Meny

Pågående skogsbruk

Här hittar du information om några av de större skogsbruksåtgärder som just nu pågår runt om i Nyköpings kommun. 

Arbetena består av till exempel avverkning, skogsvård eller annat som görs för underhåll eller av naturvårdsskäl.

Genomförd avverkning i granbarkborreskadade skogar

Under sensommaren/hösten 2020 genomförde Nyköpings kommun, i samarbete med avverkningsentreprenörer, skogsbruksåtgärder på ett 20-tal objekt runt om i kommunens skogsinnehav. Barkborreskadad granskog avverkades fläckvis, eller i vissa fall på större ytor i anslutning till ansamlingarna av barkborredödade träd.
Huvuddelen av avverkningarna kunde genomföras under goda väderförhållanden, men tyvärr ledde en del åtgärder till körskador, bland annat i Janstorpsskogen. Dessa planeras åtgärdas under sommaren 2021.
En del avverkningar fick också ställas in på grund av väderleken, som gjorde att det blev för blött i markerna, t.ex. i Nävekvarn.

Kommande åtgärder

Kommande skogsbruksåtgärder under sommaren och hösten 2021 blir i mångt och mycket en fortsättning på barkborreavverkningarna under 2020. Vi slutför en del av de inställda åtgärderna och bevakar områden som vi har varit i tidigare samt kompletterar med områden där vi konstaterar nya insektsangrepp och skador.
Fokus ligger på att säkra virkesvärden i virkesrika bestånd med begynnande skador. Insatserna i bestånd som plockhöggs 2020 begränsas, men flera av dem hålls under bevakning. Avverkning planeras genomföras på ca 10 objekt under juni-oktober, bl.a. genom föryngringsavverkning i Janstorpsskogen, vid Branthäll och i delar av det blivande naturreservatet på Örstigsnäs.

Karta över planerade skogsbruksåtgärder

Här kan du ta del av detaljkartor för respektive område där avverkning eller åtgärder planeras för att minska angrepp av granbarkborren.

Målsättning: Att förhindra fortsatt spridning av granbarkborren

Målsättningen med åtgärderna är att förhindra fortsatt spridning av granbarkborren, rädda virkesvärden samt säkra tillgängligheten för allmänheten och möjligheten att återetablera ny skog som är bättre anpassad till klimatförändringen, vilket förväntas ge högre natur- och upplevelsevärden. Urvalet och prioriteringen av avverkningsområden har skett utifrån löpande inventeringar av kommunens markinnehav. Detta arbete fortsätter även framöver, vilket medför att nya områden kan adderas till planeringen. Möjligheterna att avsätta virket och tillgången till maskinresurser påverkar tidtabellen, men målet är att avverkningarna genomförs under sensommar eller tidig höst, när risken för körskador bedöms vara som lägst.
Flera av åtgärderna genomförs i naturreservat och välbesökta friluftsskogar där skadade och även döda träd fälls samt i viss utsträckning forslas bort för att göra det säkert att röra sig i skogen, eller för att bevara prioriterade naturvärden. I vissa fall behöver stigar korsas eller användas av maskiner. Målsättningen är att i möjligaste mån undvika körspår och skador.
Vid detaljplaneringen av arbetet, som genomförs i fält inför varje åtgärd, används Skogsstyrelsens Målbilder för god miljöhänsyn som vägledning.

Högstubbar erbjuder husrum för fåglar och insekter

Där fläck- eller plockhuggning genomförs kommer ris och grenar lämnas kvar i skogen. När större ytor avverkas forslas detta material bort för att användas som bioenergi. Många av de döda träden kapas också som högstubbar för att erbjuda husrum till fåglar och insekter som bland annat lever på granbarkborrens larver.

Bakgrund

Under den torra sommaren 2018 torkstressades många granskogar i södra Sverige, vilket fick till följd att granarnas kondition och motståndskraft gick ned. Detta utnyttjade insekten granbarkborre som med de goda betingelserna massförökades och började angripa även friska och levande granar för sin reproduktion. Angreppen fortsatte under 2019-2020 och är nu bekymmersamma i stora delar av södra och mellersta Sverige.
Även Nyköpings kommuns skogsinnehav är drabbat med omfattande skador på vissa håll. Vidtas inga åtgärder finns det risk att större områden med granskog dör och behöver avverkas.
Mer information om granbarkborre och metoderna för att hantera skogsskadorna finns på Skogsstyrelsens webbplats.

Vad händer sen?

När luckor uppstår i skogen är målsättningen att dessa återbeskogas naturligt med främst lövträd. I vissa fall behöver luckorna utvidgas om ny skog angrips. Då kan det bli aktuellt att plantera ny skog. I de fall skogen avvecklas, kommer ny skog etableras endera genom självföryngring eller plantering. Då blandskogar ser ut att ha en större motståndskraft mot skador än monokulturer, eftersträvas en mixad etablering av både barr- och lövträd.

Frågor eller synpunkter

Samråd eller förmedling av information om åtgärderna sker i olika former med berörda myndigheter, Naturvårdsrådet, arrendatorer, närboende och andra intressenter som kontaktar kommunen.
Har du frågor eller synpunkter går det bra att kontakta kommunens markförvaltare. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Kontakta oss

Anders Jönsson
Markförvaltare
0155-24 82 30
mex@nykoping.se

David Lundevall
Markförvaltare
0155-24 82 30
mex@nykoping.se

Jonas Lindeberg
Markförvaltare
0155-24 82 30
jonas.lindeberg@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: