Meny

Pågående skogsbruk

Här hittar du information om några av de större skogsbruksåtgärder som just nu pågår runt om i Nyköpings kommun. 

Arbetena består av till exempel avverkning, skogsvård eller annat som görs för underhåll eller av estetiska skäl.

Avverkning i granbarkborreskadade skogar

Under sensommaren/hösten 2020 genomför Nyköpings kommun, i samarbete med avverkningsentreprenörer, skogsbruksåtgärder runt om i kommunens skogsinnehav, se kartan här nedanför. Barkborreskadad granskog ska avverkas fläckvis, eller i vissa fall på större ytor i anslutning till ansamlingarna av barkborredödade träd, som finns sprida på många platser. Kartan nedan visar övergripande var åtgärder kommer att genomföras. Ta del av detaljkartor för respektive område. 

Granbarkborre1.png

Målsättning: att förhindra fortsatt spridning av granbarkborren

Målsättningen med åtgärderna är att förhindra fortsatt spridning av granbarkborren, rädda virkesvärden samt säkra tillgängligheten för allmänheten och möjligheten att återetablera ny skog. Urvalet och prioriteringen av avverkningsområden har skett utifrån löpande inventeringar av kommunens markinnehav. Detta arbete fortsätter även framöver, vilket medför att nya områden kan adderas till planeringen. Möjligheterna att avsätta virket och tillgången till maskinresurser påverkar tidtabellen, som för närvarande delvis präglas av osäkerhet. Det är därför svårt att ge exakta besked om när avverkningarna genomförs. 

Flera av åtgärderna genomförs i naturreservat och välbesökta friluftsskogar där skadade och även döda träd fälls samt i viss utsträckning forslas bort för att göra det säkert att röra sig i skogen, eller för att bevara prioriterade naturvärden. I vissa fall behöver stigar korsas eller användas av maskiner. Målsättningen är att i möjligaste mån undvika körspår och skador.
Vid detaljplaneringen av arbetet, som genomförs i fält inför arje åtgärd, används Skogsstyrelsens Målbilder för god miljöhänsyn som vägledning.

Högstubbar erbjuder husrum för fåglar och insekter

Där fläck- eller plockhuggning genomförs kommer ris och grenar lämnas kvar i skogen. När större ytor avverkas forslas detta material bort för att användas som bioenergi. Många av de döda träden kapas också som högstubbar för att erbjuda husrum till fåglar och insekter som bland annat lever på granbarkborrens larver.

Samråd eller förmedling av information om åtgärderna sker i olika former med berörda myndigheter, Naturvårdsrådet, arrendatorer, närboende och andra intressenter som kontaktar kommunen.

Bakgrund

Under den torra sommaren 2018 torkstressades många granskogar i södra Sverige, vilket fick till följd att granarnas kondition och motståndskraft gick ned. Detta utnyttjade insekten granbarkborre som med de goda betingelserna massförökades och började angripa även friska och levande granar för sin reproduktion. Angreppen fortsatte under 2019 och är nu bekymmersamma i stora delar av södra och mellersta Sverige.

Även Nyköpings kommuns skogsinnehav är drabbat med på vissa håll omfattande skador. Vidtas inga åtgärder finns det risk att större områden med granskog dör och behöver avverkas.

Mer information om granbarkborre och metoderna för att hantera skogsskadorna finns på Skogsstyrelsens webbplats 

Vad händer sen?

När luckor uppstår i skogen är målsättningen att dessa återbeskogas naturligt med främst lövträd. I vissa fall behöver luckorna utvidgas om ny skog angrips. Då kan det bli aktuellt att plantera ny skog. I de fall skogen avvecklas redan i år, kommer ny skog etableras endera genom självföryngring eller plantering. Då blandskogar ser ut att ha en större motståndskraft mot skador än monokulturer, eftersträvas en mixad etablering av både barr- och lövträd.

Frågor eller synpunkter

Har du frågor eller synpunkter går det bra att kontakta kommunens markförvaltare. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Övriga skogsbruksåtgärder

Åtgärder i trädbevuxen hagmark på Arnö gård

Under sensommaren/hösten 2020 kommer naturvårdande skötselåtgärder genomföras i anslutning till Arnö gård (se det rödstreckade området i kartan här nedanför). Döda äldre lövträd som riskerar att falla över boskap, byggnader eller stängsel på de trädbevuxna hagmarkerna kommer fällas omkull eller hamlas. Stamvirket placeras i faunadepåer, medan ris och grenar transporteras bort.

arno_2.png

Frågor eller synpunkter

Har du frågor eller synpunkter går det bra att kontakta kommunens markförvaltare. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Kontakta oss

Anders Jönsson
Markförvaltare
0155-45 70 78
mex@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: