Meny

Rivning av gamla Tessinskolan

I takt med att Nyköpings stad har växt har Tessinområdet idag ett centralt läge och utgör tillsammans med omgivande utvecklingsområden en viktig resurs för stadens tillväxt. Den gamla gymnasieskolan, Tessin, ska rivas för att ge plats åt kommande utveckling av området.

Nuläge

Tekniska divisionen fick vid Kommunstyrelsens sammanträde 23 mars 2020 i uppdrag att projektera och upphandla rivning av Tessinskolan. Enligt tidplanen sker start av entreprenaden i slutet av 2020.

Under sommaren 2020 har viss nermontering av material för återvinning gjorts och en stor elinstallation har flyttats till idrottshallen. 

Transporter till och från området

Under projekteringen har vi tittat på flera olika alternativ för transporterna till och från rivningsområdet. Trafiken kommer att gå norr ifrån in på området, via Fågelbovägen, Sommarvägen och Tessin Väg. 

Transporter från söder och/eller från väster är inte genomförbara då Nyköpings högstadium, Alpha har ett verksamhetsområde som omfattar själva skolbyggnaden, Idrottshallen och paviljongerna i södra delen av området. Om vi skulle nyttja befintliga infartsvägen till Alpha, söderifrån via Rosvallarondellen, innebär det att vi i så fall skulle behöva korsa skolgården med transporterna. 

Att ta in trafiken söder om Paviljongerna genom att bygga en ny transportväg är dessvärre heller inte möjligt då det ligger ett skyddsrum i den gräsbevuxna höjden söder om paviljongerna som vi inte får riva av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Vi har även tittat på att trafiken går via Domänvägen, i sydostlig riktning, men då går trafiken precis bredvid Vittras förskola och skola.

För att minimera störningarna för boende och verksamheter i området har vi ställt krav på att arbetet och transporterna ska utföras dagtid på helgfria vardagar. Vi har även kravställt bullerskydd och dammskydd.

Tidplan

  • upphandling entreprenör för rivning sker hösten 2020 
  • start av rivningsarbete kan påbörjas slutet av 2020
  • arbetet beräknas vara klart sommaren/hösten 2021

Kartbild med ga Tessinskolan markerad.png

Bakgrund

Planerna att utveckla Tessinområdet med 600 bostäder och plats för förskola, handel och andra verksamhetslokaler har funnits sedan 2013 då planprogrammet för Tessinområdet antogs av Kommunstyrelsen. Under 2014 påbörjades detaljplanearbetet för området Alpha och för en del av Brandholmen 1:1. (Kv. Studierektorn, Kv. Guvernanten, Kv. Linjalen 3 mfl, Kv. Pedagogen mfl.).

Vid Kommunstyrelsens möte den 23 mars fick även division Samhällsbyggnad i uppdrag att fortsätta exploateringsprojektet och starta upp de vilande planarbetet för området. 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: