Meny

Rivning av gamla Tessinskolan

I takt med att Nyköpings stad har växt har Tessinområdet idag ett centralt läge och utgör tillsammans med omgivande utvecklingsområden en viktig resurs för stadens tillväxt. Den gamla gymnasieskolan, Tessin, ska rivas för att ge plats åt kommande utveckling av området.

Nuläge

Redan sommaren 2020 påbörjades en viss nedmontering av material för återvinning och en stor elinstallation från byggnaden har flyttades till den närliggande idrottshallen. Enligt tidplanen påbörjas rivningen av byggnaden i början av april och kommer att pågå i 10 månader.

Tidplan

  • rivningen startar vecka 14 med invändig och utvändig sanering, beräknas vara klart mitten av juni
  • stomrivning sker från mitten av juni till mitten av september
  • marksaneringen startar mitten av september till början av december
  • markåterställningen startar upp därefter, vecka 47-51
  • arbetet beräknas vara klart till årsskiftet 21/22

Transporter till och från området

Under projekteringen har vi tittat på flera olika alternativ för transporterna till och från rivningsområdet. Trafiken kommer att gå norr ifrån in på området, från Fågelbovägen till Örnsköldsväg eller Sommarvägen ner till Tessins Väg. 

Transporter från söder och/eller från väster är inte genomförbara då Nyköpings högstadium, Alpha har ett verksamhetsområde som omfattar själva skolbyggnaden, Idrottshallen och paviljongerna i södra delen av området. Om vi skulle nyttja befintliga infartsvägen till Alpha, söderifrån via Rosvallarondellen, innebär det att vi i så fall skulle behöva korsa skolgården med transporterna. 

Att ta in trafiken söder om Paviljongerna genom att bygga en ny transportväg är dessvärre heller inte möjligt då det ligger ett skyddsrum i den gräsbevuxna höjden söder om paviljongerna som vi inte får riva av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Vi har även tittat på att trafiken går via Domänvägen, i sydostlig riktning, men då går trafiken precis bredvid Vittras förskola och skola.

För att minimera störningarna för boende och verksamheter i området har vi ställt krav på att arbetet och transporterna ska utföras dagtid på helgfria vardagar. Vi har även kravställt bullerskydd och dammskydd.

Kartbild med ga Tessinskolan markerad.png

Bakgrund

Planerna att utveckla Tessinområdet med 600 bostäder och plats för förskola, handel och andra verksamhetslokaler har funnits sedan 2013 då planprogrammet för Tessinområdet antogs av Kommunstyrelsen. Under 2014 påbörjades detaljplanearbetet för området Alpha och för en del av Brandholmen 1:1. (Kv. Studierektorn, Kv. Guvernanten, Kv. Linjalen 3 mfl, Kv. Pedagogen mfl.).

Tekniska divisionen fick vid Kommunstyrelsens sammanträde 23 mars 2020 i uppdrag att projektera och upphandla rivning av Tessinskolan.

Vid Kommunstyrelsens möte den 23 mars fick även division Samhällsbyggnad i uppdrag att fortsätta exploateringsprojektet och starta upp de vilande planarbetet för området:

Ambitionerna med Tessinområdet är att det ska utvecklas till en levande stadsdel med en mix av bostäder med olika upplåtelseformer, handel och andra verksamhetslokaler samt rekreationsytor. Målet för området är att skapa en sammanhängande stadsbebyggelse mot Brandholmen och Rosvalla och att integrera Tessinområdet bättre med den omgivande stadsstrukturen.

Kontakta oss

Projektledare

Joel Björkman
joel.bjorkman@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: