I vissa fall behöver luckorna utvidgas om ny skog angrips. Då kan det bli aktuellt att plantera ny skog. I de fall skogen avvecklas redan i år, kommer ny skog etableras endera genom självföryngring eller plantering. Då blandskogar ser ut att ha en större motståndskraft mot skador än monokulturer, eftersträvas en mixad etablering av både barr- och lövträd.

Frågor eller synpunkter

Har du frågor eller synpunkter går det bra att kontakta kommunens markförvaltare. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

 

Kontakta oss

Anders Jönsson
Markförvaltare
0155-45 70 78
mex@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: